Do you mean middle-claß?
Search result for

middle-class

(24 entries)
(0.0358 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -middle-class-, *middle-class*, middle-clas
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
middle-class[ADJ] เกี่ยวกับชนชั้นกลาง, Syn. white-collar, bourgeois

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, his loving middle-class family got killed by Hafez Assad so he moved to Saudi Arabia.ครอบครัวชั้นกลางของเขา ถูกฆ่าโดยกลุ่มฮาเฟซ อัสสาด เขาเลยย้ายไปซาอุดีอาระเบีย Body of Lies (2008)
It's full of mole men and middle-class professionals.ข้างล่างเต็มไปด้วยคนจรจัด กับพวกชนชั้นกลาง Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
You're not some middle-class banker who wants elocution lessons so you can chitchat...เอกอัคราชฑูตของฮิตเลอร์ เคาน์ท ฟอน ริปเบนทรอฟ คอยส่งคาร์เนชั่นให้เธอวันละ 17 ดอก The King's Speech (2010)
That's a pretty big charge for two middle-class white boys in '89.นั่นค่อนข้างเป็นการตั้งข้อหาร้ายแรง สำหรับเด็กผู้ชายผิวขาว 2 คนในปี 1989 Episode #1.3 (2010)
This kid is streetwise, but clearly comfortable and easily accepted in a middle-class suburban home.เด็กคนนี้เป็นพวกเอาตัวรอดได้ในเมือง แต่ก็ทำให้ครอบครัวชนชั้นกลาง แถวชานเมืองยอมรับในตัวเขาได้โดยง่าย Safe Haven (2010)
Orthodontic works shows she was cared for, most likely from a middle-class family.ดูจากการทำฟันแสดงให้เห็นว่า เธอมีความเอาใจใส่ เหมือนกับครอบครัวชนชั้นกลาง Out of the Light (2011)
The homes that got invaded were on the other side of town, a predominantly white area full of middle-class families.บ้านที่โดนบุกรุกอยู่อีกฟากของเมือง ส่วนใหญ่เป็นย่านของคนผิวขาว เต็มไปด้วยครอบครัวชนชั้นกลาง  ()
The animals were all killed in a relatively small geographical radius, in a mostly middle-class suburban area.สัตว์ถูกฆ่าในเขตพื้นที่รัศมีเล็กๆ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชานเมืองของชนชั้นกลาง The Apprenticeship (2012)
It's hard to find easy targets in middle-class residential areas.มันยากที่จะหาเหยื่อแบบง่ายๆ ในเขตที่อยู่อาศัยชนชั้นกลาง The Apprenticeship (2012)
Middle-class, suburban hang-ups and sexual values.ชนชั้นกลาง โตมาแถบชานเมือง เห็นคุณค่าของเซ็กส์ The But in the Joke (2012)
So we have a normal middle-class mother and fatherเรามีพ่อแม่ที่มีกินมีใช้ Eve of Destruction (2016)
Hawaii seemed so middle-class. Like our parents ' version of fun.ฮาวายดูเชยๆไปหน่อย แบบว่า นั่นมันของรุ่นพ่อรุ่นแม่ตอนยังเป็นวัยซน Brokedown Palace (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
middle-classHowever, like America, Japan is predominantly a middle-class, middle-income country, and so wives do not employ maids, but attend to everything themselves.
middle-classThe typical middle-class American baby comes home from the hospital to sleep in his own bed in his own room.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อักษรกลาง[N] medium tone consonant, See also: middle-class letters, Example: ข้อความ “ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง” แม้ว่าจะพิลึก แต่ก็ช่วยให้หลายคนรู้ว่า อักษรกลางในภาษาไทยมีตัวอะไรบ้าง, Count unit: ตัว, Thai definition: พยัญชนะที่คำเป็นมีพื้นเสียงสามัญ ผันได้ครบ 4 รูป 5 เสียง มีรูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์ตรงกัน คำตายมีพื้นเสียงเป็นเสียงเอกผันได้ 4 เสียงมี 3 รูปคือพื้นเสียงเอก ผันด้วยวรรณยุกต์ ้ เป็นเสียงโทผันด้วยวรรณยุกต์ ๊ เป็นเสียงตรีผันด้วยวรรณยุกต์ ๋ เป็นเสียงจัตวา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรกลาง[n. exp.] (aksøn klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]
อักษรเสียงกลาง[n. exp.] (aksøn sīeng klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MIDDLE-CLASS    M IH1 D AH0 L K L AE1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
middle-class    (j) - (m i2 d l - k l aa1 s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
中店[ちゅうみせ, chuumise] (n) (1) mid-sized store; (2) middle-class brothel (in a red-light district) [Add to Longdo]
中農[ちゅうのう, chuunou] (n) middle-class farmer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小康社会[xiǎo kāng shè huì, ㄒㄧㄠˇ ㄎㄤ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] middle-class society [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 middle-class
   adj 1: occupying a socioeconomic position intermediate between
       those of the lower classes and the wealthy [ant: {low-
       class}, {lower-class}, {upper-class}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top