ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

呼吸困難

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -呼吸困難-, *呼吸困難*
Japanese-English: EDICT Dictionary
呼吸困難[こきゅうこんなん, kokyuukonnan] (n,adj-no) labored breathing; laboured breathing; dyspnea; dyspnoea [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Pneumonia causes difficulty in breathing.肺炎にかかると呼吸困難になる。
In high altitudes people find it hard to breath.標高がぐんと高くなると呼吸困難を感じる。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Inability to breathe...[JA] 呼吸困難 Mr. Holmes (2015)
Biggest one I've ever seen. Really?[CN] 他因呼吸困難掛了急診 With You I'm Born Again (2010)
I drained as much fluid as i could,[CN] 我盡量排淨了積液 但她仍呼吸困難 Suicide Is Painless (2010)
Imbalance, disorientation, labored breathing.[JA] バランス感覚と 方向感覚の失調 呼吸困難 Jurassic Park (1993)
Remember that kid came over and he stole my inhaler and I couldn't breathe?[JA] 私の吸入器を奪って 呼吸困難にさせた Tower Heist (2011)
And towards the end, he was having some real trouble breathing.[JA] そして、最後には、 呼吸困難に 陥ってしまった。 Victor Frankenstein (2015)
But ever since Des was born, I'm on that field, and my heart starts racing, and I can't catch my breath.[CN] 但自從Des出生 我在賽場便會心跳加速 呼吸困難 Blink (2010)
When you imagine crossword guy, you imagine he's 13 to 14 inches tall... uh, doesn't care to go more than five feet without his inhaler.[CN] 每想到一個解字謎的家伙 總會以為他只有13到14英寸高 再長高5英寸也不會呼吸困難 Wordplay (2006)
Ambulance 61, truck 81. Pulmonary distress.[JA] 救命 61 トラック 81 呼吸困難患者 Under the Knife (2013)
When the human body has suffered a dehydration of between 6 to 10% it experiences dizzines, difficulty in breathing decreased blood volume, indistinct speech, and finally an inabiliity to walk.[CN] 當人體遭受6~10%的缺水時 出現頭暈、呼吸困難... ... Punishment Park (1971)
You can't breathe.[JA] 呼吸困難です Foe (2011)
Ambulance 61.[JA] 救命隊 61 呼吸困難 God Has Spoken (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top