ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

juggler

JH AH1 G AH0 L ER0   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -juggler-, *juggler*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
juggler[N] ผู้ที่โยนรับสิ่งของหลายชิ้นในมือ, See also: นักเล่นกล, Syn. entertainer
jugglery[N] การเล่นกล, See also: การเล่นโยนรับของหลายชิ้นด้วยมือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
juggler(จัก'เกลอะ) n. นักเล่นกล,ผู้หลอกลวง,ผู้เล่นตบตา

English-Thai: Nontri Dictionary
juggler(n) นักเล่นกล,นักเล่นปาหี่,นักต้มตุ๋น,คนเจ้าเล่ห์,คนโกง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jugglersนักมายากล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And then Dustfinger a traveling fire juggler with magical powers.แล้วก็นิ้วผุ่น... นักเล่นกลไฟเร่ร่อน ที่มีพลังเวทมนตร์ Inkheart (2008)
He turned you from a juggler into an assassin.เขาเปลี่ยนนายจากคนโยนของ มาเป็นนักฆ่า Chapter Thirteen 'Let It Bleed' (2010)
Which one of them knows which juggler to slice on a five-headed Hydra?-หัวกลางละมั้ง Clash of the Titans (2010)
You've got dancers, jugglers and acrobats to entertain you.มีนักเต้น เล่นกล แล้วก็กายกรรมมาให้ดูเต็มเลย The Wicked Day (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มายากล[N] jugglery, See also: conjuring, magic, Syn. การเล่นกล, การแสดงกล, Example: ในงานนี้มีการแสดงการละเล่นและรำ 4 ภาคของไทย รวมทั้งการแสดงกายกรรมและมายากลระดับโลกด้วย, Thai definition: การแสดงที่ลวงตาให้เห็นเป็นจริง
มายากล[N] jugglery, See also: conjuring, magic, Syn. การเล่นกล, การแสดงกล, Example: ในงานนี้มีการแสดงการละเล่นและรำ 4 ภาคของไทย รวมทั้งการแสดงกายกรรมและมายากลระดับโลกด้วย, Thai definition: การแสดงที่ลวงตาให้เห็นเป็นจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล[n.] (kon) EN: jugglery ; magic ; sleight of hand ; juggling   FR: tour d'adresse [m] ; tour de passe-passe ; jonglerie [f]
มายา[n.] (māyā) EN: trickery ; deceit ; guile ; artifice ; craft ; jugglery ; wiles   FR: artifice [m] ; illusion [f]
นักแสดงกล[n.] (naksadaēng kon) EN: magician ; conjurer ; juggler   FR: magicien [m] ; magicienne [f] ; prestidigitateur [m] ; prestidigitatrice [f] ; jongleur [m] ; jongleuse [f]
แสดงกล[v. exp.] (sadaēng kon) EN: perform magic ; play jugglery ; juggle   FR: présenter un tour de passe-passe ; jongler

CMU English Pronouncing Dictionary
JUGGLER JH AH1 G AH0 L ER0
JUGGLER JH AH1 G L ER0
JUGGLERS JH AH1 G AH0 L ER0 Z
JUGGLERS JH AH1 G L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
juggler (n) ʤˈʌglər (jh uh1 g l @ r)
jugglers (n) ʤˈʌgləz (jh uh1 g l @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャグラー[, jagura-] (n) juggler [Add to Longdo]
奇術師[きじゅつし, kijutsushi] (n) conjurer; magician; juggler; illusionist [Add to Longdo]
手品師[てじなし, tejinashi] (n) magician; juggler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Juggler \Jug"gler\, n. [OE. jogelour, juglur, OF. jogleor,
   jugleor, jongleor, F. jongleur, fr. L. joculator a jester,
   joker, fr. joculus a little jest or joke, dim. of jocus jest,
   joke. See {Joke}, and cf. {Jongleur}, {Joculator}.]
   [1913 Webster]
   1. One who juggles; one who practices or exhibits tricks by
    sleight of hand; one skilled in legerdemain; a conjurer.
    [Archaic]
 
   Note: This sense is now expressed by {magician} or
      {conjurer}.
      [1913 Webster +PJC]
 
         As nimble jugglers that deceive the eye. --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Jugglers and impostors do daily delude them.
                          --Sir T.
                          Browne.
      [1913 Webster]
 
   2. A deceiver; a cheat. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A person who juggles objects, i. e. who maintains several
    objects in the air by passing them in turn from one hand
    to another.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 juggler
   n 1: a performer who juggles objects and performs tricks of
      manual dexterity

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top