ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jocose

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jocose-, *jocose*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jocose[ADJ] ที่ตลกขบขัน, See also: ตลกน่าขัน, Syn. funny, droll, comical, Ant. sober, serious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jocose(โจโคส') adj. ขบขัน,ตลก,ขี้เล่น,ล้อเล่น,ยั่วเย้า., See also: jocoseness n. ดูjocose -S.joking,jesting

English-Thai: Nontri Dictionary
jocose(adj) ขบขัน,ร่าเริง,ตลกคะนอง,ขี้เล่น

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jocose    (j) ʤˈoukˈous (jh ou1 k ou1 s)
jocosely    (a) ʤˈoukˈousliː (jh ou1 k ou1 s l ii)
jocoseness    (n) ʤˈoukˈousnəs (jh ou1 k ou1 s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
滑稽諧謔[こっけいかいぎゃく, kokkeikaigyaku] (n) smooth-talking and humorous; with jocose and comical airs [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 jocose \jo*cose"\ (j[-o]*k[=o]s"), a. [L jocosus, fr. jocus
   joke. See {Joke}.]
   Given to jokes and jesting; containing a joke, or abounding
   in jokes; merry; sportive; humorous.
   [1913 Webster]
 
      To quit their austerity and be jocose and pleasant with
      an adversary.              --Shaftesbury.
   [1913 Webster]
 
      All . . . jocose or comical airs should be excluded.
                          --I. Watts.
 
   Syn: Jocular; facetious; witty; merry; pleasant; waggish;
     sportive; funny; comical. -- {jo*cose"ly}, adv. --
     {jo*cose"ness}, n.
     [1913 Webster]
 
        Spondanus imagines that Ulysses may possibly speak
        jocosely, but in truth Ulysses never behaves with
        levity.               --Broome.
     [1913 Webster]
 
        He must beware lest his letter should contain
        anything like jocoseness; since jesting is
        incompatible with a holy and serious life.
                          --Buckle.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jocose
   adj 1: characterized by jokes and good humor [syn: {jesting},
       {jocose}, {jocular}, {joking}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top