ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lowness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lowness-, *lowness*, lownes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lowness(n) ความต่ำ (สภาพ, ภาวะ, ฐานะ), See also: ความด้อย, Ant. highness, loftiness

English-Thai: Nontri Dictionary
hollowness(n) ความกลวง, ความไม่เป็นแก่นสาร, ความไม่จริงใจ, ความไม่แน่นอน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความต่ำ(n) lowness, Ant. ความสูง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความลึก[khwām leuk] (n) EN: depth ; deepness ; lowness  FR: profondeur [ f ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lowness (n) lˈounɛs (l ou1 n e s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がらんどう[garandou] (adj-na, n) hollowness; emptiness; void [Add to Longdo]
サボる[sabo ru] (v5r, vi) (from サボタージュ) to be truant; to play hooky; to skip school; to skip out; to be idle; to sabotage by slowness; (P) [Add to Longdo]
円熟[えんじゅく, enjuku] (n, vs) ripeness; mellowness; maturity; perfection; (P) [Add to Longdo]
[しも, shimo] (n) (1) lowness (of degree, value, etc.); inferiority; (2) second volume (of two); third volume (of three) [Add to Longdo]
口下手[くちべた, kuchibeta] (adj-na, n) defective speech; slowness of speech; poor talker; tongue-tied person [Add to Longdo]
浅薄[せんぱく;せんばく, senpaku ; senbaku] (adj-na, n) shallowness; superficiality [Add to Longdo]
訥弁[とつべん, totsuben] (adj-na, n, adj-no) slowness of speech; awkwardness of speech [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lowness \Low"ness\, n.
   The state or quality of being low.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lowness
   n 1: a position of inferior status; low in station or rank or
      fortune or estimation [syn: {low status}, {lowness},
      {lowliness}] [ant: {high status}]
   2: a feeling of low spirits; "he felt responsible for her
     lowness of spirits" [syn: {downheartedness}, {dejectedness},
     {low-spiritedness}, {lowness}, {dispiritedness}]
   3: the quality of being low; lacking height; "he was suddenly
     aware of the lowness of the ceiling" [ant: {highness},
     {loftiness}]
   4: a low or small degree of any quality (amount or force or
     temperature etc.); "he took advantage of the lowness of
     interest rates"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top