Search result for

furthest

(27 entries)
(0.0518 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -furthest-, *furthest*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
furthest(เฟอ'ธิสทฺ) adj.,adv. คุณศัพท์เปรียบเทียบของfurther, Syn. farthest

English-Thai: Nontri Dictionary
furthest(adj) มากที่สุด
furthest(adv) ไกลที่สุด,ห่างที่สุด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
From the furthest corner on the other side of Oort Cloud, it's about half a year.จากสุดขอบระบบสุริยะอีกฟากของ Oort Cloud มันคงใช้เวลาประมาณครึ่งปี Hoshi no koe (2002)
That was, like, the furthest thing.นั่นคือเรื่องไกลตัวที่สุด The Longest Yard (2005)
From the furthest corners of the world... where the dark arts still hold sway... he returns to us to demonstrate... how nature's laws may be bent.จากแดนอันไกลโพ้น.. สถานที่ที่ศาสตร์ดำยังคงดำรงอยู่.. เขากลับมาเพื่อแสดงให้พวกท่านได้เห็นว่า.. The Illusionist (2006)
I'm the furthest thing from a threat.ฉันอยู่ห่างไกลจากคำว่า ข่มขู่มากนะ Manhunt (2006)
Now this is level nine... the deepest level of hell, furthest removed from all light and warmth.ตอนนี้ เป็นนรกขุมที่ 9 ขุมสุดท้ายของนรก ห่างไกลออกไป จากแสงและความอบอุ่น 1408 (2007)
Munez looking for Harris. He's the furthest man up field.มูเนซมองไปที่แฮริส ที่ยืนอยู่ข้างหน้าโล่งๆ ไม่มีตัวประกบ Goal II: Living the Dream (2007)
I mean, you could search the furthest reaches of the universe and never find anything more beautiful.ฉันหมายถึง เธอสามารถค้นหา การไปถึงจักรวาลที่ไกลแสนไกล แล้ว ไม่ต้องค้นหาสิ่งที่สวยงามไปกว่านี้ Stardust (2007)
For kate, A return to the island Was the furthest thing From her mind.สำหรับเคทแล้ว การกลับไปที่เกาะเป็นสิ่งที่ไม่เคยอยู่ในความคิดเธอมาก่อนเลย Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
This one goes down the furthest.ทางนี้ลงไปได้ไกลที่สุด Legacy of Terror (2009)
It was all the way up by the top-- the furthest one from today.อนาคตที่ไกลที่สุดจากวันนี้ The Garden of Forking Paths (2010)
Trust me, a relationship with Blair is the furthest thing from my mind.เชื่อฉัน ความสัมพันธ์กับแบลร์น่ะ มันเป็นสิ่งที่ไกลห่าง จากความคิดของฉัน The Witches of Bushwick (2010)
I'D SHINE MY FLASHLIGHT AT THE FURTHEST CORNER OF THE CLOSET,หรือเสื้อผ้าของฉันมากกว่า สะพายหลังของเก้าอี้หรือไม่ Beyond the Darkness (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
FURTHEST    F ER1 TH AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
furthest    (j) (f @@1 dh i s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
極地[きょくち, kyokuchi] (n,adj-no) farthest land; furthest land; polar regions [Add to Longdo]
最遠[さいえん, saien] (adj-no) farthest; furthest; most remote [Add to Longdo]
最果て[さいはて, saihate] (n) the farthest ends; the furthest ends [Add to Longdo]
三の松[さんのまつ, sannomatsu] (n) furthest pine tree from a noh stage (of the three placed in front of the bridge walkway) [Add to Longdo]
天外[てんがい, tengai] (n) beyond the heavens; farthest regions; furthest regions [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
最远[zuì yuǎn, ㄗㄨㄟˋ ㄩㄢˇ, / ] furthest; most distant; at maximum distance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Further \Fur"ther\, a. compar. [Positive wanting; superl.
   {Furthest}.]
   1. More remote; at a greater distance; more in advance;
    farther; as, the further end of the field. See {Farther}.
    [1913 Webster]
 
   2. Beyond; additional; as, a further reason for this opinion;
    nothing further to suggest.
    [1913 Webster]
 
   Note: The forms further and farther are in general not
      differentiated by writers, but further is preferred by
      many when application to quantity or degree is implied.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Furthest \Fur"thest\, a.
   superl. Most remote; most in advance; farthest. See
   {Further}, a.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Furthest \Fur"thest\, adv.
   At the greatest distance; farthest.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 furthest
   adv 1: to the greatest degree or extent or most advanced stage
       (`furthest' is used more often than `farthest' in this
       abstract sense); "went the furthest of all the children
       in her education"; "furthest removed from reality"; "she
       goes farthest in helping us" [syn: {furthest},
       {farthest}]
   2: to the greatest distance in space or time (`farthest' is used
     more often than `furthest' in this physical sense); "see who
     could jump the farthest"; "chose the farthest seat from the
     door"; "he swam the furthest" [syn: {farthest}, {furthest}]
   adj 1: (comparatives of `far') most remote in space or time or
       order; "had traveled to the farthest frontier"; "don't go
       beyond the farthermost (or furthermost) tree"; "explored
       the furthest reaches of space"; "the utmost tip of the
       peninsula" [syn: {farthermost}, {farthest},
       {furthermost}, {furthest}, {utmost}, {uttermost}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top