ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mercenary

M ER1 S AH0 N EH2 R IY0   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mercenary-, *mercenary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mercenary[ADJ] ซึ่งรับจ้าง, See also: ซึ่งเป็นลูกจ้าง
mercenary[N] ผู้รับจ้าง, See also: ลูกจ้าง, Syn. legionnaire, laborer, professional soldier

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mercenary(เมอ'ซะเนอรี) adj. ทำงานเพื่อเงินและรางวัลเท่านั้น,รบเพื่อเงินหรือสิ่งตอบแทนเท่านั้น,รับจ้าง,โลภ,เห็นแก่เงิน. n. ทหารรับจ้าง,ผู้รับจ้างหาเงิน,ลูกมือ,ลูกจ้าง, See also: mercenarily adv. mercenariliness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
mercenary(adj) เห็นแก่เงิน,โลภ,งก
mercenary(n) ทหารรับจ้าง,ลูกจ้าง,ลูกมือ,ผู้รับจ้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mercenaryผู้รับจ้างรบ, ทหารรับจ้าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mercenary troopsทหารรับจ้าง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Trading in human flesh! Mercenary trash!หากำไรจากเลือดเนื้อคน The Road Warrior (1981)
What you are? A mercenary?แล้วเป็นอะไร ทหารรับจ้างเหรอ Rambo III (1988)
You're not a military, you're not a mercenary, what are you?ไม่ใช่ทหารกองทัพ ไม่ใช่ทหารรับจ้างNแล้วเป็นอะไร Rambo III (1988)
Meanwhile, with military resources stretched thin across the globe, world leaders must once again call upon the elite mercenary forces of Sky Captain and his army-for-hire to uncover the meaning of these mysterious events.ขณะเดียวกัน กองกำลังทางทหาร ได้กระจายกำลังโอบล้อมพื้นที่เอาไว้ เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เหล่าผู้นำนานาประเทศ ต้องเรียกหา... กองกำลังทหารรับจ้างที่แกร่งกล้าของสกายแค๊ปตั้น Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
I'm gonna be a Mercenary!ฉันนตัดสินใจแล้วว่าจะเปิดธุรกิจที่รับจ้างทำทุกอย่าง Last Order: Final Fantasy VII (2005)
Among the mercenary workers, someone saw Yeon Che-Ryeong meeting with Song-Yang.ในหมู่พวกคนงานรับจ้าง มีบางคนเห็นยอนเชรยองไปพบกับซองหยาง Episode #1.42 (2006)
So he's a mercenary?- ทหารรับจ้างหรอกหรือ Flyboys (2006)
- Well, my husband is a mercenary.- ก็... ผัวหนูเป็นทหารรับจ้าง The First Taste (2008)
If he makes half the mercenary his father was, he'll serve the nation well.ถ้าเขาทำได้สักครึ่งหนึ่งของพ่อ เขาจะเป็นประโยชน์แก่ชาติอย่างมาก The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
A famous mercenary named Ashur.เป็นผู้มีชื่อเสียง นามว่าอัชเชอร์ The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
This is an army issue. This is a classic mercenary's gun.อาวุธชั้นยอดสำหรับการล่าเลยล่ะ Episode #2.5 (2008)
Of all the mercenary humps I've thrown at guys in my lifetime,ในสิ่งต่างๆที่ฉันทำมาฉันเชื่อมั้นในตัวเขาคนนั้น The Sunshine State (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mercenaryHe is very mercenary.

CMU English Pronouncing Dictionary
MERCENARY    M ER1 S AH0 N EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mercenary    (n) mˈɜːʴsɪnəriː (m @@1 s i n @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Söldner {m} | Söldlinge {pl}; Söldner {pl}mercenary | mercenaries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
勘定高い[かんじょうだかい, kanjoudakai] (adj-i) calculating; mercenary; closefisted [Add to Longdo]
勤め気[つとめぎ, tsutomegi] (n) mercenary spirit [Add to Longdo]
現金[げんきん, genkin] (adj-na,n) cash; ready money; mercenary; self-interested; (P) [Add to Longdo]
乞食根性[こじきこんじょう, kojikikonjou] (n) mercenary spirit; greed; avarice; base nature [Add to Longdo]
算盤ずく;算盤尽く;算盤づく;算盤尽(io)[そろばんずく(算盤ずく;算盤尽く;算盤尽);そろばんづく(算盤尽く;算盤づく;算盤尽), sorobanzuku ( soroban zuku ; soroban kotogotoku ; soroban jin ); sorobanduku ( soro] (adj-no,n) (uk) mercenary; calculative; greedy; commercial-minded; venal [Add to Longdo]
射利心[しゃりしん, sharishin] (n) mercenary spirit; mind oriented to money-making [Add to Longdo]
召し抱え[めしかかえ, meshikakae] (n) mercenary troops [Add to Longdo]
商人気質[しょうにんかたぎ, shouninkatagi] (n) mercantile mind-set; mercenary spirit; being intent on making a profit [Add to Longdo]
商人気質[しょうにんかたぎ, shouninkatagi] (n) mercantile mind-set; mercenary spirit; being intent on making a profit [Add to Longdo]
商人根性[しょうにんこんじょう, shouninkonjou] (n) mercenary spirit; commercial motives; a nose for profit; moneygrubbing disposition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mercenary \Mer"ce*na*ry\, a. [OE. mercenarie, F. mercenaire, fr.
   L. mercenarius, fr. merces wages, reward. See {Mercy}.]
   1. Acting for reward; serving for pay; paid; hired; hireling;
    venal; as, mercenary soldiers.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: Moved primarily by considerations of pay or profit;
    greedy of gain; sordid; selfish. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       For God forbid I should my papers blot
       With mercenary lines, with servile pen. --Daniel.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Venal}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mercenary \Mer"ce*na*ry\, n.; pl. {Mercenaries}.
   One who is hired; a hireling; especially, a soldier hired
   into foreign service. --Milman.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mercenary
   adj 1: marked by materialism [syn: {materialistic}, {mercenary},
       {worldly-minded}]
   2: serving for wages in a foreign army; "mercenary killers"
     [syn: {mercenary(a)}, {free-lance(a)}, {freelance(a)}]
   3: profit oriented; "a commercial book"; "preached a mercantile
     and militant patriotism"- John Buchan; "a mercenary
     enterprise"; "a moneymaking business" [syn: {mercantile},
     {mercenary}, {moneymaking(a)}]
   n 1: a person hired to fight for another country than their own
      [syn: {mercenary}, {soldier of fortune}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top