หรือคุณหมายถึง ingreß?
Search result for

ingress

(12 entries)
(0.0526 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ingress-, *ingress*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ingress    [N] ทางเข้า, See also: สิทธิในการเข้า, Syn. entrance, admission
ingression    [N] ทางเข้า, See also: สิทธิในการเข้า, Syn. entrance, entry, access

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ingressสิทธิที่จะเข้าไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ingressive airstreamกระแสลมเข้า [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ingress(อิน'เกรส) n. การเข้า,สิทธิในการเข้า,ทางเข้า,ทางผ่าน., See also: ingression n. ingressive adj. ingressness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ingress(n) การเข้า,ทางเข้า,ทางผ่าน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ingress    (n) (i1 n g r e s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eintritt {m}; Eindringen {n} | Eintritte {pl} | Eindringen von Verunreinigungeningress | ingresses | contamination ingress [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
移入[いにゅう, inyuu] (n,vs) importation; ingression; migration; transfection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ingress \In"gress\, n. [L. ingressus, fr. ingredi. See
   {Ingredient}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of entering; entrance; as, the ingress of air into
    the lungs.
    [1913 Webster]
 
   2. Power or liberty of entrance or access; means of entering;
    as, all ingress was prohibited.
    [1913 Webster]
 
   3. (Astron.) The entrance of the moon into the shadow of the
    earth in eclipses, the sun's entrance into a sign, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ingress \In"gress\, v. i.
   To go in; to enter. [R.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ingress
   n 1: (astronomy) the disappearance of a celestial body prior to
      an eclipse [syn: {ingress}, {immersion}] [ant: {egress},
      {emersion}]
   2: the act of entering; "she made a grand entrance" [syn:
     {entrance}, {entering}, {entry}, {ingress}, {incoming}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top