ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

breeches

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -breeches-, *breeches*, breeche
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
breeches[N] กางเกงขี่ม้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breeches(บริช'เชส) n. กางเกงขี่ม้า,กางเกงขายาวแค่เข่า,กางเกง
knee breeches() กางเกงขาสั้น, Syn. breeches

English-Thai: Nontri Dictionary
breeches(n) กางเกงขี่ม้า,กางเกงสามส่วน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But before he gets his breeches up, his lady of the hour pops a tiny spoon of that into his mouth.แต่ก่อนที่เขา จะสวมกางเกงขึ้น นางโลมก็หยอดเจ้านี่ เข้าปากไปหนึ่งช้อน Eastwatch (2017)
First time I saw you with your breeches down,á xr The Mountain and the Viper (2014)
Two pairs of breeches that need cleaning. On the branch! It's broken.กางเกงที่ต้องการทำความสะอาด บนกิ่งไม้ มันหัก The Drawing of the Dark (2012)
I see a pair of breeches that need cleaning.ข้าเห็นกางเกงที่ต้องทำความสะอาด The Drawing of the Dark (2012)
Of course. I trust your breeches are on inside out?แน่นอน แต่ข้าว่าเจ้าใส่กางเกงกลับด้านนะ The Disir (2012)
How you still keeping your breeches up?นายยังถลกกางเกงอยู่ได้ไง Episode #1.1 (2012)
I've got no socks, no breeches and an archery session to go to.ข้าไม่มีถุงเท้า กางเกงขี่ม้า และชุดยิงธนูให้ออกไปข้างนอกเลย The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
breeches    (n) brˈɪtʃɪz (b r i1 ch i z)
breeches    (n) brˈiːtʃɪz (b r ii1 ch i z)
breeches-buoy    (n) brˌiːtʃɪz-bˈɔɪ (b r ii2 ch i z - b oi1)
breeches-buoys    (n) brˌiːtʃɪz-bˈɔɪz (b r ii2 ch i z - b oi1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hosenboje {f}breeches buoy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジョッパーズ[, joppa-zu] (n) jodhpurs; riding breeches [Add to Longdo]
パンツ[, pantsu] (n) (1) underpants; pants; briefs; panties; shorts; knickers; (2) trousers (esp. women's); jodhpurs; breeches; pants; trunks (e.g. swimming); (P) [Add to Longdo]
ライディングブリーチズ[, raideinguburi-chizu] (n) riding breeches [Add to Longdo]
半ズボン[はんズボン, han zubon] (n) short pants; shorts; breeches; knickerbockers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Breeches \Breech"es\ (br[i^]ch"[e^]z), n. pl. [OE. brech, brek,
   AS. br[=e]k, pl. of br[=o]c breech, breeches; akin to Icel.
   br[=o]k breeches, ODan. brog, D. broek, G. bruch; cf. L.
   bracae, braccae, which is of Celtic origin. Cf. {Brail}.]
   1. A garment worn by men, covering the hips and thighs;
    smallclothes.
    [1913 Webster]
 
       His jacket was red, and his breeches were blue.
                          --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   2. Trousers; pantaloons. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   {Breeches buoy}, in the life-saving service, a pair of canvas
    breeches depending from an annular or beltlike life buoy
    which is usually of cork. This contrivance, inclosing the
    person to be rescued, is hung by short ropes from a block
    which runs upon the hawser stretched from the ship to the
    shore, and is drawn to land by hauling lines.
 
   {Breeches pipe}, a forked pipe forming two branches united at
    one end.
 
   {Knee breeches}, breeches coming to the knee, and buckled or
    fastened there; smallclothes.
 
   {To wear the breeches}, to usurp the authority of the
    husband; -- said of a wife. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 breeches
   n 1: trousers ending above the knee [syn: {breeches}, {knee
      breeches}, {knee pants}, {knickerbockers}, {knickers}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top