Search result for

gasoline

(56 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gasoline-, *gasoline*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gasoline[N] น้ำมันเบนซิน, See also: น้ำมันเชื้อเพลิง, Syn. petrol, motor fuel

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gasoline(แกส'ซะลีน) n.น้ำมันเชื้อเพลิงจากปิโตรเลียม เป็นส่วนผสมของไฮโดรคาร์บอน, Syn. petrol, See also: gasolinic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
gasoline(n) น้ำมันเบนซิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gasoline; gasoleneแกโซลีน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
gasoline; gasoleneแกโซลีน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gasolineน้ำมันเบนซิน
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ เป็นกลุ่มสารประกอบเบา (Light distillates) ซึ่งประกอบด้วย gasoline และ kerosene โดย gasolineใช้เป็นน้ำมันเบนซินที่ใช้กับเครื่องรถยนต์และใช้เป็นน้ำมันเครื่องบินบางชนิด (aviation gasoline) หรืออาจใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี [ปิโตรเลี่ยม]
Gasolineแกสโซลีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gasolineน้ำมัน [TU Subject Heading]
Gasolineน้ำมันเครื่องยนต์ [การแพทย์]
Gasolineน้ำมันเบ็นซิน, [การแพทย์]
gasoline engineเครื่องยนต์แก๊สโซลีน, เครื่องยนต์สันดาปภายในชนิดหนึ่งซึ่งทำงานได้โดยใช้ประกายไฟฟ้าจากหัวเทียนจุดระเบิดเชื้อเพลิงในกระบอกสูบ ซึ่งจะดันลูกสูบให้เคลื่อนที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gasoline industryอุตสาหกรรมน้ำมัน [TU Subject Heading]
gasoline [petrol]น้ำมันเบนซิน, ของเหลวที่ได้จากการกลั่นลำดับส่วนปิโตรเลียม แต่ละโมเลกุลมีคาร์บอน 7 - 9 อะตอม มีจุดเดือด 40°C - 180°C  ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์แก๊สโซลีน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
gasoline (n ) น้ำมันเชื้อเพลิง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gasoline tablets for better fuel efficiency and carsเบนซิน tablets สำหรับเชื้อเพลิงและมีประสิทธิภาพดีกว่ารถยนต์ Gas Pills (2008)
I enjoy dynamite and gunpowder and gasoline.ฉันสนุกกับ ไดนาไมต์ ดินปืน The Dark Knight (2008)
WE'RE TALKING GASOLINE AND MATCHES.และนี่คือต้นเพลิง House on Fire (2009)
I ALSO HAVE A PATTERN OF SMALL GASOLINE FIRES ABOUT 300 MILES AWAY.ที่เมืองแฟรงคลิน House on Fire (2009)
WITH A GASOLINE ACCELERANT--แล้วเรื่องเหยื่อล่ะ เอ่อ... House on Fire (2009)
HE SHOULDN'T HAVE BEEN ABLE TO POUR THE GASOLINE WITHOUT BEING NOTICED.พยานบอกว่าพวกเขาได้ยินเสียงระเบิด House on Fire (2009)
SAID MR. BOREN PURCHASED COPIOUS AMOUNTS OF GASOLINE 2 MONTHS AGO.เขาก็หายไปจริง ๆ แล้วฉันก็หาเขาไม่เจออีก House on Fire (2009)
They splashed gasoline everywhere. They set the place on fire.พวกมันลาดน้ำมันเบนซินทุกที่ พวกมันจัดฉากสถานที่เหมือนถูกไฟไหม้ The Culling (2009)
No, Susan, you do not want to pour gasoline on this fire.ไม่นะ ซูซาน คุณไม่อยากสาดน้ำมันใส่กองไฟหรอกน่า Everybody Ought to Have a Maid (2009)
Well, you're right. I wanna pour gasoline on Katherine.เอาล่ะ ถูกของคุณแต่ฉันจะไปสาดใส่ยัยแคเทอรีนนั่น Everybody Ought to Have a Maid (2009)
I doused myself with gasoline one night And lit a match.ผมก็เอาน้ำมันมาราดตัวเองในคืนนึง... You Don't Know Jack (2010)
Gasoline too.ได้ครับพ่อ Evil Is Going On (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gasolineGasoline became so expensive that we had to let our car go.
gasolineGasoline is sold by the liter.
gasolineGasoline is used for fuel.
gasolineGasoline stations...roadside stands...and small houses followed the new road.
gasolineThe gasoline truck ran into the gate and blew up.
gasolineThe price of gasoline is so high that we cannot buy a big car.
gasolineThere is a great demand for gasoline.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำมันเบนซินธรรมดา[N] gasoline, See also: regular grade petrol
น้ำมันเบนซินพิเศษ[N] gasoline, See also: super grade petrol
น้ำมัน[N] oil, See also: gasoline, Syn. น้ำมันรถ, น้ำมันเชื้อเพลิง, Example: พรุ่งนี้น้ำมันลงอีกลิตรละ 20 สตางค์, Thai definition: ของเหลวที่สกัดออกจากพืช เปลวสัตว์ ไม้ แร่บางชนิด เช่น ถ่านหิน หรือที่สูบขึ้นมาจากแหล่งกำเนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบนซิน[n.] (bensin) EN: gasoline ; petrol ; benzine   FR: essence [f]
น้ำมัน[n.] (nāmman = namman) EN: petrol ; fuel ; gasoline ; essence ; gas   FR: essence [f] ; carburant [m] ; gazole = gasoil [m] ; fioul = fuel [m] ; pétrole [m]
น้ำมันเบนซิน[n.] (nāmman bensin) EN: gasoline ; benzine ; benzene ; regular grade petrol ; petrol ; gas (Am.)   FR: essence [f] ; carburant [m]
น้ำมันรถ[n. exp.] (nāmman rot) EN: petrol ; gas ; gasoline   FR: essence [f] ; carburant [m]
ซุปเปอร์ = ซุเปอร์[n.] (suppoē = supoē) EN: premium gasoline ; 4 star petrol   FR: super [m] ; supercarburant [m] ; essence super [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GASOLINE    G AE1 S AH0 L IY2 N
GASOLINES    G AE2 S AH0 L IY1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gasoline    (n) (g a1 s @ l ii n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガス欠[ガスけつ, gasu ketsu] (n) running out of gasoline (petrol) [Add to Longdo]
ガソリン[, gasorin] (n) gasoline; petrol; (P) [Add to Longdo]
ガソリンエンジン[, gasorin'enjin] (n) gasoline engine; petrol engine [Add to Longdo]
ガソリンカー[, gasorinka-] (n) gasoline engine car; petrol engine car [Add to Longdo]
ガソリン車[ガソリンしゃ, gasorin sha] (n) gasoline-powered vehicle; gasoline automobile; gasoline car; gasoline truck [Add to Longdo]
ガソリン代[ガソリンだい, gasorin dai] (n) gasoline (money); petrol (cost) [Add to Longdo]
サービスエリア[, sa-bisueria] (n) service area (usu. an area off a highway to buy gasoline, etc. for vehicles); (P) [Add to Longdo]
セルフスタンド[, serufusutando] (n) self-service gasoline station (wasei [Add to Longdo]
ハイオク[, haioku] (n) high-octane gasoline; high-octane petrol [Add to Longdo]
ハイオクガソリン[, haiokugasorin] (n) high-octane gasoline; high-octane petrol [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gasoline \Gas"o*line\, Gasolene \Gas"o*lene\(? or ?; 104), n.
   A highly volatile mixture of fluid hydrocarbons, obtained
   mostly from petroleum, as also by the distillation of
   bituminous coal. It is used as a fuel for most automobiles
   and for many other vehicles with internal combustion engines.
   The gasoline of commerce is typically blended with additives
   to improve its performance in internal combustion engines.
   Gasoline was also used in the early 1900's in making air gas,
   and in giving illuminating power to water gas. See
   {Carburetor}.
 
   Syn: petrol[Brit]. [1913 Webster +PJC] Gasoline engine

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gasoline
   n 1: a volatile flammable mixture of hydrocarbons (hexane and
      heptane and octane etc.) derived from petroleum; used
      mainly as a fuel in internal-combustion engines [syn:
      {gasoline}, {gasolene}, {gas}, {petrol}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top