หรือคุณหมายถึง filthineß?
Search result for

filthiness

(14 entries)
(0.197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -filthiness-, *filthiness*, filthines
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
filthiness[N] ความสกปรก, See also: ความลามก

English-Thai: Nontri Dictionary
filthiness(n) ความโสโครก,ความลามก,ความสกปรก,ความหยาบคาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"And the woman was full of the filthiness of her fornication!"และผู้หญิงที่เต็มไปด้วยของโสโครกแห่งการล่วงประเวณีของตนเอง" Piggy Piggy (2011)
And therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God.ข้าแต่พระองค์ ผู้ทรงเป็นที่รัก โปรดชำระบาปทั้งปวง ออกจากพวกเราด้วยเถิด โปรดนำแสงแห่งความดี ขับไล่ปีศาจในใจของเราไปด้วยเถิด Latter Days (2003)
"And of all thy filthiness,"แล้วชำระล้างจิตใจ The Dreamscape (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งโสโครก[N] dirtiness, See also: filthiness, foulness, nastiness, baseness, sordidness, Syn. สิ่งสกปรก, Example: เมื่อถึงบ้านเขารีบอาบน้ำฟอกสบู่ชำระล้างสิ่งโสโครกให้หมดไป, Thai definition: สิ่งที่เปรอะเปื้อนหรือมัวหมองไปด้วยสิ่งที่ถือว่าน่าเกลียด, สิ่งที่ไม่สะอาดหมดจด
ความลามก[N] filthiness, See also: dirtiness, lewdness, Syn. ความบัดสี, ความหยาบ, Example: มุขตลกที่แสดงมีแต่ความลามกไม่เหมาะสม
สิ่งสกปรก[N] dirtiness, See also: filthiness, Example: บาดแผลประเภทนี้ติดเชื้อโรคได้ง่าย เพราะมีสิ่งสกปรกเข้าไปในบาดแผลตั้งแต่ต้น
สิ่งสกปรก[N] dirtiness, See also: filthiness, Example: บาดแผลประเภทนี้ติดเชื้อโรคได้ง่าย เพราะมีสิ่งสกปรกเข้าไปในบาดแผลตั้งแต่ต้น

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
filthiness    (n) (f i1 l th i n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
不潔感[ふけつかん, fuketsukan] (adj-na) filthiness [Add to Longdo]
不浄[ふじょう, fujou] (adj-na,n,adj-no) (1) uncleanliness; dirtiness; impurity; filthiness; defilement; (2) (arch) menses; (3) (arch) feces (faeces); (4) (See 御不浄) bathroom; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Filthiness \Filth"i*ness\, n.
   1. The state of being filthy.
    [1913 Webster]
 
       Let us cleanse ourselves from all filthiness of the
       flesh and spirit.           --2 Cor. vii.
                          1.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is filthy, or makes filthy; foulness;
    nastiness; corruption; pollution; impurity.
    [1913 Webster]
 
       Carry forth the filthiness out of the holy place.
                          --2 Chron.
                          xxix. 5.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 filthiness
   n 1: a state characterized by foul or disgusting dirt and refuse
      [syn: {filth}, {filthiness}, {foulness}, {nastiness}]
   2: moral corruption or pollution; "this deformity and filthiness
     of sin"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top