ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

meddlesome

M EH1 D AH0 L S AH0 M   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meddlesome-, *meddlesome*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meddlesome[ADJ] ซึ่งชอบก้าวก่าย, See also: จุ้นจ้าน, ซึ่งชอบยุ่งเรื่องคนอื่น, Syn. intrusive, invasive, Ant. unmeddle some
meddlesomeness[N] การชอบก้าวก่าย, See also: ความจุ้นจ้าน, Syn. curiosity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
meddlesome(เมด'เดิลเซิม) adj. ชอบยุ่ง,ชอบเสือก.

English-Thai: Nontri Dictionary
meddlesome(adj) ชอบยุ่ง,ชอบแทรกแซง,ชอบเสือก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your parents were meddlesome fools too.พ่อแม่แกก็ยุ่งไม่มีใครเกิน Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
It's that meddlesome Merlin. He's onto us, my lord.มันต้องเป็นเจ้าเมอร์ลินที่เข้ามายุ่งวุ่นวาน มันรู้ถึงสิ่งที่เราทำ ฝ่าบาท Sweet Dreams (2009)
Originally the meddlesome sister-in-law is more troublesome.การก้าวก่ายคนอื่นเหมือนพี่สะใภ้จอมจุ้นน่ะ เป็นปัญหามากกว่านะ Me Too, Flower! (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แจ๋น[ADJ] interfering, See also: meddlesome, Syn. จุ้น, จุ้นจ้าน, Example: ทำไมเธอถึงเป็นคนแจ๋นได้ขนาดนี้, Thai definition: ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่น, ชอบเสนอหน้า
แม่รีแม่แรด[N] busy woman, See also: meddlesome woman, interfering woman, Example: เธอทำตัวเป็นแม่รีแม่แรดไม่น่าดู
ปากเสีย[ADJ] gossipy, See also: meddlesome, Example: คนกลุ่มนี้ประวัติดีกันทั้งนั้นไม่มีใครเอ่ยอ้างว่ามีใครเป็นคนปากเสียหรือคนที่กินไม่ค่อยอิ่ม, Thai definition: ชอบพูดจาให้ร้ายแก่ผู้อื่นหรือแก่ตนเอง
ปากเสีย[ADJ] gossipy, See also: meddlesome, Example: คนกลุ่มนี้ประวัติดีกันทั้งนั้นไม่มีใครเอ่ยอ้างว่ามีใครเป็นคนปากเสียหรือคนที่กินไม่ค่อยอิ่ม, Thai definition: ชอบพูดจาให้ร้ายแก่ผู้อื่นหรือแก่ตนเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สอดรู้สอดเห็น[v.] (søtrū-søthen) EN: snoop ; be inquisitive ; be meddlesome   FR: fouiner ; fureter

CMU English Pronouncing Dictionary
MEDDLESOME M EH1 D AH0 L S AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meddlesome (j) mˈɛdlsəm (m e1 d l s @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多事[duō shì, ㄉㄨㄛ ㄕˋ, ] meddlesome; eventful, #20,396 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お節介(P);御節介[おせっかい, osekkai] (adj-na,n) (See 節介) meddling; meddlesomeness; nosiness; interference; officiousness; (P) [Add to Longdo]
世話焼き[せわやき, sewayaki] (n) a bother; a meddlesome person [Add to Longdo]
節介[せっかい, sekkai] (adj-na,n) (obsc) (See お節介) meddling; meddlesomeness; nosiness; interference; officiousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meddlesome \Med"dle*some\, a.
   Given to meddling; apt to interpose in the affairs of others;
   officiously intrusive. -- {Med"dle*some*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 meddlesome
   adj 1: intrusive in a meddling or offensive manner; "an
       interfering old woman"; "bustling about self-importantly
       making an officious nuisance of himself"; "busy about
       other people's business" [syn: {interfering},
       {meddlesome}, {meddling}, {officious}, {busy},
       {busybodied}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top