Search result for

marketplace

(31 entries)
(0.0089 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marketplace-, *marketplace*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marketplace[N] ตลาดสินค้า, See also: ท้องตลาด, ตลาด, Syn. selling place, bazaar, mall
marketplace[N] สถานที่พบปะชุมนุมกัน (เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marketplacesสถานที่ซื้อขาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tell me what happened at the marketplace.เรื่องที่เกิดในตลาดกันหน่อย Babylon A.D. (2008)
I mean the roadside bombings, the assassination of Iraqi police the kidnappings, the crowded marketplaces and innocent families that have been wiped off the face of the Earth.ผมหมายถึงระเบิดข้างถนน การลอบยิงตำรวจ การลักพาตัว การค้าขายที่พังพินาศ คนบริสุทธิ์ต้องล้มตาย หรือไม่ก็พลัดพรากจากกัน Body of Lies (2008)
"... B%R willbe dramaticallyrepositioned at the summit of the global marketplace.""BR จะผงาดขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำสูงสุด ของตลาดการค้าทั่วโลกอีกครั้ง Duplicity (2009)
The Japanese literally control the world marketplace in fish.มีอวัยวะภายในบางอย่าง The Cove (2009)
You can't get the kind of fluency you need for the professional marketplace from a book.คุณไม่สามารถจะได้ระดับ ความเชี่ยวชาญอย่างที่คุณต้องการ สำหรับการทำงานอย่างมืออาชีพ จากหนังสือได้หรอก Everybody Says Don't (2009)
Marketplace?การทำงานอย่างนั้นหรือ Everybody Says Don't (2009)
An acquaintance, from the marketplace.คนรู้จักที่อยู่ในตลาด Great and Unfortunate Things (2010)
A friend, from the marketplace.เพื่อน, จากท้องตลาด Mark of the Brotherhood (2010)
Let Mr. Bryan Ryan contribute to the marketplace of ideas.ให้คุณไบรอัน ไรอัน เสนอไอเดียให้เด็กๆ Dream On (2010)
In the marketplace. I just got away.ในที่ชุมชน,เพียงแต่ข้า หนีรอดมาได้ Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
If we keep them to the courtyard and the marketplace till night falls, where we have the advantage, we will succeed.ถ้าพวกเราสามารถกักพวกมันไว้ที่ลานที่ตลาดได้จนถึงกลางคืน พวกเราจะสามารถกำชัยชนะไว้ได้แน่นอน. The Last Airbender (2010)
But it is a very generous offer, and I figured if that's my value in the marketplace, that maybe I should be...แต่มันก็เป็นข้อเสนอที่ดีมากๆ และฉันคิดว่า ถ้านั่นคือมูลค่าของฉันในตลาด บางที ฉันอาจจะ Everything's Different, Nothing's Changed (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
marketplaceSomebody could exchange a sheep or a horse, for example, for anything in the marketplace that they considered to be of equal value.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษาตลาด[n. exp.] (phāsā talāt) EN: vernacular language ; informal language ; slang ; vulgar speech ; vulgar language ; marketplace language   FR: langage populaire [m] ; argot [m]
ตลาด[n.] (talāt) EN: market ; market ; bazaar ; marketplace ; mart   FR: marché [m] ; bazar [m] ; halle [f] ; souk [m] ; bourse [f]
ตลาดสินค้า[n. exp.] (talāt sinkhā) EN: marketplace ; commodities market   
ตลาดวิชา[n. exp.] (talāt wichā) EN: knowledge market ; education market ; marketplace for education   

CMU English Pronouncing Dictionary
MARKETPLACE    M AA1 R K AH0 T P L EY2 S
MARKETPLACES    M AA1 R K AH0 T P L EY2 S AH0 Z
MARKETPLACE'S    M AA1 R K AH0 T P L EY2 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
marketplace    (n) (m aa1 k i t p l ei s)
marketplaces    (n) (m aa1 k i t p l ei s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
マーケットプレイス[, ma-kettopureisu] (n) marketplace [Add to Longdo]
参入[さんにゅう, sannyuu] (n,vs) (1) entering (the marketplace); introducing (something) to the market; access; (2) (original meaning) visiting a high-class or noble individual; (P) [Add to Longdo]
市場(P);市庭(oK)[いちば, ichiba] (n) (1) (town) market; (2) (the) marketplace; (P) [Add to Longdo]
市販[しはん, shihan] (n,vs) (1) selling on the market (in the marketplace, in stores, etc.); making something commercially available; (adj-no) (2) commercial (e.g. software); over-the-counter; off-the-shelf; store-bought; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 marketplace \marketplace\ n.
   1. an area in a town where a public market is set up; a
    {market place}; a {market}[2].
 
   Syn: mart.
     [WordNet 1.5]
 
   2. The commercial activity whereby good and services are
    exchanged; as, without competition there would be no
    market.
 
   Syn: market.
     [WordNet 1.5]
 
   3. The mechanism by which one finds a person to whom to sell
    or from whom to buy goods; the opportunity to buy and
    sell; a {market}[3]; as, to put one's goods on the market.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 marketplace
   n 1: the world of commercial activity where goods and services
      are bought and sold; "without competition there would be no
      market"; "they were driven from the marketplace" [syn:
      {market}, {marketplace}, {market place}]
   2: an area in a town where a public mercantile establishment is
     set up [syn: {marketplace}, {market place}, {mart}, {market}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top