ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

locker

L AA1 K ER0   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -locker-, *locker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
locker[N] ตู้, See also: ลิ้นชัก, Syn. cupboard, cabinet
locker room[N] ห้องที่มีตู้เก็บและเปลี่ยนเสื้อผ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
locker(ลอค'เคอะ) n. ตู้,ลิ้นชัก,ห้องเล็ก,ห้องเย็น,ผู้ใส่กุญแจ,อุปกรณ์ใส่กุญแจ, Syn. cabinet

English-Thai: Nontri Dictionary
locker(n) หีบ,ตู้ใส่ของ,ล็อกเกอร์,ลิ้นชัก
clocker(n) คนจับเวลา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lockersตู้เก็บของเฉพาะอย่าง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hooper, get the pump out of the locker in front of you, will you?ฮูเปอร์ เอาปั๊มในล็อคเกอร์ ที่อยู่ข้างหน้าคุณออกมาซิ Jaws (1975)
- To the locker room.-ไปห้องล็อคเกอร์กัน. Suspiria (1977)
- Get back to the locker room.ทํารายงานขี้นมาฉบับ -เขียนให้ดูเป็นไปได้หน่อย Big (1988)
- What is that? - My locker combination.คุณต้องช้าลงหน่อย ปรับสปีดให้ช้าลงหน่อย Big (1988)
Apart from that old metal locker of course.แล้วก็ตู้เหล็กเท่านั้นเอง The Cement Garden (1993)
The valentine Tommy Rollerson left in your locker was really from me.วันวาเลนไทน์ ขนมของทอมมี่ อยู่ในล็อคเกอร์เธอมันเป็นของฉัน The One with George Stephanopoulos (1994)
Kent, why aren't you in the locker room suiting up?เค้นท์, ทำไมนายไม่ไปอยู่ในห้องล็อคเกอร์นั่น แต่งตัวซะ? Hothead (2001)
All right, I'll check the locker room. You check the school.งั้นฉันจะลองไปเช็คที่ล็อคเกอร์ดูนะ เธอไปดูในโรงเรียนแล้วกัน Hothead (2001)
The stolen money was recovered in her school locker this afternoon.เราเจอเงินที่ถูกปล้นจากธนาคารในล็อคเกอร์ของเธอ X-Ray (2001)
Your locker is over thereล้อคเกอร์ของเธออยู่ตรงนั้น Windstruck (2004)
Put them in locker 240 on the upper level. I got a spare key.เอามันใส่ไว้ในล็อคเกอร์ 240 ชั้นบนสุด ฉันมีกุญแจสำรอง Mr. Monk and the Other Detective (2005)
We were playing badminton, and I knew I was gonna have to walk past a bunch of the other students to, you know, get back to the locker room.ฉันเห็นเด็กรวบผมหลายๆคน ฉันเลยกลับไปที่ ห้องล็อกเกอร์ Cute Poison (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lockerA captain sometimes goes to Davy Jones's locker with his ship.
lockerEach of the students has his own locker.
lockerEach student has a locker.
lockerIt took many torpedo hits to send the battleship Bismark to Davy Jones's locker.
lockerThe wreckage of the ship was salvaged after it had gone to Davy Jones's locker.
lockerWhile swimming in the pool, she lost her locker key.

CMU English Pronouncing Dictionary
LOCKER L AA1 K ER0
LOCKERS L AA1 K ER0 Z
LOCKERT L AA1 K ER0 T
LOCKERBY L AA1 K ER0 B IY0
LOCKERBIE L AA1 K ER0 B IY0
LOCKERMAN L AA1 K ER0 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
locker (n) lˈɒkər (l o1 k @ r)
lockers (n) lˈɒkəz (l o1 k @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
衣物柜[yī wù guì, ㄧ ㄨˋ ㄍㄨㄟˋ, / ] locker; lockable compartment [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lockerung {f} der Vorschriftenrelaxing of regulations [Add to Longdo]
Schrank {m} | Schränke {pl}locker | lockers [Add to Longdo]
Umkleideraum {m}locker room [Add to Longdo]
locker {adv}fluffily [Add to Longdo]
locker; lax {adj}lax [Add to Longdo]
locker; lax {adv}laxly [Add to Longdo]
locker {adj}slack [Add to Longdo]
lockerlimber [Add to Longdo]
locker {adj} | lockerer | am lockerstenloose | looser | loosest [Add to Longdo]
locker {adv}loosely [Add to Longdo]
locker {adv}relaxedly [Add to Longdo]
lockerunconstrained [Add to Longdo]
lockerunformal [Add to Longdo]
lockerungirt [Add to Longdo]
lockerndlimbering [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コインロッカー[, koinrokka-] (n) coin locker; (P) [Add to Longdo]
ブロッカー[, burokka-] (n) blocker; (P) [Add to Longdo]
ロッカー[, rokka-] (n) (1) locker; (2) (See ロックスター) rocker; (P) [Add to Longdo]
ロッカールーム[, rokka-ru-mu] (n) locker room; (P) [Add to Longdo]
ロッカー室[ロッカーしつ, rokka-shitsu] (n) locker room [Add to Longdo]
戸棚[とだな, todana] (n) cupboard; locker; closet; wardrobe; (P) [Add to Longdo]
更衣室[こういしつ, kouishitsu] (n) locker room; changing room; dressing room; (P) [Add to Longdo]
脱衣室[だついしつ, datsuishitsu] (n) changing room; dressing room; locker room [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
緩める[ゆるめる, yurumeru] lockern, mildern, lindern, vermindern [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Locker \Lock"er\, n.
   1. One who, or that which, locks.
    [1913 Webster]
 
   2. A drawer, cupboard, compartment, or chest, esp. one in a
    ship, that may be closed with a lock.
    [1913 Webster]
 
   {Chain locker} (Naut.), a compartment in the hold of a
    vessel, for holding the chain cables.
 
   {Davy Jones's locker}, or {Davy's locker}. See {Davy Jones}.
    
 
   {Shot locker}, a compartment where shot are deposited.
    --Totten.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 locker
   n 1: a storage compartment for clothes and valuables; usually it
      has a lock [syn: {cabinet}, {locker}, {storage locker}]
   2: a fastener that locks or closes
   3: a trunk for storing personal possessions; usually kept at the
     foot of a bed (as in a barracks) [syn: {footlocker},
     {locker}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 locker /lɔkr/
  fluffily; lax; laxly; limber; loose; loosely; relaxedly; unconstrained; unformal; ungirt

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top