หรือคุณหมายถึง fathomleß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fathomless

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fathomless-, *fathomless*, fathomles
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fathomless(ฟา'ธอมลิส) adj. เหลือที่หยั่งความลึกได้,ซึ่งไม่อาจวัดปริมาณได้,ซึ่งไม่อาจเข้าใจได้., See also: fathomlessly adv. fathomlessness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
fathomless(adj) ไม่อาจหยั่งถึง,สุดจะหยั่งถึง,ไม่อาจเข้าใจได้

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fathomless    (j) fˈæðəmləs (f a1 dh @ m l @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
果てしが無い;果てしがない[はてしがない, hateshiganai] (adj-i) endless; boundless; fathomless; eternal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fathomless \Fath"om*less\, a.
   1. Incapable of being fathomed; immeasurable; that can not be
    sounded.
    [1913 Webster]
 
       And buckle in a waist most fathomless. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Incomprehensible.
    [1913 Webster]
 
       The fathomless absurdity.       --Milton.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top