Search result for

loved

(58 entries)
(0.0066 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loved-, *loved*, lov, love
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beloved(บิเลิฟ'วิด) adj. สุดที่รัก n. ผู้เป็นที่รักยิ่ง, Syn. cherished
ungloved(อัน'กลัฟวดฺ) adj. ไม่ใส่ถุงมือ
well-beloved(เวล'บิลัฟ'วิด) adj. เป็นที่รักอย่างมากและด้วยใจจริง n. บุคคลอันเป็นที่รักอย่างมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
beloved(adj) ที่รัก,สุดที่รัก,เป็นที่รักยิ่ง
beloved(n) ผู้เป็นที่รัก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Loved Objectedของรัก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
About the finale dress, loved it.ชุดฟินาเล่ตัวนั้นน่ะหรอ ฉันชอบมันมากเลยหละ New Haven Can Wait (2008)
And I loved it there- และแม่ก็ชอบมากด้วย New Haven Can Wait (2008)
I haven't. he--he loved the dress that you are wearing.ฉันยังไม่ได้เริ่ม เขา เขาชอบชุดที่เธอกำลังใส่อยู่ Pret-a-Poor-J (2008)
You know, the first time that I told serena I loved her,เธอรู้ไหม ครั้งแรกที่ฉันบอกเซรีน่า ว่าฉันรักเค้า Pret-a-Poor-J (2008)
I would have really loved to celebrate your impeccable taste with them.ฉันจะบอกพวกท่านซะหน่อยว่ารักคุณมากแค่ใหน Committed (2008)
You are the only girl... that I've ever loved.ฉันรู้ ฉันรู้ ไม่ใช่ความผิดคุณ คุณเป็นผู้หญิงคนเดียว... Committed (2008)
And losing loved ones.คุยกันเกี่ยวกับความตาย และการสูญเสียคนรัก Not Cancer (2008)
I knew you couldn't stay away I knew you loved me too much.ฉันรู้ ว่าคุณไม่สามารถไปได้ ฉันรู้ว่าคุณรักฉันมากด้วย Birthmarks (2008)
He was your father, and he loved you.เขาเป็นพ่อลูกเค้ารักลูก Birthmarks (2008)
He loved doing what he did.เขารักในสิ่งท่าเค้าทำ Birthmarks (2008)
Got a husband in there or a loved one?มีสามีหรือคนรัก อยู่ในนั้นหรือเปล่า Last Resort (2008)
Nothing I'm gonna say to that crank whore... is gonna make her feel loved.เชื่อฉันสิ ไม่มีอะไรที่ฉันจะพูด กับนังขี้ยาเเพศยา... ให้เธอรู้สึกถึงความรักได้หรอก Pilot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lovedAll teachers were young and loved teaching.
lovedAnd the boy loved the tree...very much.
lovedArt is loved by everybody.
lovedAs he is honest, he is loved by everybody.
lovedAs I love her, so she loved me.
lovedBeing kind, he is loved by everyone.
lovedBill was much loved by the other children in his school.
lovedBlake loved to walk in the country round London.
lovedBut man loved darkness instead of light because their deeds were evil.
lovedDon't mourn over the loss of your loved one too long.
lovedEgotist though he was, his parents loved him.
lovedEinstein loved playing the violin.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พนิต[ADJ] beloved, See also: loved, Syn. ที่รัก, Thai definition: เป็นที่รัก, ที่ชอบพอ, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดวงใจ[n.] (dūangjai) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart   FR: petit coeur [m] ; amour [m]
ดวงแก้ว[n.] (dūangkaēo) EN: beloved person ; sweetheart ; loved one ; darling ; heart ; lover   
ดวงสมร[n.] (dūangsamøn) EN: sweetheart ; dearest woman ; beloved girl ; dearest   FR: chérie [f]
แฟน[n.] (faēn) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau   FR: petit ami [m] ; petite amie [f] ; flirt [m] ; amoureux [m] ; amoureuse [f] ; soupirant [m] ; prétendant [m]
แก้วตา[xp] (kaēotā) EN: one's beloved   FR: chose à laquelle on tient comme à la prunelle de ses yeux ; chouchou [m]
คู่รัก[n.] (khūrak) EN: sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; boyfriend ; girlfriend   FR: amants [mpl]
ขวัญใจ[n.] (khwanjai) EN: darling ; sweetheart ; favorite ; beloved ; idol ; dear   FR: chéri [m] ; chérie [f] ; idole [m, f]
ขวัญตา[n.] (khwantā) EN: beauty ; beloved   
น่าสวาท[adj.] (nāsawāt) EN: beloved   
สมร[n.] (samøn) EN: beautiful woman ; beloved beautiful woman   

CMU English Pronouncing Dictionary
LOVED    L AH1 V D
LOVEDAY    L AH1 V D EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loved    (v) (l uh1 v d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お世話さま;御世話様[おせわさま, osewasama] (exp) thanks for taking care of me; thanks for taking care of my loved one [Add to Longdo]
エンディングノート[, endeinguno-to] (n) booklet constituting an informal living will (containing wishes regarding one's hospitalization or funeral, and perhaps one's life story, messages to loved ones, etc.) (wasei [Add to Longdo]
愛しい[いとしい, itoshii] (adj-i) lovely; dear; beloved; darling; (P) [Add to Longdo]
愛し愛される[あいしあいされる, aishiaisareru] (v1) to love and be loved back; to love and be loved in return; to give and receive love [Add to Longdo]
愛し子;愛子;いとし子[いとしご, itoshigo] (n) beloved dear child [Add to Longdo]
愛妻[あいさい, aisai] (n) beloved wife [Add to Longdo]
愛児[あいじ, aiji] (n) beloved child [Add to Longdo]
愛車[あいしゃ, aisha] (n) (one's) beloved car [Add to Longdo]
愛妾[あいしょう, aishou] (n) (See めかけ) beloved concubine; favourite concubine (e.g. of the shogun) [Add to Longdo]
愛嬢;愛孃[あいじょう, aijou] (n) one's beloved daughter [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
见爱[jiàn ài, ㄐㄧㄢˋ ㄞˋ, / ] loved; respected (honorific) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Love \Love\ (l[u^]v), v. t. [imp. & p. p. {Loved} (l[u^]vd); p.
   pr. & vb. n. {Loving}.] [AS. lufian. [root]124. See {Love},
   n.]
   1. To have a feeling of love for; to regard with affection or
    good will; as, to love one's children and friends; to love
    one's country; to love one's God.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart,
       and with all thy soul, and with all thy mind.
                          --Matt. xxii.
                          37.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt love thy neighbor as thy self. --Matt.
                          xxii. 39.
    [1913 Webster]
 
   2. To regard with passionate and devoted affection, as that
    of one sex for the other.
    [1913 Webster]
 
   3. To take delight or pleasure in; to have a strong liking or
    desire for, or interest in; to be pleased with; to like;
    as, to love books; to love adventures.
    [1913 Webster]
 
       Wit, eloquence, and poetry.
       Arts which I loved.          --Cowley.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 loved \loved\ adj.
   1. p. p. of {love}, v. t.. Opposite of {unloved}. [Narrower
    terms: {admired, esteemed}] Also See: {wanted}.
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loved
   adj 1: held dear; "his loved companion of many years" [ant:
       {unloved}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top