Search result for

lets

(53 entries)
(0.0525 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lets-, *lets*, let
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
islets of langerhanดูที่ islet cells
pantaletsn. กางเกงขายาวและบานที่โผล่นอกกระโปรงหญิง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And lets him make all the decisions.และปล่อยให้เขาเป็นคนตัดสินใจทั้งหมด Chuck in Real Life (2008)
Doesn't matter, Dave. Put everything in a bag and lets go!ไม่สำคัญแล้ว เดฟ ใส่ทุกอย่างในกระเป๋า แล้วไปกันเถอะ The Bank Job (2008)
Lets take a look. That's normal.มาดูนี่กัน มันดูปรกติดีนี่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
OK, Angie, you're on, lets go.โอเค แองจี้ ออกอากาศแล้ว เริ่มได้ Vantage Point (2008)
Move, move, lets go!ไป,ไป,ออกไป! Vantage Point (2008)
Lets go.ไปกันเถอะ Vantage Point (2008)
Lets go, lets go!ไปเลย,ไปเลย! Vantage Point (2008)
Come on, lets go!เร็ว ๆ หน่อยว๊อย ไปกันเหอะ Vantage Point (2008)
Lets go, lets go, c'mon!ไปเถอะ,ไป,เข้ามา! Vantage Point (2008)
Lets get out of here..ไปกันเถอะว่ะ Death Race (2008)
Good Lets all go to sleep.พ่อแม่ฉันสั่งให้กลับบ้านพรุ่งนี้ The Ramen Girl (2008)
Here lets get you some fresh water.ฉันจะเปลี่ยนน้ำให้นะ Ponyo (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
letsHe often lets me use his typewriter.
letsI may go out if the rain lets up.
letsLets put together a pro-soccer team for Nagasaki!
letsKen lets his children have their own way, so they stay up late at night.
letsShe lets her children have their own way too much.
letsDesktop publishing lets you produce books quickly and cheaply. It's like killing two birds with one stone.
letsShe always lets her children do what they want to.
letsShe never lets you forget her cleancut image.
letsYou can rely on him. He never lets you down.
letsJanet always lets me use her typewriter.
letsLets stop for a rest somewhere with a good view.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
บท[n.] (bot) EN: [classifier : lessons; songs; poems; verses; stanzas; chapters]   FR: [classificateur : leçons ; chapitres ; versets ; chansons ; couplets]
เอทีเอ็ม[TM] (Ē.Thī.Ēm.) EN: ATM   FR: distributeur automatique de billets (DAB) [m]
แฝดสาม[n.] (faēt-sām) EN: triplets   FR: triplés [mpl] ; triplées [fpl]
แฝดสี่[n.] (faēt-sī) EN: quadruplets   FR: quadruplés [mpl] ; quadruplées [fpl]
ฝอย[n.] (føi) EN: fibre ; filament ; trimmings ; spray ; fuzz ; droplets ; fluff ; puff   FR: particule [f] ; gouttelette [f]
การหมุนเวียนของเงินสด[n. exp.] (kān munwīen khøng ngoensot) EN: circulation of notes and coins   FR: circulation des pièces et billets [f]
การปฏิวัติคาร์เนชั่น [n. prop.] (Kān Patiwat Khānēchan) EN: Carnation Revolution   FR: révolution des œillets [f]
กลัก[n.] (klak) EN: [classifier : smalll boxes (matchboxes, tablets, pills ...)]   FR: [classificateur : petites boîtes (allumettes, pilules ...)]
เกร็ด[n.] (kret) EN: bits ; driblets ; fragment   FR: fragment [m] ; morceau [m] ; éclat [m] ; esquille [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LETS    L EH1 T S
LETSCH    L EH1 CH
LETSON    L EH1 T S AH0 N
LETSINGER    L EH1 T S IH2 N JH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lets    (v) (l e1 t s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Gletscher(n) |der| ธารน้ำแข็ง
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぞろ目[ぞろめ, zorome] (n) (1) matching dice; doublets; (2) bet on two horses in the same bracket [Add to Longdo]
もつ[, motsu] (n) (abbr) {food} (See 臓物) entrails; giblets; guts; internal organs [Add to Longdo]
もつ焼き;もつ焼[もつやき, motsuyaki] (n) roast giblets [Add to Longdo]
アマルナ文書[アマルナぶんしょ, amaruna bunsho] (n) Amarna letters (archive of Egyptian correspondence, recorded on clay tablets) [Add to Longdo]
フレッツISDN[フレッツアイエスディーエン, furettsuaiesudei-en] (n) {comp} FLETS ISDN [Add to Longdo]
ミレットシードバタフライフィッシュ[, mirettoshi-dobatafuraifisshu] (n) millet butterflyfish (Chaetodon miliaris); lemon butterflyfish; milletseed butterflyfish [Add to Longdo]
ラバーカップ[, raba-kappu] (n) (1) plunger (for unblocking sinks, toilets, etc.); (2) rubber cup [Add to Longdo]
ランゲルハンス島[ランゲルハンスとう, rangeruhansu tou] (n) islets of Langerhans [Add to Longdo]
雨あられ;雨霰[あめあられ, amearare] (n,adv-to) hail (e.g. of bullets); barrage; storm; hail [Add to Longdo]
絵馬殿[えまでん, emaden] (n) (obsc) (See 絵馬堂) shrine building where votive picture tablets are hanged [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
莱齐耶三世[Lái qí yē Sān shì, ㄌㄞˊ ㄑㄧˊ ㄧㄝ ㄙㄢ ㄕˋ, / ] Letsie III of Lesotho [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  Lets [lɛts]
     Latvian; Lettish
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top