ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

garble

G AA1 R B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -garble-, *garble*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
garble(vt) บิดเบือนความจริง, Syn. misrepresent, distort, falsify

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
garble(การ์'เบิล) { garbled, garbling, garbles } vt., n. (การ) บิดเบือนความจริง, ผสมปนเป, ทำให้สับสน, คัดเอาสิ่งที่ดีที่สุดออก, Syn. mix up, confuse

English-Thai: Nontri Dictionary
garble(vt) บิดเบือน(ข้อเท็จจริง), ทำให้สับสน

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GARBLE G AA1 R B AH0 L
GARBLED G AA1 R B AH0 L D
GARBLES G AA1 R B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
garble (v) gˈaːbl (g aa1 b l)
garbled (v) gˈaːbld (g aa1 b l d)
garbles (v) gˈaːblz (g aa1 b l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
文字化け[もじばけ, mojibake] (n) { comp } corruption (of text, e.g. in email, due to improper encoding); garbling; illegal character; corrupted text; garbled text [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Garble \Gar"ble\, n.
   1. Refuse; rubbish. [Obs.] --Wolcott.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. Impurities separated from spices, drugs, etc.; -- also
    called {garblings}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Garble \Gar"ble\, v. t. [imp. & p. p. {Garbled}; p. pr. & vb. n.
   {Garbling}.] [Formerly, to pick out, sort, OF. grabeler, for
   garbeler to examine precisely, garble spices, fr. LL.
   garbellare to sift; cf. Sp. garbillar to sift, garbillo a
   coarse sieve, L. cribellum, dim. of cribrum sieve, akin to
   cernere to separate, sift (cf. E. {Discern}); or perh. rather
   from Ar. gharb[=a]l, gharbil, sieve.]
   1. To sift or bolt, to separate the fine or valuable parts of
    from the coarse and useless parts, or from dros or dirt;
    as, to garble spices. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. To pick out such parts of as may serve a purpose; to
    mutilate; to pervert; as, to garble a quotation; to garble
    an account.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 garble
   v 1: make false by mutilation or addition; as of a message or
      story [syn: {falsify}, {distort}, {garble}, {warp}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top