ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nicht nur

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nicht nur-, *nicht nur*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา nicht nur มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *nicht nur*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's not only for you to tan Cossack skins!Nicht nur du allein gerbst den Kosaken das Fell! Tikhiy Don (1957)
It not only easy-cleans those dirty, filthy clothes, but it's so gentle on each garment, so gentle that it makes washday a day to remember.Sie reinigt nicht nur dreckige Kleidung mit Leichtigkeit. Sie ist außerdem so sanft zur Kleidung, dass einem jeder Waschtag in Erinnerung bleibt. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Is that really desirable?Er schlägt nicht nur so die Eier. Witness for the Prosecution (1957)
It's not only for you to tan Cossack skins!Nicht nur du allein gerbst den Kosaken das Fell! Tikhiy Don II (1958)
- lt's not the police.- Es geht nicht nur um die Polizei. The Night Heaven Fell (1958)
It's possible. After all, maybe it isn't only coffee pots I've lost the knack for finding.Vielleicht habe ich nicht nur für Kaffeekannen keinen Riecher mehr. Inspector Maigret (1958)
What can you do? You can't just live on dreams.Das Leben besteht nicht nur aus Träumen. Inspector Maigret (1958)
It's not just for revenge against Yvonne.Es war nicht nur Rache an Yvonne. Inspector Maigret (1958)
There are indications yes, and not only stocks on the exchange...Es gibt Hinweise ja, und nicht nur Aktien an der Börse, es gibt auch andere Aktiven. Mon Oncle (1958)
Incidentally, the captain informs me that changing channels is not only foolhardy, but also extremely dangerous, so I don't believe you ought to try it.Der Kapitän hat mich gerade darüber informiert, dass das Wechseln der Kanäle nicht nur tollkühn wäre, sondern auch sehr gefährlich. Also sollten Sie es lieber nicht versuchen. Dip in the Pool (1958)
But when you've been a little longer in the theater, Mr. Longsworth, you will discover that being in it does not only mean working in it.Wenn Sie mal etwas länger dabei sind, Mr. Longsworth, werden Sie merken, beim Theater zu sein heißt nicht nur mitzuarbeiten. Little White Frock (1958)
Remember, not only will you triumph over good and evil but you will be the most exotic woman in all of Bagdad.Keine Angst, du wirst nicht nur über Gut und Böse triumphieren du wirst auch die ungewöhnlichste Frau von ganz Bagdad sein. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
You see, my dear Mr. Tavernier, war is not only horrible. It's a complete waste of time.Sehen Sie, M. Tavernier, Krieg ist nicht nur scheußlich, sondern vor allem ein Zeitverlust. Elevator to the Gallows (1958)
I wasn't thinking only of myself.Ich habe nicht nur an mich gedacht. Elevator to the Gallows (1958)
To be good neighbors to not only ourselves... but to every nation of goodwill.Um gute Nachbarn zu sein, nicht nur uns, sondern allen Nationen guten Willens. The Barbarian and the Geisha (1958)
Not altogether.Nicht nurBell Book and Candle (1958)
But this ain't just a matter of water.Aber es geht hier nicht nur um Wasser. The Big Country (1958)
And let me tell you, the police aren't the only ones after you!Damit du's weißt, es sind nicht nur die Bullen, die dich beobachten! The H-Man (1958)
For a little while, I thought that "shooting star" business wasn't just part of your line.Anfangs war ich überzeugt, dass die Sache mit den Sternschnuppen nicht nur deine Masche wären... The Blob (1958)
Look, he's not making it up, Dave.Er hat sich das nicht nur ausgedacht, Dave. The Blob (1958)
- But you can't lie here all day.- Aber du kannst nicht nur schlafen. Bonjour Tristesse (1958)
Yes. I'll be glad to see him hang, but not by mob violence!Ich würde ihn gerne hängen sehen, aber nicht nur durch Lynchjustiz! The Buccaneer (1958)
Heroes in the real world live 24 hours a day, not just two hours in a game.Man lebt 24 Stunden im Tag, nicht nur 2! Cat on a Hot Tin Roof (1958)
Life ain't just a bunch of high spots.Das Leben besteht nicht nur aus Höhepunkten. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
Heroes in the real world live 24 hours a day, not just two hours in a game.Die Helden der Wirklichkeit... Man lebt 24 Stunden im Tag, nicht nur 2! Cat on a Hot Tin Roof (1958)
Not just a pack of animals.Nicht nur mit einem Haufen Tiere. Cowboy (1958)
- I don't think they were all yours.- Es waren wohl doch nicht nur deine. Cowboy (1958)
Not just you.Nicht nur du. The Defiant Ones (1958)
Not only will he not give it--Die wird sie nicht nur nie bekommen-- Gigi (1958)
Not only that, there are times you bring out the beast in me.Nicht nur das. Manchmal bringst du die Bestie in mir hervor. Houseboat (1958)
THEY WANT TO LAUGH. THEY WANT TO SEE PRETTY GIRLS. THERE'S NO DOUBT ABOUT IT,Selbst Psychiater sagen, dass Monsterfilme nicht nur Unterhaltung sind sondern auch Therapie. How to Make a Monster (1958)
NOW, ISN'T THAT WHY YOU WANT TO LEAVE? YES, THAT'S IT.Nicht nur den Körper, sondern auch die Seele. How to Make a Monster (1958)
You're all my children. I don't belong to you, but to everybody.Ihr seid alle meine Kinder. Ich gehore nicht nur zu dir, sondern zu allen. Mädchen in Uniform (1958)
He's not just looking.Der sucht nicht nurThe Old Man and the Sea (1958)
- Isn't it enough to just roll up?- Genügt es nicht nur hochkrempeln? Pigulki dla Aurelii (1958)
Maybe Yllana has more on her mind besides military information.Vielleicht will Yllana nicht nur militärische Informationen von ihm. Queen of Outer Space (1958)
You're not only a queen, you're a woman, too.Du bist nicht nur eine Königin, sondern auch eine Frau. Queen of Outer Space (1958)
I'm not just crazy about you, Carla.Ich bin nicht nur verrückt nach dir, Carla. Rock-a-Bye Baby (1958)
Your interference is not only unjustified, it's positively dangerous.Ihre Einmischung ist nicht nur ungerechtfertigt, sondern gefährlich. The Sheriff of Fractured Jaw (1958)
I can't dance with one guy only.Ich gehe nicht nur mit einem tanzen. Big Deal on Madonna Street (1958)
Men and women who work tirelessly... not only in this vast building, but in every country in the world.Männer und Frauen arbeiten unermüdlich, nicht nur in diesem Gebäude, sondern in jedem Land der Welt. Teacher's Pet (1958)
Not only does Mr. Gallagher answer the what, when, where... who, why, and how, he puts them in such a sequence... that a routine news item takes on all of the impact... of a short short story.Mr. Gallagher beantwortet nicht nur das Was, Wann, Wo, Wer, Warum und Wie, sondern setzt sie der Reihe nach so ein, dass eine Routinemeldung wirkt wie eine kurze Kurzgeschichte. Teacher's Pet (1958)
- Not only in teaching, my dear... but if we're not careful we get into ruts, too.- Nicht nur im Unterricht, meine Liebe, wenn wir nicht aufpassen, fahren wir uns auch fest. Teacher's Pet (1958)
I don't mean just cars-- turbo jets, ramjets, rockets.Nicht nur für Autos - Strahltriebwerke, Raketen. Thunder Road (1958)
The killer didn't just want Linnekar dead, but destroyed.Der Mörder wollte Linnekar nicht nur töten, sondern vernichten. Touch of Evil (1958)
I don't ask you to believe it. I know it's not my department, but... I'd like to show you I'm not talking out of the back of my neck.Ihr müsst mir ja nicht glauben, und es ist auch nicht mein Ressort, aber ich will beweisen, dass das nicht nur so dahingesagt ist. Touch of Evil (1958)
The charge isn't just possession of narcotics.Der Verdacht bezieht sich nicht nur auf Drogenbesitz. Touch of Evil (1958)
Not only the clothes and the hair, but the looks, the manner and the words and those beautiful phony trances.Nicht nur Kleider und Haare, aber die Blicke, die Art, die Worte, und die netten kleinen Trancezustände. Vertigo (1958)
If you hope to identify him in years to come by this stone, so can his enemies.Nicht nur ihr könnt ihn später durch den Stein erkennen, auch seine Feinde. The Vikings (1958)
It hasn't been due entirely to luck, Bridget.Das beruht nicht nur auf Glück, Bridget. The Vikings (1958)

German-Thai: Longdo Dictionary
nicht nurไม่เพียงแค่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nicht nur ... sondern auchnot only ... but also [Add to Longdo]
Das Leben besteht nicht nur aus Vergnügen.Life isn't all beer and skittles. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top