Search result for

mrs

(57 entries)
(0.0419 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mrs-, *mrs*, mr
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Mrs[ABBR] นาง (คำนำหน้าชื่อหญิงที่แต่งงานแล้ว), Syn. Mrs.
Mrs.[ABBR] นาง (คำนำหน้าชื่อหญิงที่แต่งงานแล้ว), Syn. Mrs

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mrs.(มิส'ซิซ) n.,pl. Mrs.,Mmes (เมดาม',-แดม') นาง, Syn. mistress

English-Thai: Nontri Dictionary
Mrs(n) นาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
MRS (magnetic resonance spectroscopy)เอ็มอาร์เอส (สเปกโทรสโกปีเอ็มอาร์) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hi, mrs. Bass.สวัสดีคะ คุณนาย แบส There Might be Blood (2008)
Mrs. Boardman, before you say anything you'll regret--คุณบอร์ดแมน คุณพูดอะไรก่อนหน้านี้ There Might be Blood (2008)
Could be infection. MRSA.อาจเป็นการติดเชื้อ MRSEmancipation (2008)
Mrs. Dashell, your husband may be involved in the murder.คุณนายดาเชลล์ สามีคุณอาจเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรม And How Does That Make You Kill? (2008)
Mrs. Dashell, is this your workstation?คุณนายดาเชลล์ นี่โต๊ะทำงานของคุณเหรอครับ? And How Does That Make You Kill? (2008)
MrsKoreaMrsKorea Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Mrs. Hillman?ขอเวลาสักพัก The Eye (2008)
Mrs. Hillman?เธอจะเห็น The Eye (2008)
Mrs. Hillman?-ฉันรักคุณ -ฉันก็รักคุณ The Eye (2008)
Where is Mrs Hillman?Mrs hillman อยู่ไหน The Eye (2008)
Have a good evening Mrs. Chaline.ผู้หญิงอะไร The Eye (2008)
Mrs. Wells, New Tv is here.พระเจ้า ซิดนี่ย์ คุณต้อง ดูแลตัวเองนะ ได้โปรด The Eye (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mrsI took you for Mrs. Brown.
mrs"Yes, all right," says Mrs. Lee.
mrsWill you introduce me to the young woman talking with Mrs. Allen?
mrsMrs. Smith was a famous beauty.
mrsThe woman on the bench is Mrs. Brown.
mrsMrs. Young didn't mind my dropping in on her unexpectedly.
mrsMrs. Bush is our English teacher.
mrsHow do you do, Mrs. Allen? I'm pleased to meet you.
mrsMrs. North is very proud of her children.
mrsMr and Mrs. Davis were inverted to a Christmas party at a hotel one year.
mrsHer mother, Mrs Brown, increased the amount of vegetables in her diet.
mrsI'd like to make a person-to-person call to Mrs. Richards.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นาง[N] Mrs., See also: mistress, madame, Example: นางสมหญิงถูกโจรงัดแงะบ้านเมื่อวานนี้, Count unit: คน, Thai definition: คำประกอบหน้าคำเพื่อแสดงว่าเป็นเพศหญิงผู้มีสามีแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไก่ฟ้าหางลายขวาง[n. exp.] (kaifā hāng lāi khwāng) EN: Hume's Pheasant ; Mrs Hume's Pheasant   FR: Faisan de Hume [m]
คุณ...[X] (khun ...) EN: Miss ; Mister ; Missis ; Ms ; Mr ; Mrs   FR: M. ; Mme ; Mlle
คุณนาย[n.] (khunnāi) EN: madam ; madame ; lady ; Mrs   FR: madame [f]
แหม่ม[n.] (maem) EN: ma'am ; white woman ; madam ; mrs.   FR: femme occidentale [f] ; madame
นาง [n.] (nāng) EN: Mrs ; woman ; lady   FR: madame [f] ; Mme
นกกินปลีหางยาวคอสีฟ้า[n. exp.] (nok kin plī hāng yāo khø sī fā) EN: Mrs Gould's Sunbird ; Gould's Sunbird   FR: Souimanga de Gould [m] ; Souimanga violet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MRS    M IH1 S AH0 Z
MRS.    M IH1 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Mrs    (n) (m i1 s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Burmafasan {m} [ornith.]Mrs Hume's Pheasant [Add to Longdo]
Rostkopf-Fuchssänger {m} [ornith.]Mrs Moreau's Rufous Warbler [Add to Longdo]
Boultonlaubsänger {m} [ornith.]Mrs Boulton's Woodland Warbler [Add to Longdo]
Gouldnektarvogel {m} [ornith.]Mrs Gould's Sunbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
MRSA[エムアールエスエー, emua-ruesue-] (n) (See メチシリン耐性黄色ブドウ球菌) methicillin-resistant staphylococcus aureus; MRSA [Add to Longdo]
さん[, san] (suf) (1) Mr, Mrs, Miss or Ms; (2) honorific used with occupational titles; (P) [Add to Longdo]
ミセス(P);ミセズ[, misesu (P); misezu] (n) Mrs; (P) [Add to Longdo]
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌;メチシリン耐性黄色葡萄球菌[メチシリンたいせいおうしょくブドウきゅうきん(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌);メチシリンたいせいおうしょくぶどうきゅうきん(メチシリン耐性黄色葡萄球菌), mechishirin taiseioushoku budou kyuukin ( mechishirin taisei kiiro budou kyuukin );] (n) methicillin-resistant staphylococcus aureus; MRSA [Add to Longdo]
ヤングミセス[, yangumisesu] (n) young Mrs [Add to Longdo]
[だけ, dake] (n) (1) (See 尺・しゃく・1) 3.03 meters (ten shaku); (2) length; measure; (suf) (3) (hon) (after the name of an artiste) Mr.; Mrs. [Add to Longdo]
夫人[ふじん(P);ぶにん(ok);はしかし(ok), fujin (P); bunin (ok); hashikashi (ok)] (n) (1) (ふじん, はしかし only) (hon) wife; Mrs; madam; (2) (ふじん only) (arch) wife of a nobleman (aristocrat, etc.); (3) (ふじん, ぶにん only) (arch) consort of the emperor; (P) [Add to Longdo]
[よう, you] (n,suf) (1) (pol) Mr, Mrs or Ms; (2) (See お粗末さまでした) used (gen. in fixed expressions) to make words more polite; (3) manner; kind; appearance; (P) [Add to Longdo]
令夫人[れいふじん, reifujin] (n) Mrs; Lady; Madam; your wife [Add to Longdo]
令閨[れいけい, reikei] (n) your wife; his wife; Mrs [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mrs \Mrs.\
   The customary abbreviation of Mistress or Missess when used
   as a title of courtesy, in writing and printing; as, Mrs.
   Clinton is commonly called by her full name, Hillary Rodham
   Clinton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Mrs
   n 1: a form of address for a married woman [syn: {Mrs}, {Mrs.}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 MRS
     Media Recognition System (DAT)
     

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 mistress
 
 1. hanım, nüfuz sahibi kadın, aile hanımı, okul müdiresi
 2. metres
 3. (eski), (b. h.) evli kadınlara verilen ünvan (şimdi (kıs.), Mrs)
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top