Search result for

lias

(37 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lias-, *lias*, lia
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alias(เอ' ลิแอส) 1. n., (pl. -ases) นามแฝง, สมญานาม. -adv. มีนามแฝงว่า, Syn. pseudonym) 2. สมนาม คอมพิวเตอร์แมคอินทอชที่ใช้ System 7 มีคำสั่ง Make Alias ใต้เมนู File คำสั่งนี้ใช้สำหรับสร้างสัญรูป (icon) อีกอันหนึ่งของแฟ้มข้อมูลที่เลือกไว้ แฟ้มใหม่นี้จะมีคำ alias ต่อท้ายชื่อเดิม หากเมื่อใดมีการแก้ไขแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง โดยเรียกมาทำในจอภาพ แล้วสั่งบันทึกเก็บลงในจานบันทึก การแก้ไขนั้นก็จะมีผลต่อแฟ้มสมนามนั้นด้วย ทั้งนี้เพราะอันที่จริงแล้ว สัญรูปสมนามนั้นไม่ว่าจะมีสักกี่อัน จะโยงถึงแฟ้มข้อมูลอันเดียวกันทั้งสิ้น ดู duplicate เปรียบเทียบ
aliasingหมายถึงรอยหยักที่ปรากฏกับภาพตรงบริเวณที่เป็นเส้นโค้ง ภาพของคอมพิวเตอร์ส่วนมากจะเห็นรอยหยักนี้ชัดเมื่อขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้น
fascioliasisโรคพยาธิใบไม้ในลำไส้
materfamilias(เมเทอฟะมิล'ลีอัส) n. แม่ของครอบครัว
paterfamilias n.หัวหน้าครอบครัว (มักเป็นบิดา) ,เจ้าบ้าน,หัวหน้าครอบครัวชาวโรมันคาทอลิก,พลเมืองชายที่อิสระ, See also: paterfamiliar adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
alias(adv) อีกนัยหนึ่ง,มีนามแฝงว่า
alias(n) ชื่อปลอม,นามแฝง,นามสมมุติ,สมญานาม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
liasion (n) การติดต่อ
See also: S. intimacy, commerce,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Director Galloway, our national security advisor the President just appointed him liasion.ผอ กัลโลเวย์ ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงครับ ท่านประธานธิบดี ได้มอบหมายมาครับ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Lias.ไลอัส Episode #1.1 (2012)
Ellison, Lias, show the lawyer Cline our evidence.เอลลิสัน ไลอัส เอาหลักฐานให้ทนายไคลน์ดูสิ Episode #1.1 (2012)
Let's go, Lias.ไปได้แล้ว ไลอัส Episode #1.2 (2012)
- Lias.- ไลอัส Episode #1.2 (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉายา[n.] (chāyā) EN: alias ; nickname ; designation   FR: surnom [m] ; sobriquet [m]
ชื่อปลอม[n.] (cheū pløm) EN: alias [m]   FR: alias [m]
มัด[n.] (mat) EN: [classifier : bundles ; bunches ; packages ; parcels ; faggots ; truss ; sheaves]   FR: [classificateur : liasses, fagots, bouquets, bottes, gerbes ...]
นามแฝง[n.] (nāmfaēng) EN: assumed name ; alias ; incognito ; pen name   FR: pseudonyme [m] ; nom d'emprunt [m] ; alias (adv.)
สมญา[n.] (somyā) EN: designation ; name ; appellation ; title ; nickname ; alias   FR: désignation [m] ; appellation [f] ; nom [m] ; surnom [m]
สมญานาม[n. exp.] (somyā nām) EN: nickname ; alias ; designation   

CMU English Pronouncing Dictionary
LIASON    L AY1 AH0 S AH0 N
LIASSON    L AY1 AH0 S AH0 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
またの名;又の名[またのな, matanona] (n) alias; another name [Add to Longdo]
アカウントエイリアス[, akauntoeiriasu] (n) {comp} account alias [Add to Longdo]
アンチエイリアシング[, anchieiriashingu] (n) {comp} (See アンチエイリアス) anti-aliasing [Add to Longdo]
アンチエイリアス[, anchieiriasu] (n) {comp} anti-aliasing [Add to Longdo]
エイリアシング[, eiriashingu] (n) {comp} aliasing [Add to Longdo]
エイリアス[, eiriasu] (n) alias [Add to Longdo]
モニリア症[モニリアしょう, moniria shou] (n) (See カンジダ症) moniliasis [Add to Longdo]
異称[いしょう, ishou] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume [Add to Longdo]
異名[いみょう(P);いめい, imyou (P); imei] (n,adj-no) another name; nickname; alias; (P) [Add to Longdo]
越年蝶[おつねんちょう;オツネンチョウ, otsunenchou ; otsunenchou] (n) (uk) (obsc) (See 紋黄蝶) eastern pale clouded yellow (butterfly, Colias erate) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アンチエイリアシング[あんちえいりあしんぐ, anchieiriashingu] anti-aliasing [Add to Longdo]
別名[べつめい, betsumei] alias [Add to Longdo]
別名[べつめい, betsumei] alias [Add to Longdo]
エイリアス[えいりあす, eiriasu] alias [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lias \Li"as\ (l[imac]"as), n. [Cf. F. lias, fr. liais sort of
   limestone, OF. also liois; perh. of Celtic origin, cf. Armor.
   liach, leach, a stone, Gael. leac, W. llech. Cf. {Cromlech}.]
   (Geol.)
   The lowest of the three divisions of the Jurassic period; a
   name given in England and Europe to a series of marine
   limestones underlying the O["o]lite. See the Chart of
   {Geology}.
   [1913 Webster]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Lias [lijɑs]
   Lias
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top