Search result for

jura

(60 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jura-, *jura*
Possible hiragana form: じゅら
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jural[ADJ] เกี่ยวกับกฎหมาย
Jurassic[ADJ] เกี่ยวกับยุคเมโสโซอิคที่มีไดโนเสาร์ นก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเมื่อ 190-140 ล้านปีก่อน, See also: จูราสสิก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jura(จัวระ) n. ยุคดึกดำบรรพ์
jural(จัว'เริล) adj. เกี่ยวกับกฎหมาย,ด้านนิตินัย, Syn. legal
jurant(จัว'รันท) adj. ให้คำปฏิญาณ,ซึ่งสาบานไว้. n. ผู้ให้คำสาบานไว้,ผู้ให้คำปฏิญาณ
jurassic(จูแรส'ซิค) adj. เกี่ยวกับยุคดึกดำบรรพ์เมื่อประมาณ135-180ล้านปีก่อน
juratory(จัวระทอ'รี) adj. เกี่ยวกับสัตย์ปฏิญาณ
conjuration(คอนจฺเร'เชิน) n การอ้อนวอน,การอธิษฐาน,การเรียกผี,เวทมนตร์คาถา,การเล่นกล, Syn. incantation,spell,magic

English-Thai: Nontri Dictionary
abjuration(n) การยกเลิก,การล้มเลิก,การสละ,การถอนคำ
adjuration(n) การขอร้อง,การอ้อนวอน,การให้คำสัตย์,คำสั่ง
conjuration(n) การร่ายคาถา,การอ้อนวอน,การปลุกผี,การใช้เวทมนตร์,การเรียกผี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jura regalia (L.)พระราชอำนาจ (ของพระมหากษัตริย์) [ดู royal prerogative] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Jurassic Periodยุคจูแรสซิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jurassic Periodระยะจูรัสสิค [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Jurairat Keaw (n ) Jurairat Keaw

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This book's from the Jurassic age!หนังสือนี่มาจากยุคจูราสิค Formula 17 (2004)
Dinosaurs! Like, everyone saw Jurassic Park.ไดโนเสาร์ เพราะทุกๆคนเคยดูจูระสิก พาร์ดกันมาแล้ว. The House Bunny (2008)
I didn't know that he was some sort of jurassic gigolo.ฉันไม่รู้ว่าเขาเคยเป็น หนุ่มหากินยุคไดโนเสาน่ะ The Chase (2010)
It's Jurassic Park.เรื่องจูราสสิค พาร์ค One Day (2011)
- Jurassic Park?- Jurassic Park เหรอ? Custody Law and Eastern European Diplomacy (2011)
Somewhere in the Jura Mountains.ที่ไหนสักแห่งในเทือกเขาจูรา A Message Back (2011)
He left for France this morning, somewhere in the Jura Mountains.เขาไปฝรั่งเศส เมื่อเช้านี้ ที่ไหนสักแห่งในเทือกเขาจูรา Face Off (2011)
Jarvis said Dempsey was in France, in the Jura Mountains.จาร์วิสบอกว่าเดมพ์ซีย์อยู่ในฝรั่งเศส ที่เทือกเขาจูรา Face Off (2011)
Right now, they have a permit for a dig in the Jura Mountains, just south of Alsace.ตอนนี้ พวกเขามีใบอนุญาติให้ขุด ในภูเขาจูรา ทางใต้ของอัลซาซ่า Face Off (2011)
He left for France this morning... somewhere in the Jura Mountains.เขาไปฝรั่งเศสเมื่อเช้านี้ บางแห่่งในภูเขา จูร่า You Bury Other Things Too (2011)
And Mary Jurak.และแมรี่ จูแร็ค Nebraska (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคบคิด[n.] (kān khopkhit) EN: conspiracy   FR: complot [m] ; conspiration [f] ; conjuration [f] ; machination [f]
การละทิ้งศาสนา[n. exp.] (kān lathing sātsanā) FR: abjuration [f] ; apostasie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
JURAN    Y UH0 R AA1 N
JURAS    JH UH1 R AH0 Z
JURADO    Y UH0 R AA1 D OW0
JURANEK    JH UH1 R AH0 N IH0 K
JURASSIC    JH UH0 R AE1 S IH0 K

German-Thai: Longdo Dictionary
Jura(n) |die| วิชากฎหมาย, นิติศาสตร์ เช่น Sie studiert Jura. = หล่อนเรียนนิติศาสตร์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jura {n} [geol.]Jurassic [Add to Longdo]
Jura studierento study law; to read law; to take law [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カマラサウルス[, kamarasaurusu] (n) Camarasaurus (genus of Jurassic dinosaurs) (lat [Add to Longdo]
ジュライ[, jurai] (n) July [Add to Longdo]
ジュラルミン(P);ジェラルミン[, jurarumin (P); jierarumin] (n) duralumin; (P) [Add to Longdo]
ジュラ紀[ジュラき, jura ki] (adj-na,n,adj-no) Jurassic Period; Jurassic [Add to Longdo]
ヒジュラ;ヘジラ[, hijura ; hejira] (n) Hegira (ara [Add to Longdo]
ヒジュラ暦[ヒジュラれき, hijura reki] (n) Islamic calendar [Add to Longdo]
ホンジェラス;ホンジュラス[, honjierasu ; honjurasu] (n) Honduras [Add to Longdo]
ホンジュラス共和国[ホンジュラスきょうわこく, honjurasu kyouwakoku] (n) Republic of Honduras [Add to Longdo]
モジュラー;モジュラ[, mojura-; mojura] (adj-f) modular [Add to Longdo]
モジュラーケーブル[, mojura-ke-buru] (n) modular cable [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侏罗[Zhū luó, ㄓㄨ ㄌㄨㄛˊ, / ] Jura mountains of eastern France and extending into Switzerland [Add to Longdo]
侏罗纪[Zhū luō jì, ㄓㄨ ㄌㄨㄛ ㄐㄧˋ, / ] Jurassic (geological period 205-140m years ago) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
モジュラ[もじゅら, mojura] modular [Add to Longdo]
モジュラージャック[もじゅらーじゃっく, mojura-jakku] modular jack [Add to Longdo]
モジュラー式コンセント[モジュラーしきコンセント, mojura-shiki konsento] (modular) telephone wall jack [Add to Longdo]
モジュラコンパイル[もじゅらこんぱいる, mojurakonpairu] modular compilation [Add to Longdo]
モジュラプログラミング[もじゅらぷろぐらみんぐ, mojurapuroguramingu] modular programming [Add to Longdo]
モジュラリティ[もじゅらりてい, mojuraritei] modularity [Add to Longdo]
モジュラリテイ[もじゅらりてい, mojuraritei] modularity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jura \Ju"ra\, prop. n. [F. & L.]
   1. A range of mountains between France and Switzerland.
   [1913 Webster]
 
   2. (Geol.) The Jurassic period. See {Jurassic}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jurassic \Ju*ras"sic\, a. (Geol.)
   Of the age of the middle Mesozoic, about 190 to 140 million
   years ago, including, as divided in England and Europe, the
   Lias, O["o]lite, and Wealden; -- named from certain rocks of
   the Jura mountains. It was noted for the predominance of
   dinosaurs on land, and the development of the first birds and
   mammals. -- n. The Jurassic period or formation; -- called
   also the {Jura}.
   [1913 Webster +PJC]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Jura [juːraː] (n) , pl.
   law
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Jura [ʒyra]
   Jurassic
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 jura
   oath
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top