ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kickback

K IH1 K B AE2 K   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kickback-, *kickback*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kickback[N] เงินสินบน (คำสแลง), See also: เงินใต้โต๊ะ, Syn. bribe, backhander
kickback[N] ผลสะท้อนกลับอย่างรวดเร็ว, Syn. reaction
kickback[SL] เงินสินบน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kickback(คิค'แบค) n. เงินทุจริตจากผลกำไรที่แบ่งให้, Syn. rebound

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
kickback๑. เงินส่วนคืนค่าสินค้า๒. การชักค่าจ้างไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We have a kickback account with Go Taxi and they indicate when we use their service for a patient.เรามีบัญชีรายชื่อของพวกที่ไปรถแท๊กซี่ พวกเขาจะบันทึกปลายทางไว้ เวลาที่คนไข้ใช้บริการแท๊กซี่ The International (2009)
He's getting kickbacks from somewhere or someone.เขาได้รับเงิน จากบางที่หรือบางคน Legacy (2012)
If he's getting kickbacks from the banks...ถ้าเขาได้รับเงิน ตอบแทน จากธนาคาร Shadow Box (2012)
Or, go with Censatek, who is known for offering kickbacks to networking execs... along with their nice pastries.หรือ, เลือกเซนซาเทค คนที่ใครก็รู้ว่าชอบติดสินบน ผู้บริหารระบบเครือข่าย พร้อมกับผลิตภัณฑ์ของพวกเข้า Trojan Horse (2013)
So how did you know about those kickbacks at Censatek?คุณรู้ได้อย่างไรว่าเซนซาเทคใช้เงินใต้โตะ Trojan Horse (2013)
Ronnie was even throwing me a kickback from the extortionate interest on his loans to Cachet to settle my outstanding tax affairs.รอนนี่ถึงกับให้เงินใต้โต๊ะผม จากดอกเบี้ยมากมายก่ายกอง ของเงินกู้ที่ให้คาเชต์ เพื่อจัดการเงินภาษีที่ค้างอยู่ของผม The Secret of Sales (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kickbackThe company president was indicted for paying kickbacks.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าน้ำร้อนน้ำชา[n.] (khānāmrønnāmchā) EN: bribe ; kickback ; slush fund   FR: bakchich [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
KICKBACK K IH1 K B AE2 K
KICKBACKS K IH1 K B AE2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kickback (n) kˈɪkbæk (k i1 k b a k)
kickbacks (n) kˈɪkbæks (k i1 k b a k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Provision {f}; Nebeneinnahme {f}; Schmiergeld {n} | Provisionen {pl}; Nebeneinnahmen {pl}; Schmiergelder {pl}kickback | kickbacks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キックバック[, kikkubakku] (n) kickback [Add to Longdo]
ピンを撥ねる[ピンをはねる, pin wohaneru] (exp,v1) (uk) to get a rakeoff; to get a kickback; to take a kickback [Add to Longdo]
ピン撥ね[ピンはね(P);ピンハネ, pin hane (P); pinhane] (n,vs) (uk) (col) (taking a) kickback; (P) [Add to Longdo]
リベート[, ribe-to] (n) (1) rebate; (2) commission; kickback; (P) [Add to Longdo]
割り戻す;割戻す[わりもどす, warimodosu] (v5s,vt) to rebate; kickback [Add to Longdo]
上前をはねる;上前を撥ねる(oK)[うわまえをはねる, uwamaewohaneru] (exp,v1) (col) to take a commission; to take a cut; to take a piece of the action; to take a kickback [Add to Longdo]
中間搾取[ちゅうかんさくしゅ, chuukansakushu] (n) kickback [Add to Longdo]
掠り;擦り[かすり, kasuri] (n) (1) grazing; touching lightly; (2) squeezing (someone for money); percentage; kickback [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 kickback \kick"back`\, n.
   1. recoil, of a gun or machine, as in older automobile
    engines when started by turning a crank.
    [PJC]
 
   2. A secret, and usually illegal, payment, by a recipient of
    money paid for goods or services, to a facilitator of the
    transaction, of a portion of that money; specifically, any
    portion of a gain made by the seller in a commercial
    transaction which is returned surreptitiously and
    illegally to a person (such as a purchasing agent) who
    authorized or recommended the purchase. It is generally
    considered a form of bribe.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kickback
   n 1: a commercial bribe paid by a seller to a purchasing agent
      in order to induce the agent to enter into the transaction

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top