ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bigotry

B IH1 G AH0 T R IY0   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bigotry-, *bigotry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bigotry[N] การแสดงความรู้สึกหรือความเชื่อที่ไม่มีเหตุผล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bigotry(บิก'กะทรี) n. ความหัวดื้อ,ความมีทิฐิมานะ, Syn. intolerance

English-Thai: Nontri Dictionary
bigotry(n) ความคลั่งศาสนา,ความดื้อรั้น,ความดันทุรัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bigotry is no laughing matter.นั่นอาจเป็นปัญหาของคุณ แต่เชื้อชาติไม่ใช่เรื่องล้อเล่น Throwdown (2009)
There's a time and a place for everything, and squeamishness about what we want our children exposed to is not the same as bigotry.เวลาและสถานที่มันมีอยู่ในทุกที่ และเราจะไม่รู้สึกกระอักกระอ่วนใจหรือ ถ้าหากเราต้องให้เด็กๆ แสดงอะไรบางอย่างที่ไม่เหมาะสม The Rocky Horror Glee Show (2010)
You hate them because 27 years ago it was your anger, your bigotry that drove me away.คุณเกลียดพวกเขา เพราะว่าเมื่อ 27 ปีก่อน มันเป็นความโกรธของคุณ ความดื้อรั้นของคุณ ที่มันทำให้ฉันหนีไป The Tides That Bind (2011)
You get shiny boots, a uniform, and that'd be the end of 100 years of bigotry?ได้เครื่องแบบโก้ๆ และนี่จะเป็นการสิ้นสุดการแบ่งแยก ที่มีมามากว่าร้อยปี Red Tails (2012)
So why don't you lose the ignorant bigotry for maybe two seconds and give him a shot?งั้นทำไมคุณไม่แกล้งโง่ สักสองวิเพื่อให้เขายิงล่ะ? Man's Best Friend with Benefits (2013)
So focus on men who grew up in a broken home and suffered under the guardianship of a domineering parent, as well as those who fell victim to bigotry or bullying.ลองเน้นดูที่ผู้ชายที่โตมาในบ้านที่ไม่สมบูรณ์ และต้องอยู่กับผู้ปกครองที่เป็นพวกชอบบังคับขู่เข็ญ แล้วก็พวกที่เป็นเหยื่อขอการทำร้ายแบบไม่มีเหตุผล Broken (2013)
Visualize is not a cult, and it is exactly bigotry like that that leads to murders like this.วิช่วลไลซ์ไม่ใช่ลัทธิ และมันก็มีพวกลัทธิแบบนั้น ซึ่งนำมาสู่การฆ่าเช่นนี้ The Red Tattoo (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
BIGOTRY    B IH1 G AH0 T R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bigotry    (n) bˈɪgətriː (b i1 g @ t r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
頑冥;頑迷[がんめい, ganmei] (adj-na,n) bigotry; stubbornness; obstinacy [Add to Longdo]
偏屈;偏窟;変屈(iK)[へんくつ, henkutsu] (adj-na,n) eccentricity; bigotry; obstinacy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bigotry \Big"ot*ry\, n. [Cf. F. bigoterie.]
   1. The state of mind of a bigot; obstinate and unreasoning
    attachment of one's own belief and opinions, with
    narrow-minded intolerance of beliefs opposed to them.
    [1913 Webster]
 
   2. The practice or tenets of a bigot.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bigotry
   n 1: the intolerance and prejudice of a bigot [syn: {bigotry},
      {dogmatism}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top