ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตลาด

   
120 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตลาด-, *ตลาด*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ตลาดopen-air market
ตลาดเกิดใหม่Emerging Market
วิชาหลักการตลาด (n phrase ) Principles of Marketing

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
ตลาด (n vi vt ) ตลาด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตลาด[N] market, See also: bazaar, market place, mart, Example: เดี๋ยวนี้ผู้คนนิยมเดินซื้อของที่ตลาดในห้างมากกว่าตลาดสด, Count unit: แห่ง, Thai definition: สถานที่ที่จัดไว้ให้ผู้ค้าและผู้ซื้อมาชุมนุมซื้อขายของต่างๆ
ตลาดสด[N] fresh-food market, See also: vegetable market, Example: ทุกเช้าคุณแม่จะไปซื้อของที่ตลาดสดเล็กๆ แถวบ้าน, Count unit: แห่ง, Thai definition: ตลาดที่ซื้อขายของสด
ตลาดนัด[N] market fair, Example: สิบปีมาแล้วที่สนามหลวงเคยเป็นตลาดนัด ผู้คนจะแวะเวียนไปดูสัตว์น้ำ สัตว์บก ไม้ผล และไม้ดอกสวยงาม, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่ชุมนุมซื้อขายของต่างๆ ซึ่งมิได้ตั้งอยู่ประจำ จัดให้มีขึ้นเฉพาะในวันที่กำหนดเท่านั้น
ตลาดน้ำ[N] floating market, Syn. ตลาดท้องน้ำ, Example: คนที่จะไปเที่ยวตลาดน้ำต้องไปแต่เช้ามืดเพราะมีของต่างๆ ขายมากมาย, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่ชุมนุมเพื่อซื้อขายของต่างๆ ทางน้ำ มีเรือเป็นพาหนะบรรทุกสิ่งของ
ตลาดมืด[N] black market, Example: ตำรวจเข้าจับกุมผู้ขายฝิ่นในตลาดมืด พบของกลาง ประมาณ 100 - 150 ตัน, Count unit: แห่ง, Thai definition: ตลาดที่แอบซื้อขายกันลับๆ โดยหลีกเลี่ยงข้อกำหนดที่ทางการได้วางไว้
ตลาดโลก[N] world market, See also: global market, Example: ผลจากวิกฤตการณ์น้ำมันทำให้น้ำมันในตลาดโลกราคาสูงขึ้น, Thai definition: แหล่งซื้อขายทั่วโลก
ตลาดร่วม[N] common market, Syn. กลุ่มตลาดร่วม, Example: ตลาดร่วมพยายามประสานนโยบายต่างๆ เข้าด้วยกัน, Thai definition: การรวมตัวของชาติต่างๆ ที่มีสัญญาที่จะใช้ตลาดสินค้าร่วมกัน กล่าวคือการไหลเวียนของสินค้า รวมทั้งนโยบายเศรษฐกิจก็จะไปในทางเดียวกัน
ตลาดวิชา[N] knowledge market, Example: มหาวิทยาลัยรามคำแหงถือเป็นตลาดวิชาสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้, Thai definition: แหล่งที่สามารถศึกษาหาความรู้ได้โดยเสรี
ตลาดหุ้น[N] stock exchange, Syn. ตลาดหลักทรัพย์, ตลาดค้าหุ้น, Example: วิกฤติการณ์ในอ่าวเปอร์เซียส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลก, Count unit: หุ้น, Thai definition: ตลาดหรือสถานที่อันเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์, Notes: (ปาก)
ตลาดเงิน[N] money market, See also: currency market, Syn. ตลาดเงินตรา, Example: สภาพคล่องของระบบการเงินส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินระยะสั้นขยับได้, Count unit: แห่ง, Thai definition: แหล่งแลกเปลี่ยนกู้ยืมเงิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตลาด(ตะหฺลาด) น. ที่ชุมนุมเพื่อซื้อขายของต่าง ๆ
ตลาดสถานที่ซึ่งปรกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สำหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กำหนด.
ตลาดว. ที่มีลักษณะหรือรูปแบบพื้น ๆ, ที่หาซื้อได้ง่าย, เช่น เสื้อชุดนี้ดูตลาด ๆ.
ตลาดท้องน้ำน. ตลาดนํ้า.
ตลาดนัดน. ที่ชุมนุมเพื่อซื้อขายของต่าง ๆ ซึ่งมิได้ตั้งอยู่ประจำ จัดให้มีขึ้นเฉพาะในวันหรือสถานที่ที่กำหนดเท่านั้น.
ตลาดน้ำน. ที่ชุมนุมเพื่อซื้อขายของต่าง ๆ ทางนํ้า มีเรือเป็นพาหนะบรรทุกสิ่งของ, (โบ) ตลาดท้องนํ้า.
ตลาดมืดน. ตลาดที่ซื้อขายกันลับ ๆ โดยหลีกเลี่ยงข้อกำหนดที่ทางการได้วางไว้.
ตลาดยี่สานน. ตลาดที่ขายของแห้งเช่นผ้า.
ตลาดวิชาน. แหล่งที่ศึกษาหาความรู้ได้โดยเสรี.
ตลาดสดน. ตลาดที่ขายของสด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
marketตลาด, ท้องตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
black marketตลาดมืด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
black marketตลาดมืด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
market, blackตลาดมืด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
common marketตลาดร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Common Marketตลาดร่วมยุโรป, ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป [ดู European Economic Community (E.E.C.)] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Bourse (Fr.)ตลาดหลักทรัพย์ฝรั่งเศส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marriage marketตลาดหาคู่ครอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stock exchangeตลาดหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
market overtตลาดเปิดเผย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Power Poolตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า
ตามแผนแม่บทการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ กำหนดให้มีการจัดตั้งตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าในปี 2546 ซึ่งผู้ใช้ไฟไม่จำเป็นต้องซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือการไฟฟ้านครหลวง แต่สามารถเลือกซื้อจากผู้ค้าปลีก (retails) รายใดก็ได้ โดยผู้ค้าปลีกจะไปซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าผ่านตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า และส่งไปตามสายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจะทำให้เกิดการแข่งขันในการขายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟ ทั้งในด้านราคาและคุณภาพบริการ โดยตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้ามีหน้าที่ 2 ประการ คือ - เป็นศูนย์กลางซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ผลิตกับผู้ค้าปลีก - เป็นกลไกในการบริหารพลังงานไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า เช่น การสั่งเดินเครื่องของโรงไฟฟ้า เพื่อให้มีการสั่งเดินเครื่องจากโรงที่มีต้นทุนต่ำที่สุดก่อน [ปิโตรเลี่ยม]
Spot Marketตลาดการค้าน้ำมัน
ตลาดการค้าน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์น้ำมันนานาชาติ ซึ่งสามารถส่งน้ำมันได้ทันทีในราคาซื้อขาย ณ ปัจจุบัน [ปิโตรเลี่ยม]
Future Marketตลาดการค้าน้ำมันล่วงหน้า
คือ เป็นการซื้อขายน้ำมันโดยตกลงราคา ปริมาณและคุณภาพน้ำมันกันล่วงหน้า โดยกำหนดวันที่จะส่งในอนาคต ตลาดล่วงหน้าในปัจจุบันมีตลาด NYMEX ในนิวยอร์ก ตลาด IPE ในลอนดอน ตลาด SIMEX ในสิงคโปร์ [ปิโตรเลี่ยม]
Eurobond marketตลาดพันธบัตรนอกประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural marketตลาดสินค้าเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Eurocurrency marketตลาดเงินตราที่มิใช่เงินดอลลาร์สหรัฐในยุโรป [เศรษฐศาสตร์]
Eurodollar marketตลาดเงินดอลลาร์สหรัฐนอกประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Exchange marketตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา [เศรษฐศาสตร์]
Export marketตลาดการส่งออก [เศรษฐศาสตร์]
Federal funds marketตลาดเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร (ของสหรัฐ) [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Temptations? Yep.ติดตลาดPinocchio (1940)
Temptations.อ๋อ ติดตลาด Pinocchio (1940)
The black market: Clandestine buying, selling and killing.นี่คือตลาดมืด ที่มีการซื้อขาย และฆ่ากันตายอย่างเป็นความลับ Night and Fog (1956)
I was only wondering how the market closed.ผมเพียง แต่สงสัยว่าปิดตลาด 12 Angry Men (1957)
Young people see it in the bazaars, market places, temple...ที่เราเห็นมันทุกที่ในตลาดที่ ในสถานที่ตลาดในพระวิหาร แม้กระทั่ง Help! (1965)
They do not have a Ralph's up the street and a Lucky Market right around the corner who trim even closer than I do.ร้านพวกนั้นไม่มีแผงลอยข้าง ๆ และตลาดลัคกี้ อยู่ตรงมุมตึก ซึ่งเขาไม่เด็ดผักดีเท่าผม Oh, God! (1977)
The buses, the trains, the markets.รถเมล์ รถไฟ ตลาด Gandhi (1982)
Everything was In short supply, except hope.ทุกอย่างขาดตลาดยกเว้นความหวัง Idemo dalje (1982)
I stole essential air force radio parts, and I sold them on the black market.ฉันขโมยชิ้นส่วนวิทยุกองทัพอากาศ และขายมันในตลาดมืด Clue (1985)
I did the marketing. Somebody's got to do the marketing.ฉันทำการตลาดอยู่ ต้องมีคนทำซักคนสิ *batteries not included (1987)
- How are you?ในรายงานการตลาดไม่มีแบบนี้ให้ดู Big (1988)
I just wanted you to know that, uh...รายงานการตลาดคืออะไรครับ Big (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตลาด[n.] (talāt) EN: market ; market ; bazaar ; marketplace ; mart   FR: marché [m] ; bazar [m] ; halle [f] ; souk [m] ; bourse [f]
ตลาดการค้าเสรี[n. exp.] (talāt kānkhā sērī) EN: free market   FR: marché libre [m]
ตลาดการเงิน[n. exp.] (talāt kānngoen) EN: financial market   FR: marché financier [m]
ตลาดขายปลา[n. exp.] (talāt khāi plā) EN: fish market   FR: marché au poisson [m]
ตลาดขายผัก[n. prop.] (talāt khāi phak) EN: vegetable market   
ตลาดขายส่ง[n. exp.] (talāt khāisong) FR: halle [f]
ตลาดขายเนื้อ [n. exp.] (talāt khāi neūa) EN: meat market   
ตลาดคลองถม[n. prop.] (Talāt Khløng Thom) EN: Klong Thom Market ; Khlong Thom Market   
ตลาดค้าทาส[n. exp.] (talāt khā thāt) EN: slave market   FR: marché aux esclaves [m]
ตลาดค้าหุ้น[n. exp.] (talāt khā hun) EN: stock exchange   FR: bourse [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
flea market(n) ตลาดนัด ตลาดของมือสอง
virtual organization(n) องค์การเสมือนจริง, เครือข่ายขององค์การซึ่งเชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนทักษะ ทรัพยากร สินค้า บริการ การเข้าถึงตลาด และเพื่อลดต้นทุน
market segmentส่วนตลาด
MLM(n abbrev ) ย่อมาจาก Multi-level marketing เป็นวิธีการตลาดและการขายแบบใช้เครือข่ายของบุคคล ในธุรกิจขายตรง (Direct selling) โดยสมาชิกของเครือข่าย นอกเหนือจากจะได้ส่วนแบ่งโดยตรงจากยอดที่ตนเองขายได้แล้ว ยังได้ผลประโยชน์เพิ่มเติมจากยอดของผู้ขายอื่นที่ตนเป็นคนแนะนำให้เข้ามาในระบบด้วย, R. Network Marketing

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bazaar[N] ตลาดที่ขายของหลากหลายชนิด, See also: ตลาดขายของ, ที่ซึ่งมีร้านขายของรวมกันมากๆ, Syn. arcade
black market[N] ตลาดมืด
black market[N] ตลาดที่มีการซื้อขายสิ่งผิดกฎหมาย
cattle market[N] ตลาดค้าวัวควาย
labor market[N] ตลาดแรงงาน
market[N] ตลาด, See also: ตลาดสด, สถานที่ชุมนุมเพื่อซื้อขายของร้านค้า, สถานที่ขายของ, Syn. free trade area, store, stall shopping center
market place[N] ตลาดนัด
marketplace[N] ตลาดสินค้า, See also: ท้องตลาด, ตลาด, Syn. selling place, bazaar, mall
mart[N] ศูนย์การค้า, See also: ตลาด, Syn. emporium, mall, bazzar
open market[N] ตลาดเสรี, Syn. free market

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
add-on programโปรแกรมเสริมหมายถึง โปรแกรมที่เขียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้โปรแกรมเดิมเพิ่มประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โปรแกรมสำเร็จทุกโปรแกรมที่ออกสู่ตลาดแล้ว จะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และจะมีโปรแกรมเสริมออกมาเสนอให้ลูกค้าอยู่เสมอ ๆ (add-on อาจหมายถึงอุปกรณ์ที่เสริมเข้าไปภายหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง เช่น แผ่นวงจรโมเด็ม เป็นต้น)
antidumping(แอนทีดัม' พิง) adj. ซึ่งต่อต้านนโบยายทุ่มตีตลาด
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ <คำแปล>เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้
apple ii(แอปเปิลทู) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นแรกที่บริษัทแอปเปิลผลิตออกมาสู่ตลาด คอมพิวเตอร์ชุดนี้ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ ในเชิงการใช้สอยอย่างมหาศาล ในวงการคอมพิวเตอร์ หลังจากที่แอปเปิล ทูออกสู่ตลาดแล้ว บริษัทแอปเปิลก็ได้ผลิตแอปเปิลทูอี (Apple IIe) และ แอปเปิล ทรี (Apple III) ตามกันออกมาอยู่ชั่วระยะหนึ่ง แล้วบริษัทแอปเปิล คอมพิวเตอร์ก็ตัดสินใจหยุดผลิตชุดแอปเปิล ทรี หันมาผลิตชุดแมคอินทอช ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดสูงมากในปัจจุบัน
apple iii(แอปเปิลทรี) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุดแอปเปิลที่ผลิตตามหลังชุดทู แต่แล้วก็ต้องยกเลิก เพราะไม่ติดตลาด ปัจจุบันแทบจะไม่มีใครใช้คอมพิวเตอร์ชื่อนี้อีกแล้ว (ดู Apple II ประกอบ)
at(เอที) เป็นคำย่อที่บริษัทไอบีเอ็มนำมาใช้แทนคำว่า advanced technology ซึ่งแปลว่า เทคโนโลยีขั้นสูงนั่นเอง เมื่อสมัยที่ไอบีเอ็มผลิตเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ที่ใช้ชิปหมายเลข 80286 ได้ตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ที่ออกสู่ตลาดรุ่นนั้นว่า " IBM AT "
auction(ออค'เชิน) n. การเลหลัง,การประ-มูลของ,การขายทอดตลาด. -vt. ขายทอดตลาด
auctioneer(ออคเชินเนียร') n. ผู้ขายทอดตลาด
bank switchingการสลับชิปไปมาหมายถึง การสลับไปมาของการใช้ชิปในหน่วยความจำเดิมที่ติดมากับเครื่อง กับหน่วยความจำที่เพิ่มภายหลัง ที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว จนกระทั่งทำให้รู้สึกเสมือนว่า หน่วยความจำทั้งสองนั้นเป็นหน่วยความจำเดียวกัน เช่น บริษัทไอบีเอ็มผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ออกมาขายในตลาดโดยมีหน่วยความจำติดมาภายในตัวเครื่องเพียง 640 เคไบต์ แต่เรานำไปเพิ่มหน่วยความจำเป็นถึง 16 เมกกะไบต์ การที่จะทำให้หน่วยความจำเดิมกับหน่วยความจำที่เพิ่มมาใหม่ทำงานสลับกันไปมาได้ ก็จะต้องอาศัยการสลับชิปไปมานี้ อย่างไรก็ตาม หากเราเป็นเพียงผู้ใช้เครื่อง (user) ก็ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องนี้เท่าไรนัก เป็นหน้าที่ของช่างฝ่ายเทคนิคที่จะต้องติดตั้งหรือจัดการทำให้
bazaar(บะซาร์') n. ตลาด,สถานที่ขายสรรพสินค้า -Conf. bizaare

English-Thai: Nontri Dictionary
auction(n) การเลหลัง,การขายทอดตลาด,การประมูล
auction(vt) ขายเลหลัง,ขายทอดตลาด
auctioneer(n) ผู้ขายเลหลัง,ผู้ขายทอดตลาด
bazaar(n) ตลาด
BLACK black market(n) ตลาดมืด
bourse(n) ตลาดค้าหุ้น,ตลาดหลักทรัพย์
market(n) ตลาด,ร้านค้า,ธุรกิจ,ศูนย์การค้า
market(vt) ขาย,วางตลาด,นำสู่ตลาด
marketable(adj) อาจจะขายได้,วางตลาดได้,นำออกขายได้
marketing(n) การตลาด,การซื้อขาย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
automaker (n ) ตลาดรถยนต์
Emerging Market ตลาดเกิดใหม่
untapped market (phrase) ตลาดที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
市場[いちば, ichiba] (n) ตลาด
株式市場[かぶしきいちば, kabushikiichiba] (n) ตลาดหลักทรัพย์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
-中央卸売市場-[ちゅうおうおろしうりしじょう, chuuouoroshiurishijou] ตลาดกลางสินค้าการเกษตร (ขายส่ง เป็นหลัก สินค้าที่ขาย ได้แก่สินค้าเกษตร พืชผัก ผลไม้ และสินค้าประมง)

German-Thai: Longdo Dictionary
Börse(n) |die, pl. Börsen| ตลาดหุ้น, ตลาดหลักทรัพย์
Markt(n) |der, pl. Märkte| ตลาด
handeln(vt) |handelte, hat gehandelt| ค้าขายที่ตลาดหรือที่ตลาดหุ้น, See also: S. verkaufen
verkaufen(vt) |verkaufte, hat verkauft, etw.(A) jmdm.| ขาย เช่น Wir können unsere alte Kleidung auf dem Flohmarkt verkaufen. พวกเราสามารถเอาเสื้อผ้าเก่าไปขายที่ตลาดขายของเก่าได้
überschwemmen(vt) |überschwemmte, hat überschwemmt| (น้ำ)ท่วม, (สินค้า)ล้นตลาด
bei(prep) อยู่ใกล้ๆ เช่น Der Wochenmarkt ist beim Rathaus. ตลาดสดประจำอาทิตย์อยู่ใกล้กับที่ว่าการเมือง
Wochenmarkt(n) |der, pl. Wochenmärkte| ตลาดสดประจำอาทิตย์ โดยทั่วไปที่เยอรมนีตลาดสดจะถูกจัดขึ้นตามใจกลางเมือง อาจมีอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง ส่วนมากขายผัก ผลไม้ ดอกไม้ ต้นไม้ ไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์วางขาย
Image:
Weihnachtsmarkt(n) |der, pl. Weihnachtsmärkte| ตลาดขายของคริสต์มาส เกือบทุกเมืองในเยอรมนีจัดขึ้นทุกปีช่วง 4 อาทิตย์ ก่อนวันคริสต์มาส
handeln(vt) |handelte, hat gehandelt| ต่อราคา เช่น Es ist üblich, Waren auf dem Markt in Thailand zu handeln. การต่อราคาสินค้าตามตลาดในเมืองไทยเป็นเรื่องปกติ, See also: S. feilschen,
erscheinen(vi) |erschien, ist erschienen| ออกวางตลาด(หนังสือ) เช่น Das Magazin 'Spiegel' erscheint wöchentlich. นิตยสาร Spiegel ออกวางตลาดทุกอาทิตย์

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Kapitalmarkt {m} (n ) ตลาดทุน

French-Thai: Longdo Dictionary
aller au marchéไปตลาด, See also: aller
ne pas avoir de monnaie(phrase) ไม่มีเหรียญ(เหรียญ)เล็ก,ย่อย ( เวลาไปจ่ายตลาด เป็นต้น )
faire les courses(phrase) ไปซื้อของ จ่ายตลาด เช่นไปซุปเปอร์มาเก็ตหรือร้านของชำ ex: Joey va aller faire ses courses pour le dîner.
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top