ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

h-bomb

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -h-bomb-, *h-bomb*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
H-bomb[N] ระเบิดไฮโดรเจน, Syn. hydrogen bomb

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
h-bombn. ดูhydrogen bomb

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
About the h-bomb tests.เกี่ยวกับ การทดลอง ระเบิด ไฮโดรเจน Shutter Island (2010)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
H-bomb    (n) ˈɛɪtʃ-bɒm (ei1 ch - b o m)
H-bombs    (n) ˈɛɪtʃ-bɒmz (ei1 ch - b o m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
氢弹[qīng dàn, ㄑㄧㄥ ㄉㄢˋ, / ] H-bomb; hydrogen bomb, #38,024 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 H-bomb \H"-bomb`\ ([=a]ch"b[o^]mb`) n.
   The {hydrogen bomb}, a thermonuclear weapon that releases
   atomic energy by union of hydrogen nuclei at high
   temperatures to form helium. The force of its explosion may
   range from one to hundreds of megatons of TNT equivalent.
 
   Syn: hydrogen bomb, fusion bomb, thermonuclear bomb.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 H-bomb
   n 1: a nuclear weapon that releases atomic energy by union of
      light (hydrogen) nuclei at high temperatures to form helium
      [syn: {hydrogen bomb}, {H-bomb}, {fusion bomb},
      {thermonuclear bomb}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top