ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hamlet

HH AE1 M L AH0 T   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hamlet-, *hamlet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hamlet[N] หมู่บ้านเล็กๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hamlet(แฮม'ลิท) n. หมู่บ้านเล็ก ๆ, Syn. village

English-Thai: Nontri Dictionary
hamlet(n) หมู่บ้านเล็กๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hamletหมู่บ้านขนาดเล็ก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
hamletหมู่บ้านขนาดเล็ก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- What did you think of Hamlet?เอาละ บอกฉันซิว่าเธอคิดยังไงบ้าง กับเรื่อง แฮมเล็ท ? Pi (1998)
Like Werther or Hamlet... he's a man of a pure soul...เหมือนเวอร์เธอร์หรือแฮมเล็ต... เขาเป็นคนที่มีจิตวิญญาณบริสุทธิ์... Everybody Has a Little Secret (2004)
An enchanting oasis of tranquility in a quiet English hamlet just 40 minutes from exciting London.""โอเอซิสอันมีมนต์ขลัง ในหมู่บ้านเล็กๆ เงียบสงบ" "ห่างจากแสงสีนครลอนดอนแค่ 40 นาที" The Holiday (2006)
Following that, rock, rap, hip-hop, jazz and... Hamlet!ร็อค แร๊บ ฮิบฮอบ แจ๊ส และ แฮมเล็ต Hachi: A Dog's Tale (2009)
Queen Gertrude to Hamlet, Act III, Scene 2... 1602, William Shakespeare, or possibly Edward de Vere.Scene 2... or possibly Edward de Vere. I Love You, Beth Cooper (2009)
But metaphorically; it doesn't mean we all must grow up in hamlets of 800 people or less.แต่อุปมาได้ว่า ไม่ได้แสดงว่า เราโตมาอย่างไรก็ได้ ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีประชากรแค่800 หรือน้่อยกว่า The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Yes, I will be your hamlet of 800 people or less.ได้ ฉันจะเป็นชาวบ้านให้คุณ ใน 800 คนหรือน้อยกว่านั่น The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Dave Lizewski, shouldn't you be looking at Hamlet right now?ไปกับกระดาษทิชชู่ มันยิ่งทำให้ผมถอนตัวไม่ขึ้น Kick-Ass (2010)
Shakespeare shows us in hamlet, revenge delayedเช็คสเปียร์แสดงให้เห็นในแฮมเล็ตว่า การแก้แค้นล่าช้า Fallen (2010)
Shakespeare shows us in hamlet, revenge delayedเช็คสเปียร์แสดงให้เห็นในแฮมเล็ตว่า การแก้แค้นล่าช้า Fallen (2010)
Shakespeare shows us in hamlet, revenge delayedเช็คสเปียร์แสดงให้เห็นในแฮมเล็ตว่า การแก้แค้นล่าช้า Fallen (2010)
Or might I suggest Hamlet?Or might I suggest HamletToy Story 3 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hamletA new actor was billed to appear as Hamlet.
hamletCan you quote a line of Hamlet?
hamletHamlet acts as if he were insane.
hamletHe acted well in Hamlet.
hamletHe played the part of Hamlet.
hamletHe was cast as Hamlet.
hamletHis ambition is to play the part of Hamlet.
hamletIn the film, the director makes Hamlet an active person.
hamletIt is said that Hamlet is the most interesting play ever written.
hamletI will have read Hamlet three times if I read it again.
hamletOlivier acted the part of Hamlet.
hamletOphelia wishes Hamlet were still in love with her.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมู่บ้าน[n.] (mūbān) EN: village ; hamlet   FR: village [m] ; hameau [m] ; communauté [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HAMLET    HH AE1 M L AH0 T
HAMLET    HH AE1 M L IH0 T
HAMLETS    HH AE1 M L AH0 T S
HAMLETT    HH AE1 M L IH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hamlet    (n) hˈæmlɪt (h a1 m l i t)
hamlets    (n) hˈæmlɪts (h a1 m l i t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
村镇[cūn zhèn, ㄘㄨㄣ ㄓㄣˋ, / ] hamlet (place), #16,483 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hamlet, Prinz von DänemarkHamlet, Prince of Denmark [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハムレット[, hamuretto] (n) hamlet [Add to Longdo]
ハムレット型[ハムレットがた, hamuretto gata] (n,adj-no) (See ドンキホーテ型) Hamletish [Add to Longdo]
宮座[みやざ, miyaza] (n) organization of shrine parishioners in a hamlet; parish guild [Add to Longdo]
郷邑[きょうゆう, kyouyuu] (n) hamlet; village [Add to Longdo]
山里[やまざと, yamazato] (n) mountain hamlet (village) [Add to Longdo]
村落[そんらく, sonraku] (n) village; hamlet; settlement [Add to Longdo]
部落[ぶらく, buraku] (n) (1) (sens) hamlet; subunit of village; (2) burakumin area; (P) [Add to Longdo]
邑落[ゆうらく, yuuraku] (n) hamlet [Add to Longdo]
里;郷[さと, sato] (n) (1) village; hamlet; (2) countryside; country; (3) (里 only) home (of one's parents, etc.); hometown; (4) (里 only) (See 御里) one's origins; one's upbringing; one's past [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hamlet \Ham"let\ (h[a^]m"l[e^]t), n. [OE. hamelet, OF. hamelet,
   dim. of hamel, F. hameau, LL. hamellum, a dim. of German
   origin; cf. G. heim home. [root]220. See {Home}.]
   A small village; a little cluster of houses in the country.
   [1913 Webster]
 
      The country wasted, and the hamlets burned. --Dryden.
 
   Syn: Village; neighborhood. See {Village}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hamlet
   n 1: a community of people smaller than a village [syn:
      {hamlet}, {crossroads}]
   2: the hero of William Shakespeare's tragedy who hoped to avenge
     the murder of his father
   3: a settlement smaller than a town [syn: {village}, {hamlet}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top