ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

like-minded

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -like-minded-, *like-minded*, like-mind, like-minde
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
like-minded[ADJ] มีความคิดเหมือนกัน, See also: มีใจเดียวกัน, มีจุดประสงค์เดียวกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
like-minded(ไลคฺ'ไม'ดิด) adj. มีใจเดียวกัน,มีจุดประสงค์เดียวกัน., See also: like-mindedness n. ดูlike-minded

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
the company was formed 30 years ago with a group of like-minded individuals, ordinary men and women who were gifted with extraordinary powers.องค์กรก่อตั้งเมื่อ 30 ปีก่อนนี้ โดยกลุ่มคน ซึ่งมีความคิดเหมือนๆกัน จากหุ้นส่วนสามัญ ชาย หญิง ที่มีพรสวรรค์ Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
See how like-minded you and Miguel really are.ดูซิว่าลูกกับมิเกลใจเดียวกันแค่ไหน Sí se puede (2008)
When he does, he'll wanna rethink the like-minded thing.เขาเข้าใจเมื่อไหร่ เขาจะคิดเรื่อง ใจเดียวกันนั่นใหม่อีกครั้ง Sí se puede (2008)
It'll be amazing to finally be amongst like-minded people.คงวิเศษที่ได้อยู่ท่ามกลางคนที่คิดเหมือนๆ กัน Hard-Hearted Hannah (2009)
I chose this news station for good reason-- a like-minded voice, a conscience, a green agenda, a network I watch with some interest.ผมเลือกสถานี่นี้เพราะมีเหตุผลที่ดี แบบมีอิทธิพล มีมโนธรรม รณรงค์โลกร้อน Welcome to the Occupation (2011)
And if he met someone like-minded at that time, there'd be no stopping them.แต่ถ้าหากเขาพบใคร ที่มีความคิดเหมือนเขาในขณะนั้น มันคงไม่มี ทางหยุดพวกเขาได้ Hit (2012)
- Obvious to everyone, this is the work of al Qaeda or some like-minded Arab terrorist group.นักข่าวที่ 2: - ที่เห็นได้ชัดให้ทุกคนนี้เป็นผลงานของอัลกออิดะห์ หรือบางกลุ่มก่อการร้ายที่มีใจเดียวกันอาหรับ White House Down (2013)
I founded 'The Empty Hearse' so like-minded people could meet, discuss theories!ผมตั้งชมรม "โลงศพเปล่า" ขึ้นเพื่อให้คนมาถกเถียง ถึงทฤษฎีความเป็นไปได้! The Empty Hearse (2014)
You find some strong, like-minded comrades and you stay stuck together like wet on water.นายหาเพื่อนร่วมทางที่แข็งแกร่งใจแข็ง และนายเกาะกลุ่มกันไว้ให้เหนียวแน่น Claimed (2014)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
like-minded    (j) lˈaɪk-mˈaɪndɪd (l ai1 k - m ai1 n d i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
志同道合[zhì tóng dào hé, ㄓˋ ㄊㄨㄥˊ ㄉㄠˋ ㄏㄜˊ, ] like-minded; fellow enthusiast; kindred spirit, #25,127 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
同好会[どうこうかい, doukoukai] (n) association of like-minded people [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Like-minded \Like"-mind`ed\ (l[imac]k"m[imac]nd`[e^]d), a.
   Having a like disposition or purpose; of the same mind.
   --Tillotson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 like-minded
   adj 1: of the same turn of mind

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top