ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zur gleichen zeit

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zur gleichen zeit-, *zur gleichen zeit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't go into the room at the same time as Georges.Betrete den Raum nicht zur gleichen Zeit wie Georges. L'étrange Monsieur Steve (1957)
Tonight as each night at the same time we bring you Prof. Platoff!Heute abend wie jeden Abend zur gleichen Zeit bringen wir die Sendung mit Prof. Platoff! Mon Oncle (1958)
The Box T and the Lazy S outfits are both coming to town at the same time.Die Box T und die Lazy S kommen zur gleichen Zeit in die Stadt! The Sheriff of Fractured Jaw (1958)
We might have happened to leave at the same time, but not together.Wir sind wohl zur gleichen Zeit gegangen, aber nicht gemeinsam. North by Northwest (1959)
- What's happening, my dear?- Was ist los? - Alles... und zur gleichen Zeit. The Lions Are Loose (1961)
So many key officers are away at the same time.Dass so viele Kommandeure zur gleichen Zeit abwesend sind. The Longest Day (1962)
Same time tomorrow.Morgen zur gleichen Zeit. The Man Who Shot Liberty Valance (1962)
The distance between Lam Siu to Shan Ping is about thousands miles It requires lots of man power and resourcesZur gleichen Zeit, eine so gewaltige Mauer zu bauen, vom Osten bis zum Westen, das wird uns nicht möglich sein, mein erhabener Kaiser. Shin no shikôtei (1962)
Step on it or she'll be there before us.Beeil dich, wenn du zur gleichen Zeit wie sie da sein willst. Band of Outsiders (1964)
We'll be back tomorrow, same time.Wir kommen morgen zur gleichen Zeit. Band of Outsiders (1964)
I meant "at the same time,"Ich meinte "zur gleichen Zeit", ... Castle of Blood (1964)
We'll both tell our secrets at the same time.Wir verraten beide unsere Geheimnisse zur gleichen Zeit. Happy 100th Anniversary (1965)
- Everybody at the same time.- Antwortet alle zur gleichen Zeit! For Love and Gold (1966)
Now, Hogan, there were two attempted escapes last night: one from Stalag Nine, one from Stalag Five, almost at the same hour. Phew!Gestern Nacht wurde hier Blaubeermarmelade geklaut und in Stalag 9 zur gleichen Zeit Pflaumenmus. Will the Real Adolf Please Stand Up? (1966)
Can you be one and the same person at the same time?Kann man zur gleichen Zeit ein und dieselbe Person sein? Persona (1966)
You have to do one thing at a time.Man soll immer nur eins zur gleichen Zeit tun. A Bullet for the General (1967)
In placing our mouths one against the other, we will speak to each other and at the same time caress.In Platzierung Mund eine gegen das andere, werden wir miteinander sprechen und zur gleichen Zeit zu streicheln. The Oldest Profession (1967)
This is very pleasant, at the same time, I've the impression that we've discovered something new, very serious.Das ist sehr angenehm, zur gleichen Zeit, ich habe den Eindruck, dass wir etwas Neues entdeckt haben, sehr ernst. The Oldest Profession (1967)
They're making love, conversation and progress all at the same time!Sielieben, Konversationund Fortschritte machen sind alle zur gleichen Zeit! The Oldest Profession (1967)
Sort of sweet and salty at the same time.So süß und salzig zur gleichen Zeit. A Taste of Blood (1967)
We all fire together, all right?Wir schießen zur gleichen zeit, ok? African Heritage (1968)
Remember, exactly at the same time.Vergessen Sie nicht, genau zur gleichen Zeit. The Empty Parachute (1969)
The same time at Tuesday.Zur gleichen Zeit am Donnerstag. Bob & Carol & Ted & Alice (1969)
- I brought it in the same time.- Ich gab ihn zur gleichen Zeit ab. Midnight Cowboy (1969)
This all has to happen at the same time.Das muss alles zur gleichen Zeit passieren. Two Mules for Sister Sara (1970)
While priestess continue to do their sacred dances.Währenddessen machen Priesterinnen mit ihren heiligen Tänzen weiter. Zur gleichen Zeit müssen sich Frauen einer langen Reihe von Eden and After (1970)
Tomorrow, the day after, it doesn't matter to me.Also gut, übermorgen hier. Zur gleichen Zeit. Out 1 (1971)
Every day at the same time...- Jeden Tag, zur gleichen Zeit. Out 1 (1971)
I learned about Scoop the same time you did.Ich erfuhr zur gleichen Zeit wie Sie von Scoop. The Andromeda Strain (1971)
- That's when I arrived!- Zur gleichen Zeit wie ich. Two English Girls (1971)
claude visits the Rodin Museum.Zur gleichen Zeit wie eine Schulklasse besucht Claude das Musée Rodin. Two English Girls (1971)
At the same time The Commander used the last of Stolle-Jocke's snuff."Zur gleichen Zeit nahm die Aufseherin die letzte Prise von Stolle-Jockes Schnupftabak." Emil i Lönneberga (1971)
Here she is, adopting the casual appearance of an ordinary tourist looking for souvenirs, regaining her foothold on the prescribed itinerary, mistakenly thinking she had lost the thread along with all trace of the game leader after he dived into the troubled waters of the fishing port.Hier ist sie, in der lässigen Erscheinung eines gewöhnlichen Touristen, nach Souvenirs suchend, einem vorgeschriebenen Reiseplan folgend, fälschlicherweise denkend, den Faden verloren zu haben zur gleichen Zeit wie alle Spuren des Drahtziehers, nach seinem Sprung in das unruhige Wasser des Hafens. N. a pris les dés... (1971)
Every afternoon, at the same time I started my cruise by the Champs-Elysées.Jeden Nachmittag, zur gleichen Zeit begann ich meine Runde an der Champs-Elysées. Un Flic (1972)
Four banks on the same street, all at the same time.Vier Banken in derselben Straße, und alle zur gleichen Zeit. The Year of the Locusts (1972)
You let some two-bit cop cut you down, and now you're gonna come in here... and figure on cutting' me and Shack down at the same time?Lässt dich von 'nem Vierteldollar-Bullen schnappen und jetzt kommst du hierher und glaubst dann, du kannst es mit mir und Shack zur gleichen Zeit aufnehmen? Emperor of the North (1973)
And whatever I do... she go right along with me and do it at the same time... with no doubts in her mind... because she know that I'm positive, and that I'm out to get over... and that I'm going to try to get a piece of this country.Und was immer ich tue, sie ist bei mir und tut das Gleiche zur gleichen Zeit, ohne irgendwelche Zweifel. Sie weiß, dass ich lebensbejahend bin, dass ich mich durchschlage, und dass ich versuche, ein Stück des Kuchens zu kriegen. Wattstax (1973)
I am the tension that by virtue of an uncontrollable cosmic force, affirms and denies at the same time.Ich bin die Spannung, die aufgrund einer unkontrollierbaren kosmischen Kraft, bejaht und verneint zur gleichen Zeit. Nuda per Satana (1974)
At the same time.Zur gleichen Zeit. Nuda per Satana (1974)
Mrs. Jorgensen's husband visiting while her friend, Mrs. Jones.Frau Jörgensens Mann besucht zur gleichen Zeit Frau Nansen. The Last Exploits of the Olsen Gang (1974)
I was here from the start.Wir sind zusammen angekommen, zur gleichen Zeit. The Sugarland Express (1974)
Crandell and the coke were at the same place, same time.Crandell und der Stoff... waren am gleichen Ort, zur gleichen Zeit. Pariah (1975)
Everybody else that started when I did, almost, is already selling and Rita Simons is even a buyer's assistant.Alle anderen, die fast zur gleichen Zeit anfingen, sind schon im Verkauf und Rita Simons ist schon Einkaufsassistentin. The Emergence (1975)
I'm ashamed to have worked at the same precinct, and at the same time, too.Ich habe mich geschämt, sein Kollege zu sein. Und das auch noch zur gleichen Zeit. Man on the Roof (1976)
It was if all the children on the island had awaken.Es war, als wären... Ais wären alle Kinder auf dieser Insel zur gleichen Zeit aufgewacht. Who Can Kill a Child? (1976)
The usual time to work on our music.Zur gleichen Zeit wie immer für unsere Musikstunde. The Heartbreaker (1977)
Usual time.Zur gleichen Zeit wie immer. The Heartbreaker (1977)
I don't think he exists any more. He died about the same time as your father.So viel ich weiß, ist er etwa zur gleichen Zeit gestorben wie dein Vater. Star Wars: A New Hope (1977)
To have Croft and me in the same place at the same time invites disaster.Croft und mich am selben Ort zur gleichen Zeit kann nur zu einer Katastrophe führen. Gun on Ice Planet Zero: Part 1 (1978)
Next week, same time.Nächste Woche zur gleichen Zeit. Scum (1979)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top