ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

backhander

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -backhander-, *backhander*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backhander[SL] เงินสินบน, See also: เงินใต้โต๊ะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, sunshine. It was backhanders putting them up.ไม่ใช่หรอกพ่อหน้าใส พวกอุปถัมภ์ต่างหากที่ให้มันสร้าง RocknRolla (2008)
Backhanders like mine.พวกอุปถัมภ์อย่างชั้นนี่ RocknRolla (2008)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Backhander \Back"hand`er\, n.
     A backhanded blow.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  backhander
      n 1: a backhanded blow

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top