ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ironclad

AY1 ER0 N K L AE2 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ironclad-, *ironclad*, ironcla
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ironclad(adj) ซึ่งไม่ยืดหยุ่น, See also: ตายตัว, Syn. inflexible, unbreakable, Ant. flexible
ironclad(adj) หุ้มเกราะ, Syn. armor-plated

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ironclad(ไอ'เอิร์นแคลด) adj. หุ้มเกราะ, หุ้มเหล็ก, แข็งแกร่งมาก, ไม่แตกสลาย, ไม่ถูกทำลายได้. n. เรือรบหุ้มเกราะ, Syn. unalterable

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You signed ironclad nondisclosures.นายนี่มันหัวแข็งจริงๆ The Lawnmower Man (1992)
Both great covens and an ironclad peace treaty with the Lycans.ครองโลกโคเวนอันยิ่งใหญ่ และสงบศึกกับไลแคน Underworld (2003)
I have a duty to maintain order here- an ironclad legal system that assures that no one goes independent with their grievances, as is so often the case in other prisons.ฉันมีหน้าที่ดูแลที่นี่-- กฏของที่นี่คือ ไม่มีใครเดินออกไปได้ ถ้ายังข้องใจกัน และที่อื่นมันก็ทำแบบนี้ Orientación (2007)
BUT SUCH A RADICAL THEORY DEMANDED IRONCLAD EVIDENCE. SOON, DOZENS OF ASTRONOMERS WERE CHECKING VERA'S OBSERVATIONS, กาแลคซี่อาจจะเต็มไปด้วยสาร Beyond the Darkness (2010)
It's like an ironclad rule.นี่คือกฎเหล็ก Mother's Day II (2011)
I have two ironclad demands.ผมมีสองสิ่งที่ต้องการ Extraordinary Merry Christmas (2011)
It's locked, but I've got my ironclad plugged in.มันล็อค แต่ฉันเสียบ IronClad plugged in แล้ว Cyber Threat (2011)
Henry, we have an ironclad prenup.เฮนรี่ เรามีข้อตกลงก่อนแต่งงาน It's Easy to Cry When This Much Cash is Involved (2012)
Tyler Barrett has promised the s.E.C. Ironclad proof of wrongdoing at Martin/Charles.ไทเลอร์ บาร์เร็ทยืนยันกับ ก.ล.ต. ว่ามีหลักฐานสำคัญ ของการกระทำผิด ในมาร์ติน ชาร์ล What We Have Is Worth the Pain (2012)
Doesn't get more ironclad than that, but I can see how a parent wouldn't want to believe it.ไม่มีหลักฐานที่แน่นหนากว่านี้อีกแล้ว แต่ผมคิดว่าไม่มีพ่อแม่คนไหน จะทำใจให้เชื่อได้หรอก Gyre, Part 1 (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กฎเหล็ก[kot lek] (n, exp) EN: ironclad rule ; iron rule

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IRONCLAD AY1 ER0 N K L AE2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ironclad (j) ˈaɪənklæd (ai1 @ n k l a d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
铁甲舰[tiě jiǎ jiàn, ㄊㄧㄝˇ ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧㄢˋ,    /   ] ironclad; an armor-plated battleship #119,004 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鉄船[てっせん, tessen] (n) steel ship; ironclad [Add to Longdo]
鉄則[てっそく, tessoku] (n) ironclad regulation; inviolable rule [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ironclad \I"ron*clad`\, a.
   1. Clad in iron; protected or covered with iron, as a vessel
    for naval warfare.
    [1913 Webster]
 
   2. Rigorous; unbreakable; severe; exacting; inflexible; as,
    an ironclad oath or pledge. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ironclad \I"ron*clad`\, n.
   A naval vessel having the parts above water covered and
   protected by iron or steel usually in large plates closely
   joined and made sufficiently thick and strong to resist heavy
   shot. Modern naval vessels are made of steel throughout, and
   this term is only used in historical contexts.
   [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ironclad \I"ron*clad`\, a.
   1. having an outer covering of iron or steel; as, an ironclad
    war vessel.
    [PJC]
 
   2. so strong or secure as to be unbreakable; as, an ironclad
    contract.
    [PJC] irone

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ironclad
   adj 1: sheathed in iron plates for protection
   2: inflexibly entrenched and unchangeable; "brassbound
     traditions"; "brassbound party loyalists"; "an ironclad rule"
     [syn: {ironclad}, {brassbound}]
   n 1: a wooden warship of the 19th century that is plated with
      iron or steel armor

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top