ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impersonal

IH2 M P ER1 S AH0 N AH0 L   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impersonal-, *impersonal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impersonal[ADJ] ซึ่งขาดบุคลิกลักษณะ, See also: ที่ไม่มีบุคลิกภาพ
impersonal[ADJ] ที่ไม่เกี่ยวกับบุคคล, Syn. unrelated, unspecified
impersonal[ADJ] ที่ไม่ให้ความสำคัญ, See also: ที่เมินเฉย, Syn. cold, indifferent
impersonality[N] การขาดลักษณะของมนุษย์, Syn. generality
impersonalize[VT] ทำให้ขาดลักษณะของมนุษย์, See also: ทำให้ไม่มีลักษณะของบุคคลหรือมนุษย์, ทำให้ไม่มีอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impersonal(อิมเพอ' ซะเนิล) adj. ไม่ใช่ส่วนตัว, ไม่มีลักษณะของมนุษย์, ไม่ใช่บุรุษสรรพนาม. -n. คำกริยาหรือคำนามที่ไม่ใช่บุรุษสรรพนาม.
impersonalise(อิมเพอ' เซิน นะไลซ) vt. ทำให้ไม่ใช่ส่วนตัว, ทำให้ไม่มีลักษณะของบุคคลหรือมนุษย์, ทำให้ขาดบุคลิกภาพ., See also: impersonalisation,impersonalization n.
impersonality(อิมเพอซะแนล' ลิที) n. การขาดลักษณะของมนุษย์, การไม่มีอารมณ์เกี่ยวข้อง, การขาดความห่วงต่อความต้องการของแต่ละบุคคล, การขาดผู้ติดต่อหรือผู้จัดการ, การขาดบุคลิกภาพ

English-Thai: Nontri Dictionary
impersonal(adj) ไม่มีตัวตน,ลอยๆ,ไม่เจาะจง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
TOTALLY IMPERSONAL VICTIMS.รถเหยื่อยับเยิน Normal (2008)
SO WHAT DOES ALL THIS TELL YOU? IMPERSONAL KILLERS ARE LIKE DRUG ADDICTS.การฆ่าครั้งแรกทำให้เขาปลดปล่อยถึงขีดสุด หลังจากนั้น จะไม่เท่าเดิมอีก Normal (2008)
That's so impersonal after all we've been through.นั่นดูเหมือนไม่ค่อยให้ความสำคัญ หลังจากที่เราได้ผ่านอะไรด้วยกันมา Collusion (2013)
It all feels impersonal lately.เมื่อเร็วๆ นี้มันก็ไม่ได้สำคัญอะไรหรอก Crash and Burn, Girl! (2013)
So many buildings around here are time capsules, locked away by an impersonal business trust.สิ่งปลูกสร้างในบริเวณนี้่ส่วนมากคือไทม์แคปซูล รักษาไว้ในสภาพเดิม โดยบริษัทหลักทรัพย์ Checking In (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPERSONAL IH2 M P ER1 S AH0 N AH0 L
IMPERSONALITY IH2 M P ER2 S AH0 N AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impersonal (j) ˌɪmpˈɜːʳsənl (i2 m p @@1 s @ n l)
impersonally (a) ˌɪmpˈɜːʳsənəliː (i2 m p @@1 s @ n @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sachkonto {n}impersonal account; inventory account [Add to Longdo]
unpersönlich {adj} | unpersönlicher | am unpersönlichstenimpersonal | more impersonal | most impersonal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
非人間的[ひにんげんてき, hiningenteki] (adj-na) inhuman; impersonal [Add to Longdo]
没個性的[ぼつこせいてき, botsukoseiteki] (adj-na) impersonal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impersonal \Im*per"son*al\, a. [L. impersonalis; pref. im- not +
   personalis personal: cf. F. impersonnel. See {Personal}.]
   Not personal; not representing a person; not having
   personality.
   [1913 Webster]
 
      An almighty but impersonal power, called Fate. --Sir J.
                          Stephen.
   [1913 Webster]
 
   {Impersonal verb} (Gram.), a verb used with an indeterminate
    subject, commonly, in English, with the impersonal pronoun
    it; as, it rains; it snows; methinks (it seems to me).
    Many verbs which are not strictly impersonal are often
    used impersonally; as, it goes well with him.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impersonal \Im*per"son*al\, n.
   That which wants personality; specifically (Gram.), an
   impersonal verb.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impersonal
   adj 1: not relating to or responsive to individual persons; "an
       impersonal corporation"; "an impersonal remark" [ant:
       {personal}]
   2: having no personal preference; "impersonal criticism"; "a
     neutral observer" [syn: {impersonal}, {neutral}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top