ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kilobytes

K IH1 L OW0 B AY2 T S   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kilobytes-, *kilobytes*, kilobyte
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kilobytes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kilobytes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kilobyte[N] กิโลไบต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kilobyte(กิโลไบต์) ใช้ตัวย่อว่า KB มีค่าเท่ากับ 1,024 (2 ยกกลง 10) ไบต์ เช่น ถ้าพูดว่าคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำ 64 เคไบต์ หมายความว่า มีเนื้อที่ในหน่วยความจำ 65,536 ไบต์ สามารถเก็บตัวอักขระได้ 65,536 ตัวอักขระ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
KB (kilobyte)เคบี (กิโลไบต์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kilobyte (KB)กิโลไบต์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
kilobyte (KB)กิโลไบต์ (เคบี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I remember the day in Dr Olafson's transporter-theory class, when he was talking about the body being converted into billions of kiloquads of data, zipping through subspace, and I realized there's no margin for error.Ich weiß noch, als Dr. Olafson in Transportertheorie sagte, wie der Körper konvertiert wird, in Milliarden von Kilobytes von Daten, durch den Subraum schwirrt, da wusste ich, dass kein Raum für Fehler besteht. Realm of Fear (1992)
They sent a quarter of a kilobyte including structure of human DNA a map of our solar system population of the Earth.Sie sendeten ein Viertel Kilobyte... einschließlich der Struktur der menschlichen DNS... einer Karte unseres Sonnensystems... und der Bevölkerung der Erde. Species (1995)
There's several hundred kilobytes of data on this thing. Problem is, it's all encoded.Er enthält mehrere Hundert Kilobyte Daten, aber sie sind verschlüsselt. I See Dead People (2006)
Meet Kilobyte, Megabyte, and their mother GigabyteDas sind Kilobyte und Megabyte und ihre Mutter Gigabyte. 3 Idiots (2009)
It's a four-kilobyte code.Es ist ein 4-Kilobyte-Code. Signals and Codes (2009)
We knew 128 kilobytes wasn't gonna get it done when we built it.Wir wussten, dass 128 Kilobyte nicht reichen. Jobs (2013)
What? Um, I need an additional 384k of RAM.- Ich brauche 384 Kilobyte RAM. Landfall (2014)
Holds a whopping 80 kilobytes, which in modern standards is like using a minivan to haul a family of fleas.Besitzt sage und schreibe 80 Kilobyte, was nach heutigen Maßstäben dem entspricht, wie einen Minivan zu verwenden, um eine Familie von Flöhen zu transportieren. Uncontrolled Variables (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กิโลไบต์[N] Kilobyte, See also: Kbyte, Syn. เคไบต์, ขนาดหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์
กิโลไบต์[N] kilobyte, See also: 1,024 bytes, Example: ดอสที่ยืดได้นี้สามารถใช้หน่วยความจำได้มากกว่า 640 กิโลไบต์, Thai definition: จำนวน 1,024 ไบต์, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิโลไบต์[n.] (kilōbait) EN: kilobyte ; 1,024 bytes ; Kbyte   

CMU English Pronouncing Dictionary
KILOBYTE K IH1 L OW0 B AY2 T
KILOBYTES K IH1 L OW0 B AY2 T S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
千字节[qiān zì jié, ㄑㄧㄢ ㄗˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] kilobyte [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kilobyte {n}kilobyte [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キロバイト[, kirobaito] (n) {comp} kilobyte; kB [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キロバイト[きろばいと, kirobaito] kilobyte, KB [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top