ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conjuring

K AA1 N JH ER0 IH0 NG   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conjuring-, *conjuring*, conjur
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was me! I saw myself conjuring the Patronus before.ฉันเห็นตัวเองใช้คาถาผู้พิทักษ์! Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
You conjuring me, John? I'm surprised.แกทำพิธีเชิญฉันมาเหรอจอห์น ฉันประหลาดใจจริงๆ In My Time of Dying (2006)
Telling Uther wouldn't save Gwen, he'd just blame her for conjuring it.-อูเธอร์จะโทษว่า กเวน ว่าเธอเป็นคนเสกมันขึ้นมา The Mark of Nimueh (2008)
Only conjuring tricks.ทุกอย่างก็แค่กลลวงโลก Sherlock Holmes (2009)
I remember Morgana conjuring the snake, but nothing more.ข้าจำได้ว่ามอร์กาน่าร่ายมนต์ใส่งู แล้วก็จำอะไรไม่ได้อีกเลย A Servant of Two Masters (2011)
I'm really proud of the way you guys have been conjuring up the emotions you feel towards her as we begin to move on and say good-bye.สัปดาห์นี้ ทุกคน ครูพอใจกับแบบนี้จริงๆ พวกเธอร่ายเวทมนตร์ขึ้นด้วยความรู้สึก ที่พวกเธอมีต่อเขาเพื่อก้าวต่อไปและบอกลา Dance with Somebody (2012)
You are forever conjuring the impossible.คุณต้องการที่จะคิดในใจเป็นไปไม่ได้ ... Victory (2013)
Conjuring magic is not an intellectual endeavor.เวทมนต์มันไม่ใช่ \เรื่องของสติปัญญา The Miller's Daughter (2013)
Like the rule against conjuring a gateway in the library?เช่นกฎที่ห้ามเปิดช่องมิติ ในหอสมุดใช่มั้ย Doctor Strange (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มายากล[N] jugglery, See also: conjuring, magic, Syn. การเล่นกล, การแสดงกล, Example: ในงานนี้มีการแสดงการละเล่นและรำ 4 ภาคของไทย รวมทั้งการแสดงกายกรรมและมายากลระดับโลกด้วย, Thai definition: การแสดงที่ลวงตาให้เห็นเป็นจริง
มายากล[N] jugglery, See also: conjuring, magic, Syn. การเล่นกล, การแสดงกล, Example: ในงานนี้มีการแสดงการละเล่นและรำ 4 ภาคของไทย รวมทั้งการแสดงกายกรรมและมายากลระดับโลกด้วย, Thai definition: การแสดงที่ลวงตาให้เห็นเป็นจริง

CMU English Pronouncing Dictionary
CONJURING    K AA1 N JH ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conjuring    (v) kˈʌnʤərɪŋ (k uh1 n jh @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zauberkunststück {n}conjuring trick [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
奇術[きじゅつ, kijutsu] (n) magic; conjuring; sleight of hand; legerdemain; (P) [Add to Longdo]
手品[てじな, tejina] (n) sleight of hand; conjuring trick; magic; juggling; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conjure \Con*jure"\ (k[o^]n*j[=u]r"), v. t. [imp. & p. p.
   {Conjured} (-j[=u]rd"); p. pr. & vb. n. {Conjuring}.] [F.
   conjurer, fr. L. conjurare to swear together, to conspire;
   con- + jurare to swear. See {Jury}.]
   To call on or summon by a sacred name or in solemn manner; to
   implore earnestly; to adjure.
   [1913 Webster]
 
      I conjure you, let him know,
      Whate'er was done against him, Cato did it. --Addison.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 conjuring \conjuring\ n.
   invoking a spirit or devil. See {conjure}, v..
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conjuring
   n 1: calling up a spirit or devil [syn: {conjuring},
      {conjuration}, {conjury}, {invocation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top