ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

in-law

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in-law-, *in-law*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in-law[N] ญาติที่เกิดจากแต่งงาน (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
in-law(อิน'ลอ) n. ญาติที่เกิดจากแต่งงาน
brother-in-law(บรา'เธออินลอ) n. พี่หรือน้องเขย,พี่หรือน้องเมีย -pl. brothers-in-law
daughter-in-law n.ลูกสะใภ้
father-in-lawn. พ่อตา,พ่อผัว
mother-in-law(มา'เธออินลอ) n. แม่ยาย pl. mothers-in-law
sister-in-law(ซิส'เทอะอินลอ) n. พี่หรือน้องสะใภ้,พี่ผัวน้องผัว (ที่เป็นหญิง) ,พี่เมียน้องเมีย (ที่เป็นหญิง) pl. sisters-in-law
son-in-law(ซัน'อินลอ) n. ลูกเขย pl. sons-in-law

English-Thai: Nontri Dictionary
BROTHER-IN-brother-in-law(n) พี่เขย,น้องเขย
DAUGHTER-IN-daughter-in-law(n) ลูกสะใภ้
FATHER-IN-father-in-law(n) พ่อตา,พ่อผัว
MOTHER-IN-mother-in-law(n) แม่ยาย,แม่ผัว
SISTER-IN-sister-in-law(n) น้องสะใภ้,พี่สะใภ้,น้องเมีย
SON-IN-son-in-law(n) ลูกเขย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
in-lawญาติโดยการสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is for the in-laws, right?นี้สำหรับในกฎหมายใช่มั้ย? The Birdcage (1996)
This woman is a lady. You know, she'll be your in-law too.ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิง คุณจะรู้ว่าเธอจะอยู่ในกฎหมายของคุณเกินไป The Birdcage (1996)
Father in-law!พ่อตาครับ Crazy First Love (2003)
It required courage to leave Tokyo, but my in-law's house had been destroyed and running away from bombings was difficult with Teizo's asthmaต้องใช้ความกล้าอย่างมาในการจากโตเกียว แต่บ้านถูกทำลาย และการหลบหนีระเบิด ก็ลำบากมาก เพราะโรคหอบของ เทโซ Grave of the Fireflys (2005)
I'm not interested, so if you want to be in-laws with them, have another daughter!ข้าไม่สนใจเรื่องนี้, ถ้าท่านพ่ออยากเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเขา, ก็มีลูกสาวอีกคนสิ! Episode #1.8 (2006)
If things go well, I may well become in-laws with the royal family of BuYeo!ถ้าเรื่องผ่านไปด้วยดี, ข้าอาจจะได้เป็นครอบครัวในเชื้อพระวงศ์ของพูยอก็ได้! Episode #1.8 (2006)
Be sure to send out the wedding invitations. And the officiator and our in-laws.เช็คให้แน่นอนนะคะว่าบัตรเชิญส่งออกไปแล้ว แล้วเจ้าหน้าที่กับญาติๆเราด้วยนะ No Regret (2006)
Like in dramas when in-laws fall in love and get married.เหมือนในหนังเลย เมื่อญาติรักกัน แล้วก็แต่งงาน Unstoppable Marriage (2007)
They become double in-laws, you know?พวกเขาก็จะกลายเป็นญาติสองชั้น คุณรู้มั๊ย? Unstoppable Marriage (2007)
I mean, I know it's important for you to let your future in-laws meet your family and...ผมรู้ว่า มันสำคัญกับพี่ ที่ให้ญาติสามีในอนาคต ได้เจอครอบครัวพี่แล้วก็... Chuck Versus the Sensei (2008)
I totally spaced that the in-laws are crashing this weekend.โย่ว ญาติเมียงั้นเหรอ Down (2009)
Yo, in-laws?แล้วเจอกัน พวก ดีใจมากที่ได้เจอนาย Down (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาเขย[n. exp.] (ā khoēi) EN: uncle-in-law   
บุตรเขย[n. exp.] (but khoēi) EN: son-in-law   
บุตรสะใภ้[n. exp.] (but saphai) EN: daughter-in-law   
เขย[n.] (khoēi) EN: son-in-law ; brother-in-law ; male relative by marriage   FR: beau-fils [m] ; beau-frère [m] ; parent (masc.) par alliance [m]
ลิ้นมังกรด่างเขียวขอบทอง[n. exp.] (linmangkøn dāng khīo khøp thøng) EN: Snake Plant ; Mother-in-law's tongue ; Devil's tongue   FR: sansevière [f]
ลิ้นมังกรเขียว(ใบเล็ก)[n. exp.] (linmangkøn khīo (bai lek)) EN: Snake Plant ; Mother-in-law's tongue ; Devil's tongue   FR: sansevière [f]
ลูกเขย[n. exp.] (lūkkhoēi) EN: son-in-law   FR: beau-fils [m] ; gendre [m]
ลูกสะใภ้[n. exp.] (lūksaphai) EN: daughter-in-law   FR: belle-fille [f] ; bru [f] (vx)
แม่ผัว[n.] (maēphūa) EN: woman's mother-in-law ; husband's mother   FR: belle-mère [f] (pour l'épouse)
แม่ยาย[n.] (maēyāi) EN: mother-in-law ; wife's mother   FR: belle-mère [f] (pour le mari)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
in-laws    (n) ˈɪn-lɔːz (i1 n - l oo z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
サンセベリア;サンセベーリア[, sanseberia ; sansebe-ria] (n) sansevieria (esp. mother-in-law's tongue, Sansevieria trifasciata) (lat [Add to Longdo]
ババ抜き;ばば抜き;婆抜き[ババぬき(ババ抜き);ばばぬき(ばば抜き;婆抜き), baba nuki ( baba nuki ); babanuki ( baba nuki ; baa nuki )] (n) old maid; living without one's mother-in-law [Add to Longdo]
マザーインロー[, maza-inro-] (n) mother-in-law [Add to Longdo]
阿翁[あおう, aou] (n) (1) (arch) father-in-law (of a woman); (2) grandfather [Add to Longdo]
愛婿[あいせい, aisei] (n) one's favorite son-in-law; one's favourite son-in-law [Add to Longdo]
姻族[いんぞく, inzoku] (n) in-law; relative by marriage [Add to Longdo]
嫁(P);娵;婦;媳[よめ, yome] (n) (1) wife; bride; (2) (one's) daughter-in-law; (P) [Add to Longdo]
岳父[がくふ, gakufu] (n) (man's) father-in-law; father of one's wife [Add to Longdo]
[ぎ, gi] (n,adj-no) (1) morality; righteousness; justice; honour (honor); (2) meaning; (3) {Buddh} teachings; doctrine; (n,n-pref) (4) nonconsanguineous relationship (i.e. of in-laws); (5) prosthesis [Add to Longdo]
義兄[ぎけい(P);あに(ik), gikei (P); ani (ik)] (n) (See 兄・あに) brother-in-law; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inlaw \In*law"\, v. t. [In + law. Cf. {Inlagation}.] (Old Eng.
   Law)
   To clear of outlawry or attainder; to place under the
   protection of the law. --Burrill.

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 in-law \in"-law`\, n.
   A person who is related by marriage, as distinguished from a
   {blood relative}; esp. mother-in-law (the mother of one's
   spouse), father-in-law (the father of one's spouse),
   brother-in-law (the brother of one's spouse, or husband of
   one's spouse's sister), sister-in-law (the sister of one's
   spouse, or wife of one's spouse's brother).
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -in-law \-in"-law`\, suff.
   A suffix meaning through marriage. See {in-law}.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 in-law
   n 1: a relative by marriage [syn: {in-law}, {relative-in-law}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top