Search result for

geneva

(30 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geneva-, *geneva*
Possible hiragana form: げねう゛ぁ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
genevan(จะนี'วัน) adj. เกี่ยวกับเยนีวา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Geneva (Switzerland)เจนีวา (สวิตเซอร์แลนด์) [TU Subject Heading]
Geneva Cenventions (1949). Protocals, etc., 1977 June 8.อนุสัญญาเจนีวา (ค.ศ. 1949). พิธีสาร, ฯลฯ 8 มิถุนายน ค.ศ.1977 [TU Subject Heading]
Geneva Conference on the Problem of Restoring Peace in Indo-Chinaการประชุม ณ นครเจนีวา ว่าด้วยปัญหาการนำสันติภาพกลับคืนสู่อินโดจีน ในการประชุมนี้ มีการทำความตกลงกันเกี่ยวกับการหยุดสู้รบระหว่างกำลังทหารในประเทศเวียดนาม กัมพูชา และลาว กับกำลังทหารฝรั่งเศส ความตกลงดังกล่าวได้กระทำกันในนครเจนีวา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1954 มีผู้แทนจากประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม ฝรั่งเศส ลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐเวียดนาม (เวียดนามใต้) สหภาพโซเวียต สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมการประชุมตามข้อตกลงนี้ให้มีการยุติการสู้รบในกัมพูชา ลาว และเวียดนาม และการปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติในความตกลงดังกล่าว ให้อยู่ใต้ความควบคุมและดูแลระหว่างประเทศ ที่ประชุมเจนีวาได้แสดงความมั่นใจว่า ในการปฏิบัติตามข้อตกลงจะปล่อยให้กัมพูชา ลาว และเวียดนาม ได้แสดงบทบาทภายใต้ความเป็นเอกราชและอำนาจอธิปไตยของตนอย่างสมบูรณ์ภายใน ประชาคมนานาชาติ สำหรับความตกลงเกี่ยวกับเวียดนามใด้ห้ามมิให้นำกองทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่าย ทหารของต่างชาติ รวมทั้งอาวุธและอุปกรณ์ทางทหารทุกชนิดเข้าไปในประเทศนั้น ที่ประชุมยังได้รับรองว่า วัตถุประสงค์สำคัญยิ่งของความตกลงเกี่ยวกับเวียดนามคือ ต้องการระงับปัญหาต่าง ๆ ทางทหาร เพื่อยุติการสู้รบ และการปักปันเส้นเขตแดนทางทหารนั้น ให้ถือเป็นการชั่วคราว มิได้หมายความว่าเป็นแนวแบ่งเขตทางการเมืองหรือทางดินแดนแต่ประการใดทั้งสิ้น [การทูต]
Geneva International Centre for Humanitarian Deminingศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการเก็บกู้ทุนระเบิดด้าน มนุษยธรรมแห่งนครเจนีวา [การทูต]
Geneva protocal, 1948อนุสัญญาเจนีวา, ค.ศ. 1948 [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
On the banks of lake geneva. it was tasteful. mm. what happened?ที่ริมทะเลสาบเจนีวา มันเยี่ยมมาก ๆ เลย - มีอะไรเหรอ ? Pret-a-Poor-J (2008)
I'm supposed to be landing in Geneva right now.และตอนนี้ ฉันควรจะอยู่ที่เจนีวาแล้วด้วยซ้ำ Duplicity (2009)
And in Geneva, the League of Nations voted the USSR full membership.และในเจนนิวา องค์การระหว่างชาติ โหวตรับรองสมาชิกภาพ Public Enemies (2009)
This has to be against the Geneva Convention.นั่นทำให้เข้าในมากขึ้น เลิกคิดซะที, ตกลงมั้ย? G-Force (2009)
I can have them flown here from Geneva in an hour. Please.ฉันสามารถขอให้มีการส่งฉันที่นี่ ในการในอีกหนึ่งชั่วโมง. Angels & Demons (2009)
Just think, this time tomorrow we'll be in Geneva, Switzerland for our first Valentine's Day.ลองคิดดูสิ พรุ่งนี้เวลานี้ เราจะอยู่ใน Geneva, Switzerland ฉลองวันวาเลนไทน์แรกของเรา The Large Hadron Collision (2010)
Tell them we're aid workers with Red Panda resources, a relief organization, protected under articles 59 through 63 of the Geneva convention.บอกพวกเขา เราทำงานให้กับ ขององค์การแพนด้าแดง ที่เป็นองค์การ บรรเทาทุกข์ ได้รับการคุ้มครอง ตามกฎบัตรข้อที่ 59 ถึง 63 Better Angels (2010)
I was in Geneva on my way to Africa when my husband called at the last moment and told me not to come.ฉันอยู่ในเจนีวา ระหว่างทางไปแอฟริกา พอสามีฉันโทรมา ตอนที่ฉันกำลังจะไป และบอกฉันว่าไม่ต้องมา Ilsa Pucci (2010)
One to Aspen, two to Vegas, and one with a flight plan to Geneva.ลำนึงไปที่เอเพน อีกสองลำไปเวกัส และอีกลำวางแผนไปเจนีวา Ilsa Pucci (2010)
Who do you know in Geneva?นายรู้จักใครในเจนีวา Ilsa Pucci (2010)
In the cooler but no less scenic city of Geneva, Switzerland, researchers are peering through the most advanced scientific microscope in human history -- the LHC, or Large Hadron Collider.ที่จะผูกทุกอย่างร่วมกัน ศูนย์กลางของการ กระทำในการล่าฮิกส์ เป็นครึ่งหนึ่งทั่วโลกจาก ชายหาดของการ์เร็ต Is There a Creator? (2010)
Gisin sends photon signals through fiber-optic cables stretched across Geneva.กิสิน ส่งสัญญาณโฟตอน ผ่านสายเคเบิลใยแก้วนำ แสงทอดข้ามเจนีวา Is Time Travel Possible? (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
genevaKen'nichi made a pond in the shape of Lake Geneva.
genevaMany international conferences have been held in Geneva.
genevaThe delegations of both countries met in Geneva.

CMU English Pronouncing Dictionary
GENEVA    JH AH0 N IY1 V AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Geneva    (n) (jh i1 n ii1 v @)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジュネーブ[, june-bu] (n) Geneva; (P) [Add to Longdo]
ジュネーブ軍縮会議[ジュネーブぐんしゅくかいぎ, june-bu gunshukukaigi] (n) Geneva Conference on Disarmament [Add to Longdo]
ジュネーブ条約[ジュネーブじょうやく, june-bu jouyaku] (n) Geneva Convention [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
日内瓦[Rì nèi wǎ, ㄖˋ ㄋㄟˋ ㄨㄚˇ, / ] Geneva, Switzerland [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Geneva \Ge*ne"va\, prop. n.
   The chief city of Switzerland.
   [1913 Webster]
 
   {Geneva Bible}, a translation of the Bible into English, made
    and published by English refugees in Geneva (Geneva, 1560;
    London, 1576). It was the first English Bible printed in
    Roman type instead of the ancient black letter, the first
    which recognized the division into verses, and the first
    which omitted the Apocrypha. In form it was a small
    quarto, and soon superseded the large folio of Cranmer's
    translation. Called also {Genevan Bible}.
 
   {Geneva convention} (Mil.), an agreement made by
    representatives of the great continental powers at Geneva
    and signed in 1864, establishing new and more humane
    regulation regarding the treatment of the sick and wounded
    and the status of those who minister to them in war.
    Ambulances and military hospitals are made neutral, and
    this condition affects physicians, chaplains, nurses, and
    the ambulance corps. Great Britain signed the convention
    in 1865.
 
   {Geneva cross} (Mil.), a red Greek cross on a white ground;
    -- the flag and badge adopted in the Geneva convention.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Geneva \Ge*ne"va\, n. [F. geni[`e]vre juniper, juniper berry,
   gin, OF. geneivre juniper, fr. L. juniperus the juniper tree:
   cf. D. jenever, fr. F. geni[`e]vre. See {Juniper}, and cf.
   {Gin} a liquor.]
   A strongly alcoholic liquor, flavored with juniper berries;
   -- made in Holland; Holland gin; Hollands.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Geneva
   n 1: a city in southwestern Switzerland at the western end of
      Lake Geneva; it is the headquarters of various
      international organizations [syn: {Geneva}, {Geneve},
      {Genf}]
   2: gin made in the Netherlands [syn: {geneva}, {Holland gin},
     {Hollands}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top