ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mailing list

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mailing list-, *mailing list*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mailing list[N] รายชื่อและที่อยู่ของผู้ที่ได้รับข่าวสาร ข้อมูลหรือโฆษณาเป็นประจำ, Syn. address list, subscribers, list

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mailing list; maillistบัญชีจ่าหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mailing list; maillistบัญชีจ่าหน้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mailing list; maillistบัญชีจ่าหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We ran the club's mailing list for people with priors.เราไล่ดูรายชื่อลูกค้า หาความน่าจะเป็น A Deadly Affair (2010)
Do you have a mailing list of your regulars?คุณมีรายชื่อลูกค้าประจำของคุณรึเปล่า A Deadly Affair (2010)
No. I mean, I did put his name on the mailing list a couple months ago hoping he'd get the hint, but...ไม่ ฉันหมายถึง ฉันได้ใส่ รายชื่อลงไปในเมล์เมื่อสองเดือนก่อน หวังว่าเขาจะเดาได้ แต่... Leap Year (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mailing listThis is to inform you of my address change. Please update your mailing list.
mailing listWell then, it becomes a matter of urgent concern to the lurkers of this mailing list whether the guilty party confesses or not.

Japanese-English: EDICT Dictionary
メーリングリスト;メイリングリスト[, me-ringurisuto ; meiringurisuto] (n) mailing list [Add to Longdo]
住所録[じゅうしょろく, juushoroku] (n) address book; list of addresses; mailing list [Add to Longdo]
投稿[とうこう, toukou] (n,vs) contribution; submission; posting (e.g. to a newsgroup or mailing list); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
メーリングリスト[めーりんぐりすと, me-ringurisuto] mailing list [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 mailing list \mailing list\ n.
   A list of names and addresses to which advertising,
   solicitations of money, or other materials material sent in
   large quantities is mailed; -- it is usually used by
   comercial or charitable organizations. Mailing lists are
   often sold by organizations to other organizations, and are
   frequently used for targeted mailing, i. e., mailing to
   groups of people who are more likely htan the general
   population to respond as desired to the message in the mail.
   [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mailing list
   n 1: a list of names and addresses to which advertising material
      is mailed

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 mailing list
  n.
 
   (often shortened in context to list)
 
   1. An {email} address that is an alias (or {macro}, though that word is
   never used in this connection) for many other email addresses. Some mailing
   lists are simple reflectors, redirecting mail sent to them to the list of
   recipients. Others are filtered by humans or programs of varying degrees of
   sophistication; lists filtered by humans are said to be moderated.
 
   2. The people who receive your email when you send it to such an address.
 
   Mailing lists are one of the primary forms of hacker interaction, along
   with {Usenet}. They predate Usenet, having originated with the first UUCP
   and ARPANET connections. They are often used for private
   information-sharing on topics that would be too specialized for or
   inappropriate to public Usenet groups. Though some of these maintain almost
   purely technical content (such as the Internet Engineering Task Force
   mailing list), others (like the ?sf-lovers? list maintained for many years
   by Saul Jaffe) are recreational, and many are purely social. Perhaps the
   most infamous of the social lists was the eccentric bandykin distribution;
   its latter-day progeny, lectroids and tanstaafl, still include a number of
   the oddest and most interesting people in hackerdom.
 
   Mailing lists are easy to create and (unlike Usenet) don't tie up a
   significant amount of machine resources (until they get very large, at
   which point they can become interesting torture tests for mail software).
   Thus, they are often created temporarily by working groups, the members of
   which can then collaborate on a project without ever needing to meet
   face-to-face. Much of the material in this lexicon was criticized and
   polished on just such a mailing list (called ?jargon-friends?), which
   included all the co-authors of Steele-1983.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top