หรือคุณหมายถึง ingreß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ingress

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ingress-, *ingress*, ingres
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ingress[N] ทางเข้า, See also: สิทธิในการเข้า, Syn. entrance, admission
ingression[N] ทางเข้า, See also: สิทธิในการเข้า, Syn. entrance, entry, access

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ingress(อิน'เกรส) n. การเข้า,สิทธิในการเข้า,ทางเข้า,ทางผ่าน., See also: ingression n. ingressive adj. ingressness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ingress(n) การเข้า,ทางเข้า,ทางผ่าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ingressสิทธิที่จะเข้าไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ingressive airstreamกระแสลมเข้า [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think I found the point of ingress.ฉันคิดว่า ฉันเจอจุดทางเข้าแล้ว The Dwarf in the Dirt (2009)
If the enemy has acquired the means to dial Destiny, their point of ingress will be the stargate.ถ้าฝ่ายตรงข้ามจะบุกเข้ามา ซึ่งหมายถึงการต่อมายังเดสตินี่ พวกเขาจะเข้า มาทางสตาร์เกท Incursion: Part 1 (2010)
Better. More sophisticated and multiple points of ingress.มากกว่า ซับซ้อนมากกว่า และโจมตีหลายจุด Cyber Threat (2011)
His method of ingress and egress is quiet and unnoticeable.วิธีเข้าออกจากบ้านมันเงียบ และไม่มีใครสังเกตเห็น Divining Rod (2012)
He's criminally sophisticated and methodical, concealing his method of ingress and egress, leaving little evidence behind in his sniper perches.เขาลงมืออย่างชำนาญและมีระเบียบ ซ่อนตัวตั้งแต่ขาเข้าจนขาออก ทิ้งหลักฐานไว้น้อยมากในจุดที่ยิง Final Shot (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ingress    (n) ˈɪngrɛs (i1 n g r e s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eintritt {m}; Eindringen {n} | Eintritte {pl} | Eindringen von Verunreinigungeningress | ingresses | contamination ingress [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
移入[いにゅう, inyuu] (n,vs) importation; ingression; migration; transfection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ingress \In"gress\, n. [L. ingressus, fr. ingredi. See
   {Ingredient}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of entering; entrance; as, the ingress of air into
    the lungs.
    [1913 Webster]
 
   2. Power or liberty of entrance or access; means of entering;
    as, all ingress was prohibited.
    [1913 Webster]
 
   3. (Astron.) The entrance of the moon into the shadow of the
    earth in eclipses, the sun's entrance into a sign, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ingress \In"gress\, v. i.
   To go in; to enter. [R.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ingress
   n 1: (astronomy) the disappearance of a celestial body prior to
      an eclipse [syn: {ingress}, {immersion}] [ant: {egress},
      {emersion}]
   2: the act of entering; "she made a grand entrance" [syn:
     {entrance}, {entering}, {entry}, {ingress}, {incoming}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top