ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gibbously

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gibbously-, *gibbously*, gibbous
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gibbously มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gibbously*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gibbous[ADJ] (เลนส์, กระจก) นูน, See also: โค้งออก, Syn. convex, protuberant
gibbously[ADV] นูน, See also: โค้งออก
gibbousity[N] ความนูน, See also: การโค้งออก, Syn. bulge
gibbousness[N] ความนูนของเลนส์ / กระจก, See also: การโค้งออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gibbous(กิบ'บิส) adj. ซึ่งนูนทั้ง 2 ด้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gibbous; kyphotic๑. -หลังโกง๒. -โค้ง, -โก่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gibbous; ventricoseโป่งข้างเดียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ventricose; gibbousโป่งข้างเดียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
kyphotic; gibbous๑. -หลังโกง๒. -โค้ง, -โก่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gibbous    (j) ʤˈɪbəs (jh i1 b @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盈凸月[yíng tū yuè, ˊ ㄊㄨ ㄩㄝˋ, ] full moon; waxing gibbous moon [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gewölbtgibbous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gibbous \Gib"bous\, a. [Cf. F. gibbeux. See {Gibbose}.]
   [1913 Webster]
   1. Swelling by a regular curve or surface; protuberant;
    convex; as, the moon is gibbous between the half-moon and
    the full moon.
    [1913 Webster]
 
       The bones will rise, and make a gibbous member.
                          --Wiseman.
    [1913 Webster]
 
   2. Hunched; hump-backed. [Obs.] --Sir T. Browne. --
    {Gib"bous*ly}, adv. -- {Gib"bous*ness}, n.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top