Search result for

fide

(82 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fide-, *fide*
Possible hiragana form: ふぃで
English-Thai: Longdo Dictionary
non-confidence motion(n) ญัตติไม่ไว้วางใจ
confidence interval(n phrase) ช่วงความเชื่อมั่น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fidelity[N] ความจงรักภักดี, See also: ความซื่อสัตย์, Syn. allegiance, fealty, honesty
fidelity[N] ความถูกต้อง, See also: ความแม่นยำ, ความเที่ยงตรง, Syn. exactness, verity, Ant. untruthfulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fidelity(ฟิแดล'ลิที) n. ความซื่อสัตย์,ความจงรักภักดี,ความแม่นยำ,ความถูกต้อง,ความเที่ยงตรง, Syn. faithfulness
bonafide(โบ'นะ'ไฟด์,โบ'นะ ไฟ'ดี) แท้,ไม่เทียม,ด้วยน้ำใสใจจริง,แท้จริง,มีศรัทธาดี, See also: bona-fide adj.
confide(คันไฟดฺ') vi.,vt. มอบ,ไว้วางใจ,มอบความลับไว้อย่างไว้วางใจ,ปรับทุกข์., See also: confider n., Syn. trust,tell,entrust
confidence(คอน'ฟิเดินซฺ) n. ความเชื่อถือ,ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่นในตัวเอง,ความกล้าได้กล้าเสีย -Phr. (in confidence เป็นความลับ), Syn. trust,reliance,boldness
confidence mann. คนโกงที่หลอกให้เหยื่อไว้วางใจก่อน, Syn. swindler
confident(คอน'ฟิเดินทฺ) adj. ซึ่งไว้วางใจ,มั่นใจ,กล้า,กล้าเกินไป. n. คนที่ไว้ใจ,คู่คิด -Conf. confidant
confidential(คอนฟิเดน'เชิล) adj. ลับ,เป็นที่ไว้วางใจ,ซึ่งแสดงว่าเชื่อถือ., See also: confidentiality,confidentialness n., Syn. honest
de fide(ด'ฟี'ดี) L. เกี่ยวกับความศรัทธา
diffidence(ดิฟ'ฟิเดินซฺ) n. ความประหม่า,ความไม่มั่นใจตัวเอง, Syn. shyness
diffidentadj. ประหม่า,ลังเลใจ.

English-Thai: Nontri Dictionary
fidelity(n) ความซื่อสัตย์,ความซื่อตรง,ความเที่ยงตรง,ความจงรักภักดี
confide(vi,vt) เชื่อมั่น,ไว้ใจ,บอกความลับ,ปรับทุกข์
confidence(n) ความเชื่อมั่น,ความไว้ใจ,ความเชื่อถือ
confident(adj) แน่ใจ,มั่นใจ,เชื่อใจ,เชื่อมั่น,ไว้ใจ
confidential(adj) ลับ,ไว้วางใจ,เป็นที่เชื่อถือ
diffidence(n) ความไม่เชื่อมั่นในตนเอง,ความขวยเขิน,ความประหม่า,ความขี้อาย
diffident(adj) ไม่เชื่อมั่นในตนเอง,ขวยเขิน,ประหม่า,ขี้อาย
infidel(adj) นอกศาสนา,ไม่ซื่อสัตย์,นอกใจ,ไม่เลื่อมใส
infidel(n) คนนอกศาสนา,คนนอกรีต,ความไม่เลื่อมใส
infidelity(n) ความนอกศาสนา,การนอกใจ,ความไม่ซื่อสัตย์,การนอกรีต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fidelity guaranteeการประกันภัยความซื่อสัตย์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fidelity guarantee insuranceการค้ำประกันความซื่อสัตย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fidelity insuranceการประกันภัยความซื่อสัตย์ มีความหมายเหมือนกับ fidelity guarantee [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We are finally on the verge of becoming a bona fide religion... and your incompetence has thrown 20 years of careful planning down the tubes.เราใกล้จุดสุดท้ายที่จะเป็น ศาสนาแห่งความศรัทธาแท้จริง ความอ่อนหัดของพวกคุณทำลาย แผนที่วางไว้นานถึง 20 ปีของเรา Babylon A.D. (2008)
Hmm. Semper Fidelis.อืม "เซมเบอร์ ฟิดาลัส" Chuck Versus the Best Friend (2009)
Semper Fi? - Semper Fidelis.ซื่อสัตย์ตลอดกาล ซื่อสัตย์ตลอดไป Chuck Versus the Best Friend (2009)
The importance of fidelity...ความสำคัญ ของความมั่นคงซื่อสัตย์ If It's Only in Your Head (2009)
The point of fidelity.การเก็บความลับ The International (2009)
He's a bona fide mole in their operation.เขาเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการพวกนั้น Chuck Versus Operation Awesome (2010)
Fidelity is not the issue. Rex had a secret life.ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเขานอกใจรึป่าว แต่เร็กซ์แอบซ่อนความลับเรื่องอดีตไว้ Chromolume No. 7 (2010)
"It is not attained through self-gratification but through fidelity to a worthy purpose."มันไม่ใช่การบรรลุถึงสิ่งที่ทำให้ตนเองพอใจ แต่เป็นการยึดมั่นในวัตถุประสงค์ที่คุ้มค่าพอ" Rite of Passage (2010)
Fidelity, bravery, integrity.จงรักภักดี กล้าหาญ ซื้อสัตย์ The Apology Insufficiency (2010)
Come on. We got to go. Sed nunc stamus ad limen huius ianuae magnae et demisse, fideliter, perhonorifice, paramus aperire eam.มาสิ เราต้องไปแล้ว ตอนนี้ยุ่งอยู่นะ ท่านสุภาพบุรุษ Let It Bleed (2011)
Sed nunc stamus ad limen huius ianuae magnae et demisse, fideliter, perhonorifice, paramus aperire eam.Sed nunc stamus ad limen huius ianuae magnae et demisse, fideliter, perhonorifice, paramus aperire eam. The Man Who Knew Too Much (2011)
It's not every day your boss becomes a bona fide hero.มันไม่ใช่ทุกวันซะหน่อยที่เจ้านายของฉัน จะกลายมาเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ Talk to the Hand (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อใจ [v.] (cheūajai) EN: believe in ; have faith (in someone) ; trust ; confide ; have confidence in   FR: avoir confiance (en) ; croire ; avoir foi (en) ; faire confiance (à)
เชื่อใจได้[v. exp.] (cheūajai dāi) EN: trust ; believe in ; have confidence in ; have faith in ; rely on ; count on ; bank on   FR: compter sur
เชื่อมั่น[v.] (cheūaman) EN: firmly believe ; strongly believe ; trust in ; have confidence ; be confident ; believe in   FR: être confiant ; être convaincu
เชื่อมั่นในตัวเอง[adj.] (cheūaman nai tūa-ēng) EN: self-confident   FR: confiant en soi
เชื่อถือ [v.] (cheūatheū) EN: trust ; have faith in ; rely on ; confide in ; respect ; admire ; look up to ; believe   FR: croire en ; avoir foi en
ได้ใจ[v.] (dāijai) EN: become conceited ; be encouraged ; be overbold ; be conceited ; be overconfident ; become haughty   FR: se sentir encouragé
เอกสารลับ[n. exp.] (ēkkasān lap) EN: confidential documents ; classified documents   FR: document confidentiel [m] ; document secret [m]
เอกสารปกปิด[n. exp.] (ēkkasān pokpit) EN: concealed documents ; confidential papers   FR: document secret [m] ; document confidentiel [m]
ฝาก[v.] (fāk) EN: commit ; consign ; deposit ; entrust ; place under the care of ; leave ; confide   FR: déposer ; confier ; remettre
ไฮไฟ[n.] (haifai) EN: hi-fi   FR: hi-fi [f] (anglic.) ; haute fidélité [f] (audio)

CMU English Pronouncing Dictionary
FIDE    F AY1 D
FIDEL    F AH0 D EH1 L
FIDES    F AY1 D Z
FIDELIA    F AH0 D IY1 L Y AH0
FIDELCO    F AH0 D EH1 L K OW0
FIDEL'S    F AH0 D EH1 L Z
FIDENAS    F IH1 D EH0 N AH0 S
FIDELCOR    F IH1 D AH0 L K AO2 R
FIDELITY    F AH0 D EH1 L AH0 T IY0
FIDELITY    F AY2 D EH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fide    (n) (f ai1 d ii)
Fidel    (n) (f i d e1 l)
fidelity    (n) (f i1 d e1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
菲德尔[Fēi dé ěr, ㄈㄟ ㄉㄜˊ ㄦˇ, / ] Fidel (name), #91,448 [Add to Longdo]
保真度[bǎo zhēn dù, ㄅㄠˇ ㄓㄣ ㄉㄨˋ, ] fidelity, #156,045 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fidel; lustig; fröhlich; vergnügt {adj} | fideler; lustiger; fröhlicher; vergnügter | am fidelsten; am lustigsten; am fröhlichsten; am vergnügtestenjolly | jollier | jolliest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
なのだ;なんだ;なのです;なんです[, nanoda ; nanda ; nanodesu ; nandesu] (aux) it is assuredly that ...; can say with confidence that ... [Add to Longdo]
なのである[, nanodearu] (aux) (See なのだ) it is assuredly (that)...; can say with confidence that it is... [Add to Longdo]
ぱくり屋;パクリ屋[ぱくりや(ぱくり屋);パクリや(パクリ屋), pakuriya ( pakuri ya ); pakuri ya ( pakuri ya )] (n) confidence man; con man; company (or person) carrying out credit fraud [Add to Longdo]
コンフィデンシャル[, konfidensharu] (adj-no) confidential [Add to Longdo]
コンフィデンス[, konfidensu] (n) confidence [Add to Longdo]
シナバー[, shinaba-] (n) cinnabar; mercury sulphide (sulfide) [Add to Longdo]
トラフィックフロー機密性[トラフィックフローきみつせい, torafikkufuro-kimitsusei] (n) {comp} traffic flow confidentiality [Add to Longdo]
ハイフィデリティ[, haifideritei] (n,adj-no) (See ハイファイ) high fidelity [Add to Longdo]
フィデリティー[, fideritei-] (n) fidelity (audio) [Add to Longdo]
ポリフェニレンスルフィド[, porifenirensurufido] (n) polyphenylene sulfide [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トラフィックフロー機密性[トラフィックフローきみつせい, torafikkufuro-kimitsusei] traffic flow confidentiality [Add to Longdo]
メッセージ流れ機密性[メッセージながれきみつせい, messe-ji nagarekimitsusei] message flow confidentiality [Add to Longdo]
機密性[きみつせい, kimitsusei] confidentiality [Add to Longdo]
信頼係数[しんらいけいすう, shinraikeisuu] confidence coefficient [Add to Longdo]
信頼限界[しんらいげんかい, shinraigenkai] confidence limit [Add to Longdo]
信頼性[しんらいせい, shinraisei] reliability, confidence [Add to Longdo]
内容機密性[ないようきみつせい, naiyoukimitsusei] content confidentiality [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top