ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

in love

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in love-, *in love*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-And she fell in love. -Was it hard to do?และเธอตกหลุมรัก มันเป็นเรื่อง ยากที่จะทำอย่างไร Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I suppose he was in love with me and wasn't quite sure of himself.ฉันคิดว่าเขาคงเเอบหลงรักฉัน เเต่อายไม่กล้าสู้หน้า Rebecca (1940)
You haven't flattered yourself that he's in love with you?คงไม่ได้หลงตัวเอง จนคิดว่าเขารักเธอหรอกนะ Rebecca (1940)
You're very much in love with Maxim, aren't you?คุณรักเเม็กซิมมากสินะคะ Rebecca (1940)
You knew everything about Rebecca. You knew she was in love with me, didn't you?เธอรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับรีเบคคา เธอรู้ใช่มั้ยว่าหล่อนรักอยู่กับฉัน Rebecca (1940)
Ooh, I'm in love.Ooh , ฉัน เมตร ในความรัก I Spit on Your Grave (1978)
I didn't go there that night to fall in love. I just wanted a couple of drinks.คืนนั้นผมไม่ได้ไปที่นั่นเพื่อหลงรักใคร ผมแค่อยากดื่มสักสองแก้ว Airplane! (1980)
- l was a child in love. lt was wrong.- ฉันเป็นเด็กที่ตกหลุมรัก. มันเป็นความผิด. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I'm in love.ฉันกำลังมีความรัก. Idemo dalje (1982)
She fell head over heels in love with you.เธอตกหลุมรักเธอด้วยความรัก Idemo dalje (1982)
I'm not in love with you, Charles. That is all.ฉันไม่ได้อยู่ในความรักกับคุณชาร์ลส์ นั่นคือทั้งหมดที่ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Don't tell me you've fallen in love with that girl.อย่าบอกนะว่า นายตกหลุมรักเธอเข้าแล้ว Vampire Hunter D (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in loveAll is fair in love and war.
in loveAll is fair in love and war. [Proverb]
in loveAll's fair in love and war. [Proverb]
in loveAll the boys fell in love with Julia.
in loveAn average American child, by all accounts, falls in love with TV.
in loveAs is often the case for 13 to 19 year olds she fell in love.
in loveAs soon as he took a look at her, he fell in love.
in loveBut then he fell in love with Jane Wilde, a student studying languages in London.
in loveDid you fall in love with her at first sight?
in loveDo I sound in love?
in loveDon't fall in love because we hate you still.
in loveEvery time I fall in love, Dad tells me the girl is my half sister.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉันรักเธอ[xp] (chan rak thoē) EN: I love you ; I am in love with you   FR: je t'aime
ใจเดียว[v.] (jaidīo) EN: be faithful ; be constant in love ; be single-minded   FR: être fidèle en amour
หลงรัก[v. exp.] (long rak) EN: fall in love ; be in love ; be infatuated with ; be enamoured with ; be crazy over   FR: tomber amoureux (de) ; s'amouracher (de) (péj.) ; s'enticher (de)
ปองรัก[v. exp.] (pøng rak) EN: fall in love (with) ; direct one's affections toward   FR: tomber amoureux
สบเนื้อต้องใจ[v. exp.] (sop neūa tǿngjai) EN: fall in love with   
ถลำใจ[v.] (thalamjai) EN: fall into love ; get stuck in love   
ติดผู้หญิง[v. exp.] (tit phūying) EN: be stuck on a girl ; be fascinated with a woman ; fall in love with a woman   
ตกหลุมรัก[v. exp.] (tok lum rak) EN: fall in love ; become a victim of love   FR: tomber amoureux

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱恋[ài liàn, ㄞˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] in love with; to feel deeply attached to, #20,633 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lebenslustig {adj}in love with life [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
べた惚れ[べたぼれ, betabore] (n,vs) (falling) deeply in love [Add to Longdo]
メロメロ[, meromero] (adj-na,n,adv) (1) (on-mim) madly in love; (2) falling down drunk [Add to Longdo]
モーテル;モテル[, mo-teru ; moteru] (n) (1) motel; (2) (See ラブホテル) drive-in love hotel [Add to Longdo]
艶福[えんぷく, enpuku] (n) success in love [Add to Longdo]
撃沈された[げきちんされた, gekichinsareta] (exp) (col) fallen completely in love with a woman [Add to Longdo]
懸想[けそう, kesou] (n,vs) falling in love; attachment [Add to Longdo]
見初める[みそめる, misomeru] (v1,vt) to see for the first time; to fall in love at first sight [Add to Longdo]
好きになる[すきになる, sukininaru] (exp) to come to like; to become fond of; to fall in love [Add to Longdo]
惚れた腫れた[ほれたはれた, horetahareta] (exp) head over heels (often used mockingly); madly (in love) [Add to Longdo]
惚れる[ほれる, horeru] (v1,vi) to fall in love; to be in love; to be charmed with; to lose one's heart to; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Love \Love\ (l[u^]v), n. [OE. love, luve, AS. lufe, lufu; akin
   to E. lief, believe, L. lubet, libet, it pleases, Skr. lubh
   to be lustful. See {Lief}.]
   1. A feeling of strong attachment induced by that which
    delights or commands admiration; pre["e]minent kindness or
    devotion to another; affection; tenderness; as, the love
    of brothers and sisters.
    [1913 Webster]
 
       Of all the dearest bonds we prove
       Thou countest sons' and mothers' love
       Most sacred, most Thine own.     --Keble.
    [1913 Webster]
 
   2. Especially, devoted attachment to, or tender or passionate
    affection for, one of the opposite sex.
    [1913 Webster]
 
       He on his side
       Leaning half-raised, with looks of cordial love
       Hung over her enamored.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Courtship; -- chiefly in the phrase to make love, i. e.,
    to court, to woo, to solicit union in marriage.
    [1913 Webster]
 
       Demetrius . . .
       Made love to Nedar's daughter, Helena,
       And won her soul.           --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Affection; kind feeling; friendship; strong liking or
    desire; fondness; good will; -- opposed to {hate}; often
    with of and an object.
    [1913 Webster]
 
       Love, and health to all.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Smit with the love of sacred song.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The love of science faintly warmed his breast.
                          --Fenton.
    [1913 Webster]
 
   5. Due gratitude and reverence to God.
    [1913 Webster]
 
       Keep yourselves in the love of God.  --Jude 21.
    [1913 Webster]
 
   6. The object of affection; -- often employed in endearing
    address; as, he held his love in his arms; his greatest
    love was reading. "Trust me, love." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Open the temple gates unto my love.  --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   7. Cupid, the god of love; sometimes, Venus.
    [1913 Webster]
 
       Such was his form as painters, when they show
       Their utmost art, on naked Lores bestow. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Therefore do nimble-pinioned doves draw Love.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. A thin silk stuff. [Obs.] --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   9. (Bot.) A climbing species of C{lematis} ({Clematis
    Vitalba}).
    [1913 Webster]
 
   10. Nothing; no points scored on one side; -- used in
     counting score at tennis, etc.
     [1913 Webster]
 
        He won the match by three sets to love. --The
                          Field.
     [1913 Webster]
 
   11. Sexual intercourse; -- a euphemism.
     [PJC]
 
   Note: Love is often used in the formation of compounds, in
      most of which the meaning is very obvious; as,
      love-cracked, love-darting, love-killing, love-linked,
      love-taught, etc.
      [1913 Webster]
 
   {A labor of love}, a labor undertaken on account of regard
    for some person, or through pleasure in the work itself,
    without expectation of reward.
 
   {Free love}, the doctrine or practice of consorting with one
    of the opposite sex, at pleasure, without marriage. See
    {Free love}.
 
   {Free lover}, one who avows or practices free love.
 
   {In love}, in the act of loving; -- said esp. of the love of
    the sexes; as, to be in love; to fall in love.
 
   {Love apple} (Bot.), the tomato.
 
   {Love bird} (Zool.), any one of several species of small,
    short-tailed parrots, or parrakeets, of the genus
    {Agapornis}, and allied genera. They are mostly from
    Africa. Some species are often kept as cage birds, and are
    celebrated for the affection which they show for their
    mates.
 
   {Love broker}, a person who for pay acts as agent between
    lovers, or as a go-between in a sexual intrigue. --Shak.
 
   {Love charm}, a charm for exciting love. --Ld. Lytton.
 
   {Love child}. an illegitimate child. --Jane Austen.
 
   {Love day}, a day formerly appointed for an amicable
    adjustment of differences. [Obs.] --Piers Plowman.
    --Chaucer.
 
   {Love drink}, a love potion; a philter. --Chaucer.
 
   {Love favor}, something given to be worn in token of love.
 
   {Love feast}, a religious festival, held quarterly by some
    religious denominations, as the Moravians and Methodists,
    in imitation of the agap[ae] of the early Christians.
 
   {Love feat}, the gallant act of a lover. --Shak.
 
   {Love game}, a game, as in tennis, in which the vanquished
    person or party does not score a point.
 
   {Love grass}. [G. liebesgras.] (Bot.) Any grass of the genus
    {Eragrostis}.
 
   {Love-in-a-mist}. (Bot.)
     (a) An herb of the Buttercup family ({Nigella Damascena})
       having the flowers hidden in a maze of finely cut
       bracts.
     (b) The West Indian {Passiflora f[oe]tida}, which has
       similar bracts.
 
   {Love-in-idleness} (Bot.), a kind of violet; the small pansy.
    [1913 Webster]
 
       A little western flower,
       Before milk-white, now purple with love's wound;
       And maidens call it love-in-idleness. --Shak.
 
   {Love juice}, juice of a plant supposed to produce love.
    --Shak.
 
   {Love knot}, a knot or bow, as of ribbon; -- so called from
    being used as a token of love, or as a pledge of mutual
    affection. --Milman.
 
   {Love lass}, a sweetheart.
 
   {Love letter}, a letter of courtship. --Shak.
 
   {Love-lies-bleeding} (Bot.), a species of amaranth
    ({Amarantus melancholicus}).
 
   {Love match}, a marriage brought about by love alone.
 
   {Love potion}, a compounded draught intended to excite love,
    or venereal desire.
 
   {Love rites}, sexual intercourse. --Pope
 
   {Love scene}, an exhibition of love, as between lovers on the
    stage.
 
   {Love suit}, courtship. --Shak.
 
   {Of all loves}, for the sake of all love; by all means.
    [Obs.] "Mrs. Arden desired him of all loves to come back
    again." --Holinshed.
 
   {The god of love}, or {The Love god}, Cupid.
 
   {To make love}, to engage in sexual intercourse; -- a
    euphemism.
 
   {To make love to}, to express affection for; to woo. "If you
    will marry, make your loves to me." --Shak.
 
   {To play for love}, to play a game, as at cards, without
    stakes. "A game at piquet for love." --Lamb.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Syn: Affection; friendship; kindness; tenderness; fondness;
     delight.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 in love
   adj 1: marked by foolish or unreasoning fondness; "gaga over the
       rock group's new album"; "he was infatuated with her"
       [syn: {enamored}, {infatuated}, {in love}, {potty},
       {smitten}, {soft on(p)}, {taken with(p)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top