Search result for

freest

(29 entries)
(0.0579 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -freest-, *freest*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
freestandingadj. อิสระ,ซึ่งยืนหรือตั้งอยู่อย่างอิสระ
freestonen. หินตัดที่ไม่แตกร้าว,ผลไม้ที่ไม่มีเม็ดข้างใน adj. ซึ่งแกะเม็ดออกได้ง่าย (ผลไม้)
freestylen. การว่ายน้ำไม่จำกัดแบบหรือท่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
freestoneเมล็ดล่อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
freestoneหินไร้รอยแตก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Great. I love that. Freestyle.เยี่ยม ผมชอบเลย ฟรีสไตล์ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Have you ever mastered how to freestyle in a tub? !พวกนายเคยว่ายฟรีสไตล์ในอ่างอย่างช่ำชองมั๊ย? Episode #1.1 (2009)
For every freestanding structure in new york city?ของทุกๆโครงสสร้างในเมือง นิวยอร์ก Jacksonville (2010)
And they're off. Women's 100M freestyle final.การแข่งขันว่ายน้ำฟรีไสตล์ 100ม.หญิงรอบชิงชนะเลิศ เริ่มขึ้นแล้วครับ Death Bell 2: Bloody Camp (2010)
During our freestyle solo, I'll stand still and you dance around me.ตอนเต้นฟรีสไตล์ ฉันจะอยู่นิ่งและให้เธอเต้นรอบฉัน Super Sunday (2011)
First freestyle, now butterfly...ทีแรกก็ฟรีสไตล์ ทีนี้ก็ท่าผีเสื้อ If at First You Don't Succeed, Lie, Lie Again (2011)
Probably freestyling with a blade while you're still sucking on your dad tittiesอาจ freestyling กับใบมีดในขณะที่คุณยังคงดูด titties พ่อของคุณ The Expendables 3 (2014)
I wonder, how many of you have ever pulled a freestyle triple back-flip on a BMX bike before?ถามหน่อย มีคุณกี่คน เคยทำลังกาหลังฟรีสไตล์สามตลบ ขณะปั่นบีเอ็มเอ็กซ์ ทุกคนมั้ย xXx: Return of Xander Cage (2017)
Freestyle a little bit. That's good, kid!ฟรีสไตล์อีกสักนิด โอ้ ดีมากไอ้หนู The Lego Batman Movie (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
FREEST    F R IY1 AH0 S T
FREESTONE    F R IY1 S T OW2 N
FREESTYLE    F R IY1 S T AY2 L
FREESTANDING    F R IY1 S T AE2 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
freest    (j) (f r ii1 i s t)
freestone    (n) (f r ii1 s t ou n)
freestyle    (n) (f r ii1 s t ai l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
フリースタイル[, furi-sutairu] (n) freestyle; (P) [Add to Longdo]
フリースタイルスキー[, furi-sutairusuki-] (n) freestyle skiing [Add to Longdo]
レストランハウス[, resutoranhausu] (n) freestanding building, often in a park, used for receptions, dinners, etc. (wasei [Add to Longdo]
自由形(P);自由型[じゆうがた, jiyuugata] (n) freestyle (e.g. swimming event); (P) [Add to Longdo]
自立語[じりつご, jiritsugo] (n) independent (freestanding) word; substantive [Add to Longdo]
乱取り;乱捕り;乱取(io);乱捕(io)[らんどり, randori] (n) {MA} randori (freestyle judo training) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自由泳[zì yóu yǒng, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄩㄥˇ, ] freestyle swimming, #23,121 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Free \Free\ (fr[=e]), a. [Compar. {Freer} (-[~e]r); superl.
   {Freest} (-[e^]st).] [OE. fre, freo, AS. fre['o], fr[imac];
   akin to D. vrij, OS. & OHG. fr[imac], G. frei, Icel.
   fr[imac], Sw. & Dan. fri, Goth. freis, and also to Skr. prija
   beloved, dear, fr. pr[imac] to love, Goth. frij[=o]n. Cf.
   {Affray}, {Belfry}, {Friday}, {Friend}, {Frith} inclosure.]
   1. Exempt from subjection to the will of others; not under
    restraint, control, or compulsion; able to follow one's
    own impulses, desires, or inclinations; determining one's
    own course of action; not dependent; at liberty.
    [1913 Webster]
 
       That which has the power, or not the power, to
       operate, is that alone which is or is not free.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. Not under an arbitrary or despotic government; subject
    only to fixed laws regularly and fairly administered, and
    defended by them from encroachments upon natural or
    acquired rights; enjoying political liberty.
    [1913 Webster]
 
   3. Liberated, by arriving at a certain age, from the control
    of parents, guardian, or master.
    [1913 Webster]
 
   4. Not confined or imprisoned; released from arrest;
    liberated; at liberty to go.
    [1913 Webster]
 
       Set an unhappy prisoner free.     --Prior.
    [1913 Webster]
 
   5. Not subjected to the laws of physical necessity; capable
    of voluntary activity; endowed with moral liberty; -- said
    of the will.
    [1913 Webster]
 
       Not free, what proof could they have given sincere
       Of true allegiance, constant faith, or love.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   6. Clear of offense or crime; guiltless; innocent.
    [1913 Webster]
 
       My hands are guilty, but my heart is free. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   7. Unconstrained by timidity or distrust; unreserved;
    ingenuous; frank; familiar; communicative.
    [1913 Webster]
 
       He was free only with a few.     --Milward.
    [1913 Webster]
 
   8. Unrestrained; immoderate; lavish; licentious; -- used in a
    bad sense.
    [1913 Webster]
 
       The critics have been very free in their censures.
                          --Felton.
    [1913 Webster]
 
       A man may live a free life as to wine or women.
                          --Shelley.
    [1913 Webster]
 
   9. Not close or parsimonious; liberal; open-handed; lavish;
    as, free with his money.
    [1913 Webster]
 
   10. Exempt; clear; released; liberated; not encumbered or
     troubled with; as, free from pain; free from a burden; --
     followed by from, or, rarely, by of.
     [1913 Webster]
 
        Princes declaring themselves free from the
        obligations of their treaties.    --Bp. Burnet.
     [1913 Webster]
 
   11. Characteristic of one acting without restraint; charming;
     easy.
     [1913 Webster]
 
   12. Ready; eager; acting without spurring or whipping;
     spirited; as, a free horse.
     [1913 Webster]
 
   13. Invested with a particular freedom or franchise; enjoying
     certain immunities or privileges; admitted to special
     rights; -- followed by of.
     [1913 Webster]
 
        He therefore makes all birds, of every sect,
        Free of his farm.          --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   14. Thrown open, or made accessible, to all; to be enjoyed
     without limitations; unrestricted; not obstructed,
     engrossed, or appropriated; open; -- said of a thing to
     be possessed or enjoyed; as, a free school.
     [1913 Webster]
 
        Why, sir, I pray, are not the streets as free
        For me as for you?          --Shak.
     [1913 Webster]
 
   15. Not gained by importunity or purchase; gratuitous;
     spontaneous; as, free admission; a free gift.
     [1913 Webster]
 
   16. Not arbitrary or despotic; assuring liberty; defending
     individual rights against encroachment by any person or
     class; instituted by a free people; -- said of a
     government, institutions, etc.
     [1913 Webster]
 
   17. (O. Eng. Law) Certain or honorable; the opposite of
     {base}; as, free service; free socage. --Burrill.
     [1913 Webster]
 
   18. (Law) Privileged or individual; the opposite of common;
     as, a free fishery; a free warren. --Burrill.
     [1913 Webster]
 
   19. Not united or combined with anything else; separated;
     dissevered; unattached; at liberty to escape; as, free
     carbonic acid gas; free cells.
     [1913 Webster]
 
   {Free agency}, the capacity or power of choosing or acting
    freely, or without necessity or constraint upon the will.
    
 
   {Free bench} (Eng. Law), a widow's right in the copyhold
    lands of her husband, corresponding to dower in freeholds.
    
 
   {Free board} (Naut.), a vessel's side between water line and
    gunwale.
 
   {Free bond} (Chem.), an unsaturated or unemployed unit, or
    bond, of affinity or valence, of an atom or radical.
 
   {Free-borough men} (O.Eng. Law). See {Friborg}.
 
   {Free chapel} (Eccles.), a chapel not subject to the
    jurisdiction of the ordinary, having been founded by the
    king or by a subject specially authorized. [Eng.]
    --Bouvier.
 
   {Free charge} (Elec.), a charge of electricity in the free or
    statical condition; free electricity.
 
   {Free church}.
     (a) A church whose sittings are for all and without
       charge.
     (b) An ecclesiastical body that left the Church of
       Scotland, in 1843, to be free from control by the
       government in spiritual matters.
 
   {Free city}, or {Free town}, a city or town independent in
    its government and franchises, as formerly those of the
    Hanseatic league.
 
   {Free cost}, freedom from charges or expenses. --South.
 
   {Free and easy}, unconventional; unrestrained; regardless of
    formalities. [Colloq.] "Sal and her free and easy ways."
    --W. Black.
 
   {Free goods}, goods admitted into a country free of duty.
 
   {Free labor}, the labor of freemen, as distinguished from
    that of slaves.
 
   {Free port}. (Com.)
     (a) A port where goods may be received and shipped free
       of custom duty.
     (b) A port where goods of all kinds are received from
       ships of all nations at equal rates of duty.
 
   {Free public house}, in England, a tavern not belonging to a
    brewer, so that the landlord is free to brew his own beer
    or purchase where he chooses. --Simmonds.
 
   {Free school}.
     (a) A school to which pupils are admitted without
       discrimination and on an equal footing.
     (b) A school supported by general taxation, by
       endowmants, etc., where pupils pay nothing for
       tuition; a public school.
 
   {Free services} (O.Eng. Law), such feudal services as were
    not unbecoming the character of a soldier or a freemen to
    perform; as, to serve under his lord in war, to pay a sum
    of money, etc. --Burrill.
 
   {Free ships}, ships of neutral nations, which in time of war
    are free from capture even though carrying enemy's goods.
    
 
   {Free socage} (O.Eng. Law), a feudal tenure held by certain
    services which, though honorable, were not military.
    --Abbott.
 
   {Free States}, those of the United States before the Civil
    War, in which slavery had ceased to exist, or had never
    existed.
 
   {Free stuff} (Carp.), timber free from knots; clear stuff.
 
   {Free thought}, that which is thought independently of the
    authority of others.
 
   {Free trade}, commerce unrestricted by duties or tariff
    regulations.
 
   {Free trader}, one who believes in free trade.
 
   {To make free with}, to take liberties with; to help one's
    self to. [Colloq.]
 
   {To sail free} (Naut.), to sail with the yards not braced in
    as sharp as when sailing closehauled, or close to the
    wind.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top