ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

irregularly

IH2 R EH1 G Y AH0 L ER0 L IY0   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -irregularly-, *irregularly*, irregular
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because the crown was irregularly shaped, there was no way to mathematically determine its volume.มงกุฎมันไม่ได้เป็นรูปทรงเรขาคณิต เลยไม่มีสูตรคำนวณทางคณิตศาสตร์ ที่ใช้หาน้ำหนักได้ The Toast Derivation (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผิดธรรมชาติ[ADV] unnaturally, See also: irregularly, abnormally, unusually, Syn. ผิดธรรมดา, Example: ดาราคนนี้แสดงผิดธรรมชาติของคนที่กำลังเสียใจ เพราะหน้าตาและน้ำเสียงดูราบเรียบเกินไป, Thai definition: อย่างแปลกไปจากธรรมดาที่ควรจะเป็น
ไม่สม่ำเสมอ[ADV] irregularly, See also: erratically, intermittently, unevenly, Syn. ไม่บ่อยนัก, เป็นพักๆ, Example: คนไข้กินยาไม่สม่ำเสมอทำให้อาการป่วยไม่ดีขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่สม่ำเสมอ[adv.] (mai samamsamoē ) EN: irregularly ; erratically ; intermittently ; unevenly   FR: irrégulièrement ; par intermittence
ผิดปรกติ[adv.] (phitprokkati) EN: abnormally ; deviantly ; anomalously ; oddly; peculiarly ; unnaturally ; irregularly   

CMU English Pronouncing Dictionary
IRREGULARLY    IH2 R EH1 G Y AH0 L ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
irregularly    (a) ˈɪrˈɛgjuləliː (i1 r e1 g y u l @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ある動詞[あるどうし, arudoushi] (n) irregularly conjugating honorific verb (gozaru, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Irregularly \Ir*reg"u*lar*ly\, adv.
   In an irregular manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 irregularly
   adv 1: in an irregular manner; "the patient is breathing
       irregularly" [ant: {regularly}]
   2: having an irregular form; "irregularly shaped solids" [ant:
     {regularly}]
   3: in an irregular manner; "her letters arrived irregularly"
     [syn: {irregularly}, {on an irregular basis}] [ant: {on a
     regular basis}, {regularly}]
   4: in an irregular manner; "the stomach mucosa was irregularly
     blackened"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top