ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gleich

G L AY1 K   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gleich-, *gleich*
CMU English Pronouncing Dictionary
GLEICH    G L AY1 K
GLEICHAUF    G L AY1 K AO0 F

German-Thai: Longdo Dictionary
gleich(adv) ขณะนี้, เดี๋ยวนี้ เช่น Mein Vater holt mich gleich ab. พ่อของฉันมารับตอนนี้ล่ะ
gleich(adj) เหมือนกัน เช่น Ich habe die gleiche Tasche wie du. ฉันมีกระเป๋าเหมือนเธอเลยนะ
gleichen(vi) |glich, hat geglichen| คล้ายคลึงกันมาก, เหมือนกัน เช่น Unser Produkt gleicht ihrem Mustet. สินค้าของเราเหมือนกันกับตัวอย่างของคุณเลยนะคะ
Gleichgewicht(n) |das, nur Sg.| ความสมดุล
Gleichung(n) |die, pl. Gleichungen| สมการ
gleichzeitig(adj adv) ในขณะเดียวกัน, ในเวลาเดียวกัน เช่น Er kann telefonieren und gleichzeitig auch lesen. เขาสามารถโทรศัพท์ในเวลาเดียวกันก็อ่านหนังสือไปด้วยได้, See also: S. zur gleichen Zeit
Vergleich(n) |der, pl. Vergleiche| การเปรียบเทียบ
zugleichด้วยกัน, ในขณะเดียวกัน
zugleich(adv) ช่วงเวลาเดียวกัน, ขณะเดียวกัน เช่น Man soll nicht zugleich essen und sprechen. , See also: S. zur gleichen Zeit, gleichzeitig,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
gleich (n )
gleich (n )
gleichzeitig (adj ) ในเวลาเดียวกัน/พร้อมๆ กัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gleichgültigkeit {f}languidness [Add to Longdo]
Gleichgewichtslage {f}equilibrium position [Add to Longdo]
Gleichgewichtsreaktion {f}balance reaction [Add to Longdo]
Gleichgewichtssinn {m}sense of balance [Add to Longdo]
Gleichanteil {m}steady component [Add to Longdo]
Gleichartigkeit {f}homogeneousness [Add to Longdo]
Gleichartigkeit {f}similarity [Add to Longdo]
Gleichberechtigung {f}equality; equal rights [Add to Longdo]
Gleichdruckbeschaufelung {f} [techn.]impulse blading [Add to Longdo]
Gleichdruckrad {n}impulse wheel [Add to Longdo]
Gleicheit {f}sameness [Add to Longdo]
Gleichförmigkeit {f}; Einförmigkeit {f}uniformity [Add to Longdo]
Gleichförmigkeit {f} | Gleichförmigkeiten {pl}uniformness | uniformities [Add to Longdo]
Gleichgesinnte {m,f}; Gleichgesinnter; Geisteverwandte {m,f}; Geisteverwandter; Person mit gleichen Interessenkindred spirit [Add to Longdo]
Gleichgestimmtheit {f}; Übereinstimmung {f}; Einklang {m}sympathy [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一斉[いっせい, issei] gleichzeitig, auf_einmal, einstimmig [Add to Longdo]
共倒れ[ともだおれ, tomodaore] gleichzeitiger_Ruin, gemeinsamer_Ruin [Add to Longdo]
同じ[おなじ, onaji] gleich [Add to Longdo]
同年輩の人[どうねんぱいのひと, dounenpainohito] Gleichaltriger, Altersgenosse [Add to Longdo]
同志[どうし, doushi] gleiche_Gesinnung, Gleichgesinnter [Add to Longdo]
同時[どうじ, douji] gleichzeitig [Add to Longdo]
同様[どうよう, douyou] gleich, identisch [Add to Longdo]
同等[どうとう, doutou] Gleichheit, gleicher_Rang [Add to Longdo]
[きん, kin] GLEICH, EBEN [Add to Longdo]
均等[きんとう, kintou] Gleichheit, Paritaet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  gleich /glaiç/
   alike; equal; equally; in a moment; like; pair; right; same; similar

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Gleich! /glaiç/
   I'm on my way!

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top