ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

insecurity

IH2 N S IH0 K Y UH1 R IH0 T IY0   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insecurity-, *insecurity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insecurity[N] ความไม่ปลอดภัย, See also: ความไม่มั่นคง, ความไม่มั่นใจ, สิ่งที่ไม่แน่นอน, Syn. anxiety, uncertainty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insecurity(อินซิเคียว'ริที) n. ความไม่ปลอดภัย,ความไม่มั่นคง,ความไม่มั่นใจ,สิ่งที่ไม่แน่นอน

English-Thai: Nontri Dictionary
insecurity(n) ความไม่ปลอดภัย,ความไม่มั่นใจ,ความไม่แน่นอน,ความไม่มั่นคง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
insecurityการขาดความมั่นคง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Insecurityขาดความมั่นใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So we've been considering those who wish to control others through their insecurity and their narcissism.เราได้พิจารณาบุคคล ที่ชอบบงการผู้อื่น... ...ผ่านความไม่มั่นคงและ ความหลงตัวเองของพวกเขา Basic Instinct (1992)
I don't care about cultural insecurity issues. I don't care if Hani trusts me or not.ฉันไม่สนเรื่องวัฒนธรรมติงต๊องหรอก ฮานี่จะเชื่อใจหรือไม่ก็ช่าง Body of Lies (2008)
You simpering wad of insecurity and self-loathing?ทั้งเป็นที่ตั้งของความไม่มั่นคง และเกลียดตัวเองเนี่ยนะ? Sympathy for the Devil (2009)
I thought we were past all this insecurity stuff, Caroline.ผมนึกว่าเราได้ผ่านพ้น เรื่องหุนหันพลันแล่น ไปแล้วน่ะแคโรไลน์ Bad Moon Rising (2010)
Nelson, why are you so insecurity that you lie about your age and about the parts you play on television?เนลสัน ทำไมเธอต้องโกหกเรื่องอายุของเธอ และก็บทในโทรทัศน์ของเธอ? Bear on a Stage (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
INSECURITY IH2 N S IH0 K Y UH1 R IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insecurity (n) ˌɪnsɪkjˈuəʳrɪtiː (i2 n s i k y u@1 r i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
インセキュリティー[, insekyuritei-] (n) insecurity [Add to Longdo]
生活不安[せいかつふあん, seikatsufuan] (n) worry (uncertainty, uneasiness, insecurity) about one's life (future) [Add to Longdo]
不安[ふあん, fuan] (adj-na,n) anxiety; uneasiness; insecurity; suspense; (P) [Add to Longdo]
不安心[ふあんしん, fuanshin] (adj-na,n) uneasiness; uncertainty; anxiety; apprehension; restlessness; insecurity; suspense; fear [Add to Longdo]
不安定[ふあんてい, fuantei] (adj-na,n) instability; insecurity; crankiness; (P) [Add to Longdo]
不定[ふじょう(P);ふてい, fujou (P); futei] (adj-na,n,adj-no) uncertainty; insecurity; inconstancy; indefinite; undecided; (P) [Add to Longdo]
不用心;無用心[ふようじん(不用心);ぶようじん, fuyoujin ( buyoujin ); buyoujin] (adj-na,n) insecurity; carelessness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Insecurity \In`se*cu"ri*ty\, n.; pl. {Insecurities}. [Pref. in-
   not + security : cf. LL. insecuritas, F. insecurite.]
   1. The condition or quality of being insecure; lack of
    safety; danger; hazard; as, the insecurity of a building
    liable to fire; insecurity of a debt.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of feeling insecure; uncertainty; lack of
    confidence.
    [1913 Webster]
 
       With what insecurity of truth we ascribe effects . .
       . unto arbitrary calculations.    --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
       A time of insecurity, when interests of all sorts
       become objects of speculation.    --Burke.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 insecurity
   n 1: the state of being subject to danger or injury [ant:
      {security}]
   2: the anxiety you experience when you feel vulnerable and
     insecure

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top