Search result for

limning

(38 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -limning-, *limning*, limn
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา limning มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *limning*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
limn[VT] บรรยาย, See also: อธิบาย, พรรณนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dislimn(ดิส ลิม') vt. ทำให้ไม่ชัด,ทำให้เลอะเลือน,ทำให้สลัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
limnicลิมนิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Limnetic Zone เขตผิวน้ำ
ระบบนิเวศน้ำจืดที่เป็นน้ำนิ่ง ซึ่งอยู่ในบริเวณผิวหน้าน้ำตอนบนจนถึง ระดับลึกที่แสงสามารถส่องลงไปถึง ที่ระดับนี้อัตราการสังเคราะห์แสง จะเท่ากับอัตราการหายใจ เรียกว่า compensation level สิ่งมีชีวิต ที่พบบริเวณนี้ ได้แก่ แพลงก์ตอน (Plankton) เนคตอน (Nekton)และสัตว์พวกที่อยู่บผิวน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Hypolimnion ไฮโพลิมเนียน
ชั้นล่างส่วนลึกของทะเลสาปหรืออ่างเก็บน้ำที่ มีการแบ่งชั้น อุณหภูมิค่อนข้างคงที่ ประมาณ 4 องศาเซลเซียส อยู่ใต้ชั้น thermocline [สิ่งแวดล้อม]
Limnophytes พรรณไม้น้ำขนาดใหญ่
พรรณไม้น้ำขนาดใหญ่ ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และขึ้นใน บริเวณแหล่งน้ำจืด สามารถจัดแบ่งประเภทตามลักษณะที่อยู่เป็น 4 ประเภท คือ Floating plants, Submerged plants, Emerged plants และ Marginal plants ดู Floating plants, Submerged plants, Emerged plants และ Marginal Plant [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
limnologist[ลิมโนโลจิสต์] (n) นักชลธีวิทยา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Kalimnah!Kalimnah! A Good Day to Die (2007)
Is this normal with this Kalimnah thing?Ist das normal bei dieser Kalimnah-Sache? A Good Day to Die (2007)
I don't know where it's coming from, i guess you just bring out the worst in me.Ich weiß nicht, woher das kommt, anscheinend bringst du einfach das schlimnmste in mir zum Vorschein. Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Tell him that I will give him Limnos Island if he commands my armies.Sagt ihm, wenn er mein Heerführer wird biete ich ihm die Insel Limnos. Conquest 1453 (2012)
What shall we do, Lord Flimnap?Was sollen wir tun, Lord Flimnap? The 3 Worlds of Gulliver (1960)
Loyal enough for you, Flimnap?- Ist dir das loyal genug, Flimnap? The 3 Worlds of Gulliver (1960)
Not if Flimnap wins the contest tomorrow.Nicht, wenn Flimnap morgen Premierminister wird. The 3 Worlds of Gulliver (1960)
Flimnap, take your position.Flimnap, geh in die Ausgangsstellung. The 3 Worlds of Gulliver (1960)
Brilliant, Flimnap! Brilliant.Ausgezeichnet, Flimnap! The 3 Worlds of Gulliver (1960)
You're a man of action, Flimnap.Du bist ein Mann der Tat, Flimnap. The 3 Worlds of Gulliver (1960)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
limnHer striped dress accentuates her slimness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเพรียวลม[N] slimness, See also: slenderness, meagerness, Syn. ความผอมเพรียว, ความแบบบาง, Ant. ความอ้วน, Example: ความเพรียวลมของหุ่นนางแบบทำให้เสื้อผ้าดูดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกซ่อมทะเลอกแดง [n. exp.] (nok sǿm thalē ok daēng) EN: Asian Dowitcher   FR: Bécassin d’Asie [m] ; Limnodrome semipalmé [m] ; Bécassin de l’Ob [m] ; Limnodrome de Taczanowski [m]
นกซ่อมทะเลปากยาว [n. exp.] (nok sǿm thalē pāk yāo) EN: Long-billed Dowitcher   FR: Bécassin à long bec [m] ; Limnodrome à long bec [m] ; Bécasseau à long bec [m] ; Bécassin yakoute [m]
ผักขะแยง [n. exp.] (phak kha yaēng) EN: Limnophila aromatica ; Limnophila chinensis var. aromatica   

CMU English Pronouncing Dictionary
LIMNOLOGY    L IH2 M N AA1 L AH0 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
limn    (v) (l i1 m)
limns    (v) (l i1 m z)
limned    (v) (l i1 m d)
limning    (v) (l i1 m i ng)
slimness    (n) (s l i1 m n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlankheit {f}slimness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
湖沼学[こしょうがく, koshougaku] (n) limnology [Add to Longdo]
木食い虫;木食虫;木蠧虫[きくいむし;キクイムシ, kikuimushi ; kikuimushi] (n) (1) (uk) bark beetle (Scolytidae spp.); (2) gribble (Limnoria lignorum) [Add to Longdo]
陸水学[りくすいがく, rikusuigaku] (n) the study of inland waters; limnology [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
湖沼学[hú zhǎo xué, ㄏㄨˊ ㄓㄠˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] limnology [Add to Longdo]
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, ] Limnanthemui nymphoides [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Limn \Limn\ (l[i^]m), v. t. [imp. & p. p. {Limned} (l[i^]md); p.
   pr. & vb. n. {Limning} (l[i^]m"n[i^]ng or l[i^]m"[i^]ng).]
   [OE. limnen, fr. luminen, for enluminen, F. enluminer to
   illuminate, to limn, LL. illuminare to paint. [root]122. See
   {Illuminate}, {Luminous}.]
   1. To draw or paint; especially, to represent in an artistic
    way with pencil or brush.
    [1913 Webster]
 
       Let a painter carelessly limn out a million of
       faces, and you shall find them all different. --Sir
                          T. Browne.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: To picture in words; to describe in graphic terms.
    [PJC]
 
   3. To illumine, as books or parchments, with ornamental
    figures, letters, or borders.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Limning \Lim"ning\ (l[i^]m"n[i^]ng or l[i^]m"[i^]ng), n.
   The act, process, or art of one who limns; the picture or
   decoration so produced.
   [1913 Webster]
 
      Adorned with illumination which we now call limning.
                          --Wood.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 limning
   n 1: a drawing of the outlines of forms or objects [syn:
      {delineation}, {depiction}, {limning}, {line drawing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top