ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ivory tower

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ivory tower-, *ivory tower*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ivory tower[SL] หอคอยงาช้าง (สถานที่สมมุติใช้กับทางการศึกษา)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ivory towerสถานที่ที่แยกอยู่ต่างหาก,สถานที่โดดเดี่ยว,ความคิดที่โดดเดี่ยว., See also: ivory-towerish adj.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And you wouldn't have that ivory tower to teach out of.และคุณก็จะไม่ได้รับ\ข้อมูลฝังห้ว พวกนี้เหมือนกัน A Stitch in Time (2012)
It seems only one ivory tower has been stormed tonight.ดูเหมือนว่า หอคอย ไอวอรี่ จะถูกพายุกระหน่ำ คืนนี้ There Might be Blood (2008)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
象牙塔[xiàng yá tǎ, ㄒㄧㄤˋ ㄧㄚˊ ㄊㄚˇ, ] ivory tower, #44,757 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
象牙の塔[ぞうげのとう, zougenotou] (n) ivory tower [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ivory tower
   n 1: a state of mind that is discussed as if it were a place;
      "he lived in the ivory tower of speculation"; "they viewed
      universities as ivory towers"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top