Search result for

ฉีดยา

(33 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฉีดยา-, *ฉีดยา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉีดยา[V] inject, See also: vaccinate, inoculate, give an injection, Example: ฤดูร้อนพยาบาลที่สถานีอนามัยก็จะมาฉีดยาป้องกันอหิวาต์และไทฟรอยด์ให้กับคนในหมู่บ้าน, Thai definition: เอายาฉีดเข้าไปในร่างกายทางใต้ผิวหนัง ทางกล้ามเนื้อ หรือทางเส้นเลือด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฉีดยาก. เอายาฉีดเข้าไปในร่างกายทางใต้ผิวหนัง ทางกล้ามเนื้อ หรือทางเส้นเลือด.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Injectionsฉีดยา, การ; ยาสวนทวารหนัก; สิ่งถูกฉีด; การฉีด; การฉีดยา; ยาฉีด [การแพทย์]
Injections, Intramuscularฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ, การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ, ฉีดเข้ากล้าม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why is this man still awake? I told you to give him a sedative.ทำไมเขายังไม่หลับ บอกให้ฉีดยาระงับประสาทไงล่ะ Dead Space: Downfall (2008)
Let me give you a sedative.ผมจะฉีดยาระงับประสาทให้น่ะครับ Dead Space: Downfall (2008)
He's going to poison me, isn't he?มันจะฉีดยาพิษให้ฉันไม่เห็นหรือ? Dead Space: Downfall (2008)
Hiding the ability to stretch or shrink themselves?ปกปิดความสามารถ\ แล้วก็ฉีดยาให้ตัวเอง Adverse Events (2008)
We giving IG shots to everyone who came in contact with your patient.พวกเราฉีดยาให้ทุกคน ที่อาจจะได้รับเชื้อจากคนไข้ Birthmarks (2008)
Maybe he's seeing a shrink.บางทีเขาอาจมองหาเข็มฉีดยา Lucky Thirteen (2008)
No way am I taking that crap.ไม่มีทางที่ผมจะฉีดยานั่น Last Resort (2008)
You're gonna give her the meds.คุณจะฉีดยาให้เธอ Last Resort (2008)
She's taken everything I've taken.เธอฉีดยามาทุกอย่างเหมือนผม Last Resort (2008)
It is pointless to give her those drugs.มันไม่ใช่ประเด็นที่จะฉีดยานี้ให้เธอ Last Resort (2008)
He didn't make me take it.เขาไม่ได้ ให้ฉันฉีดยานั่น Last Resort (2008)
You pumped him full of drugs.คุณฉีดยาเข้าไปเต็มที่สิ The Lazarus Project (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉีดยา[v. exp.] (chītyā) EN: inject ; give an injection   FR: injecter ; faire une injection ; piquer ; faire une piqûre
ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ[v. exp.] (chītyā khao klāmneūa) EN: intramuscular injection   FR: faire une injection intramusculaire

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mainline[VT] ฉีดยาเสพย์ติดเข้าเส้นเลือดดำ, Syn. inject

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enema(เอน'นะมะ) n. การฉีดยาเข้าไปในไส้ตรง,ยาฉีดดังกล่าว,ยาสวนทวารหนัก,เครื่องสวนทวารหนัก
hypodermic(ไฮพะเดอ'มิค) adj. เกี่ยวกับการฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง,เกี่ยวกับส่วนที่อยู่ใต้ผิวหนัง -n. ยาเข้าใต้ผิวหนัง,การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง,กระบอกฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง
infusion(อินฟิว'เชน) n. การชง,การแช่,การแช่สมุนไพร,ของเหลวที่ได้จากการแช่สมุนไพร,การฉีดยาเข้าเส้นเลือด,สารละลายที่ใช้ฉีดยาเข้าเส้นเลือด
inject(อินเจคทฺ') vt. ฉีด,ฉีดยา,พ่น,ฉีดพ่น,เป่า,ล่วงล้ำ,สอด (คำพูด) ., See also: injectable adj. injector n., Syn. instill,insert,interject
main lineเส้นสำคัญของถนน,หลอดโลหิตดำหลอดสำคัญที่ผู้ติดยาใช้เป็นทางฉีดยาเสพติดเข้าสู่ร่างกาย
mainline(เมน`ไลน) vt.,vi. ฉีดยา เข้าไปในเส้นโลหิตดำ., See also: mainliner n.
shot(ชอท) n. การยิง,การยิงปืน,เสียงยิง,ลูกกระสุนปืน,ระยะที่ยิง,การปล่อยขีปนาวุธ,วิถีกระสุน,วิถีจรวด,กระสุนกระจาย,ผู้ยิง,มือปืน,เสียงที่คล้ายเสียงปืน,การระเบิด,ดินระเบิด,การฉีดยา,ความพยายาม,การทดลอง,การเดา,จำนวนเล็กน้อย,ปริมาณเล็กน้อย,คำหนึ่ง, (ของเหลว) อีกหนึ่ง
syringe(ซะรินจฺ',ซี'รินจฺ) n. กระบอกฉีดยา,กระบอกฉีด,

English-Thai: Nontri Dictionary
infusion(n) การเทใส่,การแต่งกลิ่น,การแช่น้ำ,การแพร่,การฉีดยา
needle(n) เข็มเย็บผ้า,เข็มฉีดยา,เข็มฟัก,เข็มทิศ,เข็มตาชั่ง
syringe(n) อุปกรณ์พ่นน้ำ,กระบอกฉีดยา
vial(n) ขวดเล็ก,ขวดฉีดยา

German-Thai: Longdo Dictionary
Betäubung(n) |die, pl. Betäubungen| การวางยาสลบ หรือ การฉีดยาชาก่อนรับการผ่าตัด , See also: Betäubungsmittel
betäuben(vt) |betäubte, hat betäubt| วางยาสลบหรือฉีดยาชาก่อนทำการผ่าตัด เช่น Der Arzt betäubt ihn örtlich vor der Zahnbehandlung mit einer Spritze. = หมอฉีดยาชาให้แก่เขาก่อนจะลงมือทำฟันให้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top