ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

今後

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -今後-, *今後*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
今后[jīn hòu, ㄐㄧㄣ ㄏㄡˋ, / ] hereafter; henceforth; in the future; from now on, #1,488 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
今後[こんご, kongo] (adv) ภายหลัง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
今後[こんご, kongo] Thai: วนสนส English: hereafter

Japanese-English: EDICT Dictionary
今後[こんご, kongo] (n-adv,n-t) from now on; hereafter; (P) [Add to Longdo]
今後とも;今後[こんごとも, kongotomo] (n-adv) (See 今後) from now on [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I've done with him for the future.あいつとは今後関係がない。
You'll have to study harder from now on.あなたは今後もっと懸命に勉強しなければならないだろう。
We are trying to determine your future purchasing needs.お客様の今後の購買需要を明らかにしようとしています。
It said that people could not play football in the future and that anyone who broke this law would be sent to prison.その法律には今後フットボールをしてはならず、そしてこの法律を破ったものはだれであれ投獄されると書かれていました。
The prospects for his career at the company are not quite promising.会社での彼の今後の展望はあまり明るくない。
If these tendencies continue, those aged 65 or more will account for a quarter of the whole population within 30 years.今の傾向が続くと、今後30年以内に65歳以上の人が人口の4分の1を占めることになる。
Up to now we've been taking a casual relaxed attitude toward our relationship but I want to start looking at us more critically.今までは「なーなー」で付き合ってきたけれど、今後は是々非々の立場で付き合うよ。
This experience will be invaluable as a way of improving the way I study English.今回の経験は、今後の私の英語の勉強の仕方に大いに役立つだろう。
Making this matter public would have an effect on our sales, so we're going to overlook it this once.今回の事は公にすると今後の売り上げに影響が出るから、今回だけは許してやる。
From now on, I'll try to help you with the work.今後、あなたの仕事を手伝うようにしましょう。
The number of students who specialize in biology will increase from now on.今後、生物学を専攻する学生の数は増加するであろう。
We look forward to working more closely with you in the future.今後とも、おつきあいのほど、よろしくお願いします。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A lot can happen between now and then.[JA] 今後それまでは いろんなことが起きるだろうな A Flash of Light (2017)
You plan to stay there?[CN] 你們今後會在那兒定居嗎? A Last Note (1995)
See, I was thinking to keep me motivated for the foreseeable future, the business could invest in me to the tune of 50 grand.[JA] バリバリ働くことを 今後も期待するなら 5万ポンドを 投資してみては? Smell the Weakness (2017)
You are to stay here for the next six months .. learning how to speak beautifully like a lady in a florist shop.[CN] 伊萊莎,你今後這六個月 住在這學習像淑女般地說話 My Fair Lady (1964)
I must relax.[CN] 今後 要好好休息 A Last Note (1995)
If he's going to keep writing for us, his next one has to be good.[JA] 今後も うちで書いてもらうには 次を何とかしないとって感じです Absolute (2017)
I understand whoever wins could launch a dynasty that lasts a thousand years.[JA] それが誰であろうと 勝者が今後千年続く王朝を築き上げる事はわかる Dragonstone (2017)
I Hope you get to work in a commune in Beijing[CN] 相信你今後 Huo long (1986)
If he doesn't, he said he won't publish his next book with us.[JA] でないと 今後うちでは 新刊を出さないと言ってまして... Affection (2017)
Are you going to continue to write as the voice of the people?[JA] (菜々果) 今後も 代弁者として 書いていかれるんですか? Absolute (2017)
You must not sew on any more buttons now.[CN] 看來你今後又多了幾個紐扣要補了啊 House (1977)
Maybe if we weather this, we'll be better together, and... if we don't...[CN] 或許今後我們相處會更好 若不能的話... Adam's Rib (1949)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
今後[こんご, kongo] von_jetzt_an, kuenftig [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top