ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

goldsmith

G OW1 L D S M IH2 TH   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -goldsmith-, *goldsmith*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
goldsmith[N] ช่างทอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
goldsmith(โกลด'สมิธ) n. ช่างทอง,นายธนาคาร,ผู้ให้กู้ยืมเงิน

English-Thai: Nontri Dictionary
goldsmith(n) ช่างทอง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Goldsmithsช่างทอง [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่ากำเหน็จ[N] goldsmith's charge, See also: making fee, Syn. ค่าแรง, ค่าจ้าง, Example: ราคาทองรูปพรรณบาทละ 300 กว่า แต่ไม่เกิน 400 บาท ทั้งนี้ย่อมไม่รวมค่ากำเหน็จ
ช่างทอง[N] goldsmith, Example: เราจะไว้ใจช่างทองได้อย่างไรว่าเขาจะไม่โกงน้ำหนักทอง หรือปลอมปนทองของเรา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญการทำทองรูปพรรณ
กำเหน็จ[N] goldsmith's fee, See also: goldsmith's charge, Example: ร้านทองหลายร้านในย่านเยาวราชลดค่ากำเหน็จในช่วงปีใหม่, Thai definition: ค่าจ้างทำเครื่องเงินหรือทองรูปพรรณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างทอง[n.] (chang thøng) EN: goldsmith   FR: orfèvre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GOLDSMITH G OW1 L D S M IH2 TH
GOLDSMITH'S G OW1 L D S M IH2 TH S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
goldsmith (n) gˈouldsmɪθ (g ou1 l d s m i th)
goldsmiths (n) gˈouldsmɪθs (g ou1 l d s m i th s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
金匠[jīn jiàng, ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄤˋ, ] goldsmith [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
金工[きんこう, kinkou] (n) metalwork; metalsmith; goldsmith [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Goldsmith \Gold"smith`\, n. [AS. goldsmi?. See {Gold}., and
   {Smith}.]
   1. An artisan who manufactures vessels and ornaments, etc.,
    of gold.
    [1913 Webster]
 
   2. A banker. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   Note: The goldsmiths of London formerly received money on
      deposit because they were prepared to keep it safely.
      [1913 Webster]
 
   {Goldsmith beetle} (Zool.), a large, bright yellow, American
    beetle ({Cotalpa lanigera}), of the family
    {Scarab[ae]id[ae]}
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 goldsmith
   n 1: an artisan who makes jewelry and other objects out of gold
      [syn: {goldsmith}, {goldworker}, {gold-worker}]
   2: Irish writer of novels and poetry and plays and essays
     (1728-1774) [syn: {Goldsmith}, {Oliver Goldsmith}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top