หรือคุณหมายถึง laßo?
Search result for

lasso

(42 entries)
(0.0214 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lasso-, *lasso*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lasso[N] บ่วงบาศจับสัตว์, Syn. lariat, riata

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lasso(แลส'โซ) n. บ่วงจับปศุสัตว์,บาศ. vt. จับด้วยบ่วง., See also: lassoer pl. lassos,lassoes

English-Thai: Nontri Dictionary
lasso(n) เชือก,บ่วงบาศ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now, may we have the veil, which brings them together into one. May we have the lasso?[แดซองล้มขณะกำลังแข่งขัน] Our Family Wedding (2010)
This lasso symbolizes eternal love.[อีกทีมนึงก็ทำได้ไม่ดีนัก] พี่ ลุกขึ้นมา เร็ว! [อีกทีมนึงก็ทำได้ไม่ดีนัก] Our Family Wedding (2010)
Then we're gonna wanna use our magic lasso tool to get the door out of the background.เพื่อที่จะลบภาพประตูออกจากฉากหลัง The Next Three Days (2010)
I have exactly the same vocal range as 16th century castrato Orlando di Lasso.ออลันโด ดิ ลาสโซ่ Laryngitis (2010)
Lasso that swine!ขวางไอ้หมูบ้านั่นให้ได้ Rango (2011)
I'm gonna lasso your heart like a rodeoI'm gonna lasso your heart like a rodeo A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
Oh, also I lassoed the sunอ้อ และเอาเชือกล่ามดวงตะวัน Moana (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาศ[N] lasso, See also: noose, lariat, Syn. บ่วง, บ่วงบาศ, Example: พระมงกุฎแผลงศรเป็นพระขรรค์ตัดบาศที่คล้องอยู่, Thai definition: บ่วงสำหรับโยนไปคล้อง
เชือกบาศ[N] lasso, See also: lariat, noose, Example: พนักงานเตรียมเชือกบาศสำหรับคล้องช้าง, Count unit: เส้น, Thai definition: เชือกที่ทำเป็นบ่วงผูกปลายไม้คันจามสำหรับคล้องเท้าช้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาศ[n.] (bāt) EN: lasso ; lariat ; noose   FR: lasso [m]
บ่วง[n.] (būang) EN: loose ; noose ; lasso ; lariat   FR: boucle [f] ; lasso [m] ; lacet [m]
เชือกบาศ[n.] (cheūakbāt) EN: lasso ; lariat ; noose   FR: lasso [m]
เฉื่อย[adj.] (cheūay) EN: inert ; slow ; mild ; gentle ; passive ; tardy ; sluggish ; phegmatic ; impassive   FR: lent ; inerte ; apathique ; traînard ; mollasson
คล้อง[v.] (khløng) EN: hook ; catch with a loop ; lace ; lasso ; snare ; be hold of ; hang   FR: attraper au lasso ; prendre au lacet
พรมเช็ดเท้า[n.] (phrom chet thāo) EN: doormat ; mat : mattress pad ; bath mat   FR: paillasson [m] ; petit tapis [m] ; tapis de bain [m]
ที่เช็ดเท้า[n.] (thī chet thāo) EN: doormat   FR: paillasson [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LASSO    L AE1 S OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lasso    (v) (l a1 s uu1)
lassos    (v) (l a1 s uu1 z)
lassoed    (v) (l a1 s uu1 d)
lassoes    (n) (l a1 s uu1 z)
lassoing    (v) (l a1 s uu1 i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lasso {n} | Lassos {pl}lariat | lariats [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オトメベラ[, otomebera] (n) moon wrasse (Thalassoma lunare) [Add to Longdo]
キヌベラ[, kinubera] (n) surge wrasse (Thalassoma purpureum) [Add to Longdo]
クルンジンガーズラス[, kurunjinga-zurasu] (n) Klunzinger's wrasse (Thalassoma rueppellii) [Add to Longdo]
コガシラベラ[, kogashirabera] (n) bluntheaded wrasse (Thalassoma amblycephalum); bluehead wrasse; rainbow wrasse [Add to Longdo]
コルテツレインボーラス[, korutetsureinbo-rasu] (n) Cortez rainbow wrasse (Thalassoma lucasanum) [Add to Longdo]
サドルラス[, sadorurasu] (n) saddle wrasse (Thalassoma duperrey) [Add to Longdo]
セナスジベラ[, senasujibera] (n) sixbar wrasse (Thalassoma hardwicke) [Add to Longdo]
ニシキベラ[, nishikibera] (n) Thalassoma cupido (commercially cultured type of wrasse in Japan) [Add to Longdo]
ニシキベラ属[ニシキベラぞく, nishikibera zoku] (n) Thalassoma (genus of brightly colored fish of the wrasse family Labridae) [Add to Longdo]
ノロンハラス[, noronharasu] (n) Noronha wrasse (Thalassoma noronhanum) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
套马杆[tào mǎ gǎn, ㄊㄠˋ ㄇㄚˇ ㄍㄢˇ, / ] lasso on long wooden pole [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lasso \Lass"o\ (l[a^]s"s[-o]) n.; pl. {Lassos} (-s[=o]z). [Sp.
   lazo, L. laqueus. See {Lace}.]
   A rope or long thong of leather with a running noose, used
   for catching horses, cattle, etc.
   [1913 Webster]
 
   {Lasso cell} (Zool.), one of a peculiar kind of defensive and
    offensive stinging cells, found in great numbers in all
    c[oe]lenterates, and in a few animals of other groups.
    They are most highly developed in the tentacles of
    jellyfishes, hydroids, and Actini[ae]. Each of these cells
    is filled with, fluid, and contains a long, slender, often
    barbed, hollow thread coiled up within it. When the cell
    contracts the thread is quickly ejected, being at the same
    time turned inside out. The thread is able to penetrate
    the flesh of various small, soft-bodied animals, and
    carries a subtle poison by which they are speedily
    paralyzed and killed. The threads, at the same time, hold
    the prey in position, attached to the tentacles. Some of
    the jellyfishes, as the Portuguese man-of-war, and
    {Cyanea}, are able to penetrate the human skin, and
    inflict painful stings in the same way. Called also
    {nettling cell}, {cnida}, {cnidocell}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lasso \Las"so\, v. t. [imp. & p. p. {Lassoed} (l[a^]s"s[-o]d);
   p. pr. & vb. n. {Lassoing}.]
   To catch with a lasso.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Lasso
   n 1: Belgian composer (1532-1594) [syn: {Lasso}, {Orlando di
      Lasso}, {Roland de Lassus}]
   2: a long noosed rope used to catch animals [syn: {lasso},
     {lariat}, {riata}, {reata}]
   v 1: catch with a lasso; "rope cows" [syn: {lasso}, {rope}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Lasso [lasoː] (n) , s.(n )
   lariat
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 lasso [lɑso]
   lasso
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top